منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دوره قاجاریه، شیخ صنعان

…………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
شکل۲۲) منظره شکار …………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
شکل۲۳) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
شکل۳۴) صاحب خانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
شکل۲۵) صاحب خانه و مجتهد ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
شکل۲۶) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
شکل۲۷) مرد و زنی در خانه ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
شکل۲۸) زولیخا و محاکمه یوسف ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
شکل۲۹) شیخ صنعان و ترسا …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
شکل۳۰) یوسف و ترنج …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
شکل۳۱) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
شکل۳۲) یوسف و زولیخا …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
شکل۳۳) مجلس بزم ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
شکل۳۴) بهرام و گل اندام …………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
شکل۳۵) لیلی و مجنون …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
شکل۳۶) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
شکل۳۷) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
شکل۳۸) نمای قسمتی از حوضخانه ………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
شکل۳۹) نمای کاشیکاری پایین حوضخانه ………………………………………………………………………………………..۱۲۹
شکل۴۰) نقش سرباز در ورودی کفشکن …………………………………………………………………………………………….۱۲۹

فهرست جدول
جدول۱) سردر ورودی خانه عطروش …………………………………………………………………………………………………۵۹
جدول۲) ستون ورودی ساختمان ……………………………………………………………………………………………………..۶۱
جدول۳) پادشاه ساسانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
جدول۴) نادرشاه افشار ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول۵) جنگ رستم و اشکبوس ……………………………………………………………………………………………………….۷۱
جدول۶) دو شخص در حیاط خانه …………………………………………………………………………………………………….۷۳
جدول۷) نبرد رستم و خاقان چین …………………………………………………………………………………………………….۷۵
جدول۸) یعقوب و فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
جدول۹) دو تن از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………۷۹
جدول۱۰) دو شخص در خانه …………………………………………………………………………………………………………….۸۱
جدول۱۱) یکی از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………۸۴
جدول۱۲) شخص مجتهد ……………………………………………………………………………………………………………………۸۶
جدول۱۳) به چاه انداختن یوسف ……………………………………………………………………………………………………….۸۸

جدول۱۴) پادشاهی یوسف ……………………………………………………………………………………………………………………۹۰
جدول۱۵) فروش یوسف در بازار …………………………………………………………………………………………………………..۹۲
جدول۱۶) سلیمان نبی …………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
جدول ۱۷) منظره شکار ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
جدول۱۸) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
جدول۱۹) صاحبخانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول۲۰) صاحبخانه و مجتهد …………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
جدول۲۱) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………۱۰۵
جدول۲۲) مرد و زنی در خانه ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
جدول۲۳) زولیخا و محاکمه یوسف …………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
جدول۲۴) شیخ صنعان و ترسا ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

جدول۲۵) یوسف و ترنج ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
جدول۲۶) شیرین و فرهاد ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
جدول۲۷) یوسف و زولیخا ……………………………………….
………………………………………………………………………..۱۱۷
جدول۲۸) مجلس بزم ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
جدول۲۹) بهرام و گل اندام ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
جدول۳۰) لیلی و مجنون …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
جدول۳۱) شیرین و فرهاد ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
جدول۳۲) سرباز ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

فهرست نمودار:
مضامین موجود در تصاویر حیاط و حوضخانه ………………………………………………………………………………..۱۳۳
نقوش انسانی در تصاویر خانه عطروش …………………………………………………………………………………………….۱۳۵

