پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۷

گریگوری[۸] (۱۹۵۶)، طی تحقیقاتی که روی بارش انگلستان به عمل آورده است با تقسیم انگلستان به ۴ ناحیه معتقد است که اگر چه بارش سالانه دستخوش تغییراتی است ولی این تغییرات همه جا یکسان نیست و همزمان با کاهش بارش در یک مکان افزایش بارندگی در مکان دیگر مشهود است.علاوه بر روش تجزیه به مولفه های […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۴

اعمال روشهای جامع مدیریت دام، با توجه کامل به سازگاریهای تکاملی آنها، نیازهای رفتاری و تأمین نیازهای دام از لحاظ نوع تغذیه، محل اسکان، وضعیت بهداشتی، زاد و ولد و پرورش نوزادانتوجه دقیق به تاثیر سیستم زراعی بر محیط زیست در مقیاس وسیعتر و حفاظت از حیات وحش و زیستگاهی طبیعی۲-۳-۱- مزایای عمده کشاورزی ارگانیک […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

مقاله دانشگاهی – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

۳-۸-۱- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت ۵۴۳-۸-۲- روش دو مرحله‌ای هکمن ۵۸۳-۹- جمع بندی ۶۰فصل چهارم ۶۱۴-۱- مقدمه ۶۲۴-۲- آمار توصیفی ۶۲۴-۵- نتایج مدل دو مرحله ای هکمن ۷۲۴-۵-۲- مرحله اول تفسیر نتایج الگو پروبیت ۷۲۴-۵-۱- مرحله دوم تفسیر نتایج رگرسیون خطی. ۷۳۴-۶- نتیجه آزمون دو مرحله ای هکمن ۷۳۴-۷- مقایسه دو روش الگوی لاجیت و هکمن ۷۴۴-۸- برآورد هزینه […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران …

در سال ۲۰۰۲ فورد در پروژه ای مشترک با آلمان چرخه ای بسته از بازیافت فلز الومینیوم را برای تسهیل قالب گیری در شیکاگو و کارخانه واقع در اوسوگو آلمان بوجود اورد.در این چرخه الومینیوم بازیافتی طی یک مرحله ذوب مجدد شده و بلافاصله در قالبهای مربوطه مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع بازیافت فرایندی […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

۳-۶- ابزار و روش گردآوری آطلاعات………………………………………………………………………………………………….۵۹۳-۷- گزارش روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶۰۳-۸- روش تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………………………………….۶۰۴- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۶۱۴-۱- مقدمه……………….. …………………………………………………………………………………………………………………۶۲۴-۲- یافته های توصیفی……………….. ……………………………………………………………………………………………………۶۳۴-۲-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………..۶۲۴-۲-۲ میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت…………………………………………………۶۳۴-۲-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر افزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………… ۶۴۴-۲-۴- میزان تاثیر […]