پروژه و پایان نامه سری ششم

مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- قسمت ۳

سلسله اطلاعات استآگاهی از اینکه یادآوری کلمه به کلمه دشوارتر از بیانخلاصه یک مطلب استآگاهی از اینکه یادگیری دوبارۀ چیزی بسیارآسان تر ازیادگیری آن برای اولین بار است راهبرد: آگاهی از انواع راهبردهای شناختی آگاهی و استفاده از روشهای یادیار مانند تکرار،سازماندهی، خودآزمایی وتفسیرعلم به اینکه استفاده از راهبردها می تواند به عملکردموفقیت آمیز کمک کند […]

پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه شیوه های حل مساله و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی …

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۶۲۵-۲- پیشنهادات تحقیق ۶۶۵-۲-۱- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ۶۶۵-۲-۲- پیشنهاد به محققان آینده ۶۷۵-۳- محدودیتهای پژوهش ۶۸۵-۳-۱- محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر ۶۸۵-۳-۲- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر ۶۸منابع فارسی: ۶۹منابع انگلیسی: ۷۱پیوست ۷۵فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک سن ۴۹جدول ۴-۲- […]