مقدمه
شهر شیراز یکی از کانونهای اصلی هنر نقاشی ایران در دوران زند و قاجار بود که با مطالعه آثار باقیمانده از آن دوران میتوان به شکل کاملتری از شناخت نقاشی ایرانی در آن دوران رسید. در میان آثار نقاشی باقیمانده از این دوران میتوان به خانههای تاریخی متعددی اشاره کرد که هر یک به فراخور خود ویژگیهای سبکشناختی و زیباییشناختی نقاشی دوران زند و قاجار را بازتاب میدهند. یکی از این خانهها، معروف به خانه عطروش است.
خانه قدیمی آقای حاج محمود عطروش معروف به منزل حاج میرزا محمدعلی فیروزآبادی از جالبترین و زیباترین خانههای قدیمی دوره قاجاریه از نظر کاشیکاری و نقاشی محسوب میگردد. محل آن در بازار حاجی انتهای کوچه زنجیرخانه قراردارد که نمونههای نفیسی از کاشیکاری مربوط به دوره قاجاریه در خانه عطروش نصب گردیده و از بهترین نمونه کاشیکاری هفت رنگ دوره قاجاریه محسوب میگردد.خانه عطروش از نظر شکل و فرم کاشیکاری جالب و منحصر به فرد محسوب میشود، منزل مذکور از نظر نقاشی و رنگ و روغن بر روی چوب، گچ، تابلوهای کاشیکاری، آجرکاری باید از نمونههای جالب هنری دوره قاجاریه محسوب داشت. ساختمان شمالی شامل یک تالار اصلی در وسط و دوگوشواره در طرفین آن در طبقه فوقانی و یک حوضخانه و دوگوشواره درطرفین آن در طبقه زیر میگردد که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در این پایاننامه به کلیات پژوهش،مطالبی درباره دوره قاجار،شیراز در زمان قاجار، بررسی آثار هنری قسمتهای مختلف بنا شامل کاشیکاری دیوارهای حیاط و تابلوهای نقاشی و در انتها به نتیجه پژوهش و اینکه تصاویر خانه مذکور با چه مضامینی کار شده است و اینکه گونههای مختلف انسانی،حیوانی و گیاهی در چه جایگاهی قراردارند پرداخته میشود.

کلیات پژوهش

۱-۱) بیان مسئله
در دوره قاجار ایران شدیداً تحت تاثیر پیشرفتهای صنعتی و دیگر جاذبههای اروپایی قرارگرفت و از ورود افکار و محصولات آنها استقبال شد.این روند بر هن

پایان نامه رایگان درباره نیروی کشش

یکی از مهمترین خصوصیات سطوح جامد به شمار میرود که توسط دو پارامتر توپوگرافی و ترکیب شیمیایی سطح کنترل میشود، تعیین قابلیت خیس شوندگی سطح از طریق اندازهگیری زاویه تماس بین سطح و یک قطره از مایع مرجع در نقطه تماس سه فاز (جامد ، مایع و هوا) امکان پذیر است. یک زاویهی تماس کوچک نشان دهندهی این است که مایع ، سطح را به طور موثر خیس میکند در حالی که زاویه تماس بالا نشان دهندهی خیس شوندگی ضعیف سطح است. اخیرا سطوحی با زاویهی تماس بالاتر از ۱۵۰ درجه و هیسترزیس زاویه تماس پایین که خود نشان دهندهی زاویه سرش (سر خوردن) کم است، به عنوان سطوح سوپر هیدروفوب شناخته میشوند و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علت اهمیت این چنین سطوحی در طراحی پوششهای خود تمیز شونده و دافع آب برای کاربردهای صنعتی میباشد. در اینجا جهت بررسی خاصیت آب گریزی و مقایسه سطوح پوشش داده شده با پلییورتان خالص و نانوکامپوزیت پلییورتان/ نانوسیلیکای اصلاح شدهی هیدروفوب، پلیتهای به ابعاد ۱۰*۲۰ سانتیمتر و پوشش داده شده با غلظت ۰ % و ۱% از نانوذرات مورد بررسی زاویهی سرش و میزان کروی شکل بودن قطرات آب روی سطحشان واقع شدند. قطر قطرههای آب مقطر به طور متوسط ۴ میلیمتر بود و جهت تعیین زاویهی سرش پلیتها در جهت طولی از یک سمت و با سرعت ثابت، افزایش شیب داده شدند و به محض شروع سرش متوقف و زاویه ثبت گردید. تصاویر و نتایج مربوطه در شکل های ۴-۱۱ و ۴-۱۲ و تحلیلهای مربوطه در ادامهی آن، آورده شده است.
۳-۲-۱۱- بررسی خاصیت الاستیک
با توجه به موقعیت استقرار سطوح به خصوص سطوح فلزی خطوط لولهی انتقال گاز، میزان خسارات صدمات احتمالی متفاوت است. برای مثال در حالت مدفون (زیرزمین) احتمال تنشها و رانشهای خاک پوششهای خطوط لوله را تخریب مینماید، اینجاست که اگر از پوششی استفاده شود که انعطافپذیری و استحکام بالایی را داشته باشد، میزان صدمات را به حداقل میرساند. در اینجا جهت بررسی خاصیت الاستیک پلییورتان خالص و نانوکامپوزیتهای تهیه شده، فیلمهایی به ابعاد (۱۰*۱۰) سانتیمتر و به ضخامتهایT1 و T2 مطابقASTM 570 تحت نیروی کشش ثابت ۱۰نیوتن واقع شدند و درصد افزایش طول آنها مورد بررسی واقع شد. جهت افزایش دقت سه نمونه از هر غلظت تحت کشش قرار داده شد.نتایج و نمودارها درجدولهای ۴-۹ و ۴-۱۰ و شکلهای ۴-۱۳و۴-۱۴ آمده است.
ب

الف

شکل ۳-۶ (الف) فیلمهای تهیه شده برای آزمون خاصیت الاستیک، (ب) دستگاه آزمون
۳-۲-۱۲- آزمون سایش مکانیکی
یکی از مهمتری شاخصهای یک پوشش ایدهآل، مقاومتهای مکانیکی بالا میباشد. مقاومت در برابر سایش مکانیکی نیز در صنعت پوششدهی یکی از فاکتورهای قابل توجه به شمار میآید چراکه طول عمر و دوام هر چه بیشتر و عدم نیاز به تعویض و مرمت پوشش را در فواصل زمانی کم میشود. برای اعمال پوشش همانگونهای که در قسمت تهیهی پوششها توضیح داده شد، عمل شد. به پلیتهای پوشش داده شده جهت انجام این تست به مدت دو هفته جهت اطمینان از خشک شدن کامل زمان داده شد. آزمون مطابق استاندارد CS17 و در ۵۰ دور چرخش ساینده۵۷ و با سه بار تکرار در ۲۰ نقطه متفاوت از هر پوشش انجام شد.
جدول ۳-۲ مشخصات مربوط به دستگاه سایش مکانیکی

مشخصه

واحد
 
قطر محلهای ساییده شده
 
۱۶ mm ±۰/۲
 
سرعت چرخش ساینده
 
۴۰ RPM
 
تعداد چرخش برای هر سایش منطقهای
 
۵۰
 
نیروی اعمالی
 
۱۰ N
 
مشخصات موتور گردان
 
¼  HP, 230 volts AC
نتایج حاصل از میزان جرم از دست رفته نمونهها در جدول ۴-۷ و نمودار مربوطه شکل ۴-۱۰ همچنین تحلیل نتایج در ادامهی آن آمده است.

شکل ۳-۷ دستگاه آزمون سایش مکانیکی

۳-۲-۱۳- طیف‌سنجی مادون قرمز به روش FTIR58

تقریبا تمامی ترکیباتی که پیوند کوالانسی دارند، اعم از آلی یا معدنی، فرکانس‌های متفاوتی از اشعه الکترومغناطیس را در ناحیه مادون قرمز جذب می‌کنند. عدد موجی با واحد cm-1 بیان شده، این واحد، رابطه مستقیمی با انرژی دارد. با استفاده از این واحد، ناحیه ارتعاشی پرکاربرد مادون قرمز (Mid IR) بخشی بین ۴۰۰ تا ۴۰۰۰ cm-1 خواهد بود. مشابه دیگر انواع جذب انرژی، هنگامی که مولکول‌ها اشعه مادون قرمز را جذب می‌کنند، به حالت انرژی بالاتر برانگیخته می‌شود. جذب تابش مادون قرمز همانند دیگر فرایندهای جذب، فرایندی کوانتابی است. به این صورت که فقط فرکانس‌های خاصی از تابش مادون قرمز توسط مولکول جذب و باعث ارتعاش کششی و خمشی پیوندهای کوالانسی می‌شود. انرژی جذب شده از نور مادون قرمز توسط پیوندهای شیمیایی یا گروه‌های عاملی خاص در طول موج مشخص، منجر به کاهش شدت عبور نور شده و معمولا به عنوان تابعی از عدد موجی (بر حسبcm-1) رسم می‌شود. باید توجه داشت که هر پیوند دارای فرکانس ارتعاش طبیعی خاصی است. یعنی یک پیوند خاص با جذب فرکانسی مشخص قادر به ارتعاش خمشی و کششی است. یک پیوند، به‌خصوص در دو مولکول مختلف، در محیط‌های متفاوتی از نظر اتم‌ها و پیوندهای پیرامونی خود قرار داشته و هیچ‌گاه دو مولکول با ساختمان‌های متفاوت، طیف مادون قرمز یکسانی نمی‌دهند. با توجه به این مطلب، از طیف مادون قرمز میتوان همانند اثر انگشت در انسان، برای شناسایی مولکول‌ها استفاده کرد. با مقایسه طیف مادون قرمز دو ماده که تصور می‌شود مشابه باشند، می‌توان پی برد که آیا واقعا یکی هستند یا خیر. اگر تمام جذب‌ها در طیف دو نمونه بر یکدیگر منطبق شوند، به احتمال قریب به یقین، دو ماده یکسان هستند. طیف FTIR علاوه ب
ر موارد گفته شده، اطلاعاتی را در مورد ساختمان شیمیایی یک مولکول، در اختیار ما می‌گذارد. مثلاً، هر جذبی که در ناحیه ۳۰۰۰±۱۵۰(Cm-1 ) طیف قرار داشته باشد، نشان‌دهنده وجود اتصال C-H در مولکول است و جذبی که در ناحیه ۱۷۰۰±۱۰۰Cm-1 مشاهده شود معمولا مربوط به پیوند گروه کربونیل (C=O) در مولکول است. برای حصول اطمینان از برقراری پیوندهای موثر بین نانوذرات و ماتریس پلیمری طیف FTIR از نمونه به شکل فیلم به ضخامت ۵۰ میکرومتر از غلظت ۷/۰ درصد وزنی نانوسیلیکا گرفته شد. نمودار مربوطه در شکل ۴-۴ آورده شده است [۱۸].

جدول ۳-۳ – نحوهی محاسبهی مادهی محدود کننده و مقدار نانوذرات مورد نیاز در غلظتهای مشخص
۳۰۰ = ۵/۲ * ۱۲۰
۱۲۰ گرم پلیال مادهی محدودکننده
۴۲۰ = ۳۰۰ + ۱۲۰
۴۲۰ گرم جرم کلی ترکیب
۶۸/۱ =۰۰۴/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۴/۰ % وزنی
۹۴/۲ = ۰۰۷/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۷/۰ % وزنی
۲/۴ = ۰۱/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۱ % وزنی
۵/۱۰ = ۰۲۵/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۵/۲ % وزنی
۸/۱۶ = ۰۴/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۴ % وزنی
جدول ۳-۴- نحوهی محاسبهی ترکیب پلییورتان خالص
۳۰۰= ۵/۲ * ۱۲۰
گرم ایزوسیانات مورد نیاز
۴۲۰= ۳۰۰ + ۱۲۰
(
جدول ۳-۵- نحوه محاسبهی ترکیب حاوی ۴/۰ درصد وزنی از نانوسیلیکا
۶۸/۱ = ۰۰۴/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۴/۰ % وزنی
۳۲/۴۱۸ = ۶۸/۱ – ۴۲۰
گرم پلییورتان فاقد نانوسیلیکا
۳ /۴۱۸= ۵/۳ x ( x 52/119 =
تعیین مقدار پلیال لازم برحسب گرم
۸/۲۹۸ = ۵/۲ * ۵۲/۱۱۹
تعیین مقدار ایزوسیانات لازم برحسب گرم
۴۲۰ = ۶۸/۱ + ۵۲/۱۱۹ + ۸/۲۹۸
(
جدول ۳-۶- نحوه محاسبهی ترکیب حاوی ۷/۰ درصد وزنی از نانوسیلیکا
۹۴/۲ = ۰۰۷/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۷/۰ % وزنی
۰۶/۴۱۷ = ۹۴/۲ – ۴۲۰
گرم پلییورتان فاقد نانوسیلیکا
۰۶/۴۱۷ = ۵/۳ x ( x= 16/119
تعیین مقدار پلیال لازم برحسب گرم
۹/۲۹۷ = ۱۶ /۱۱۹ * ۵/۲
تعیین مقدار ایزوسیانات لازم برحسب گرم
۴۲۰ = ۹۴/۲ + ۱۶/۱۱۹ + ۹/۲۹۷
(

جدول ۳-۷- نحوه محاسبهی ترکیب حاوی ۱ درصد وزنی از نانوسیلیکا
۲/۴ = ۰۱/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۱% وزنی
۸/۴۱۵ = ۲/۴ – ۴۲۰
گرم پلییورتان فاقد نانوسیلیکا
۵/۳ x 8/415 =( x8/118=
تعیین مقدار پلیال لازم برحسب گرم
۲۹۷ = ۵/۲ * ۸/۱۱۸
تعیین مقدار ایزوسیانات لازم برحسب گرم
۴۲۰ = ۲/۴ + ۸/۱۱۸ + ۲۹۷
(
جدول ۳-۸- نحوه محاسبهی ترکیب حاوی ۵/۲ درصد وزنی از نانوسیلیکا
۵/۱۰ = ۰۲۵/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۵/۲ % وزنی
۵/۴۰۹ = ۵/۱۰ – ۴۲۰
گرم پلییورتان فاقد نانوسیلیکا
۵/۳ = ۵/۴۰۹ x ( x = 117
تعیین مقدار پلیال لازم برحسب گرم
۵/۲۹۲ = ۵/۲ * ۱۱۷
تعیین مقدار ایزوسیانات لازم برحسب گرم
۴۲۰ = ۵/۱۰ + ۱۱۷ + ۵/۲۹۲
(
جدول ۳-۹- نحوه محاسبهی ترکیب حاوی ۴ درصد وزنی از نانوسیلیکا
۸/۱۶ = ۰۴/۰ * ۴۲۰
گرم نانوسیلیکا جهت تهیهی غلظت ۴ % وزنی
۲/۴۰۳ = ۸/۱۶ – ۴۲۰
گرم پلییورتان فاقد نانوسیلیکا
۵/۳ = ۲/۴۰۳ x ( x 2/115 =
تعیین مقدار پلیال لازم برحسب گرم
۲۸۸ = ۵/۲ * ۲/۱۱۵
تعیین مقدار ایزوسیانات لازم برحسب گرم
۴۲۰ = ۸/۱۶ + ۲/۱۱۵ + ۲۸۸
(

فصل چهارم
۴- جداول، نمودارها، داده های حاصله و تحلیل
۴-۱- بررسی نحوهی توزیع پذیری نانوذرات در پیش پلیمر
با توجه به اینکه فاز پلیال مورد استفاده واقع شده دارای ویسکوزیته نسبتا بالایست و طبق تصاویر TEM شکل ۴-۱ ، مشاهده میشود که میزان توزیع و امتزاج پذیری در پیش پلیمر(فاز پلیال) تا غلظت ۷/۰ درصد وزنی کل نانوکامپوزیت، بسیار مطلوب بوده و در غلظت یک درصد وزنی تجمع نانوذرات دیده میشود که خود موجب افت برخی از خواص مکانیکی و فیزیکی و شیمیایی نانوکامپوزیت میگردد، و از سوی دیگر گرانروی بسیار زیاد پلیمر حاوی نانوسیلیکای بالای یک درصد وزنی، کار با پلیمر جهت پوششدهی را بسیار دشوار میسازد و حتی در موارد بالای ۵/۲ درصد وزنی غیر ممکن میسازد. همانطور که در فصول قبل ذکر گردید توزیع پذیری نانوسیلیکای اصلاح شده هیدروفوبیک در فاز پلیال بهتر صورت میگیرد [۱] که طبق تصاویر نیز این موضوع مشهود است. همچنین این نانوذره تقابل بهتری با ماتریس پلییورتان دارد، و نانوذرات به خوبی میتوانند در پوشش پلییورتان پخش شوند. در مقابل نانوذرات سیلیکای اصلاح نشدهی هیدروفیلیک بهراحتی از طریق پیوندهای هیدروژنی تجمع مییابند و یک شبکهای از طریق زنجیرهی پلیمری شکل می دهند.تجمع ممکن است پلیمر مایع را در فضاهای خالی مابین ذرات مسدود کند و ویسکوزیتهی بالاتری را ایجاد نماید [۶۶]. نانوسیلیکا در صنایع رنگ نیز به عنوان یک پرکننده با پایداری زیاد و مطلوب توزیع پذیری درون پلیمر و عدم سر نشین و تهنشینی بکار میرود.

ب

الف

د

ج

شکل ۴-۱- تصاویر TEM تهیه شده از (الف)پلیال خالص، پیش پلیمر حامل نانوسیلیکا جهت تولید غلظتهای (ب)۴/۰% ، (ج)۷/۰ %، (د)۱% وزنی از نانوکامپوزیت

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، خانه تاریخی، نادرشاه افشار

وزارت علوم،تحقیقات و فناور

تعهدنامه
اینجانب لیلا سهیلکیش اعلام میدارم که تمام فصلهای این پایاننامه و اجزاء مربوط به آن برای اولین بار (توسط اینجانب) انجام شده است.برداشت از نوشتهها،اسناد،مدارک و تصاویر پژوهشگران حقیقی یا حقوقی با ذکر مأخذ کامل و به شیوه تحقیقی و علمی صورت گرفته است.
بدیهی است در صورتیکه خلاف موارد فوق اثبات شود،مسئولیت آن مستقیماً به عهده اینجانب خواهد بود.حقوق مادی و معنوی این پایاننامه در مالکیت دانشگاه سوره است و انتشار یا بهرهبرداری کلی از آن با درخواست کتبی و موافقت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره و با رعایت امانتداری و حفظ مالکیت اثر میسر میباشد.
استفاده موردی از برخی اطلاعات پایاننامه با ذکر مشخصات آن بلامانع است.

تشکر

لیلا سهیل کیش گرافیک کارشناسی ارشد

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسیوتحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی عطروش شیراز با هدف بازشناسی مبانی فرهنگی و زیباییشناختی نقاشیهای باقیمانده از خانه عطروش شیراز میپردازد.پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اسناد مکتوب و تصاویر بهجای مانده از خانه تاریخی عطروش میباشد و همچنین از روش میدانی و کتابخانهای و از طریق مشاهده مستقیم آثار و تصویربرداری به جمعآوری و تجزیه و تحلیل آثار و نمونههای تصویری مطابق با فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.دامنه مطالعاتی ۳۰ تصویر کاشیکاری شده در خانه عطروش مربوط به عصر قاجار و متعلق به تاجری مشهور به عطروش بوده است،در نقاشیهای خانه مجموعهای از مضامین مختلف ادبی،تاریخی و مذهبی تصویر شده است،همچنین نقوش انسانی متعددی که نقش مرد را در اکثر تصاویر شاهد هستیم و نقش زن که جایگاه مفهومی ویژهای را به خود اختصاص داده است. نتیجه پژوهش شناخت کارکردهای گوناگون و شناسایی گونههای مختلف و جایگاه انسان در تصاویر و… میباشد.

کلیدواژه:( ایران،قاجار،عطروش ،تصویر،شیراز)

فهرست مطالب:
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل۱)کلیات پژوهش
۱-۱) بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲)پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳) پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴) فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۵) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶) روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵

فصل۲) مبانی نظری پژوهش
۲-۱) زمینههای ظهور و شکلگیری حکومت قاجار …………………………………………………………………………..۶
۲-۲) پادشاهان دوره قاجار …………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۳) دوره نخستین قاجار و ارتباط آن با سنتهای پیشین ……………………………………………………………….۱۲
۲-۴) هنر ایران در دوران قاجار ………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴-۱) دوره زند،پیشینه سبک هنری قاجار در سده هیجدهم ……………………………………………………….۱۵
۲-۴-۲) نخستین مقطع سبک هنری قاجار،سلطنت فتحعلی شاه ……………………………………………………۱۷
۲-۴-۳) دومین مقطع سبک هنری قاجار،سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه ……………………………….۱۸
۲-۵) زمینههای فرهنگی هنر قاجار …………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۶) نقاشی دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۷) مکتب قاجار ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۸) ویژگیهای نقوش تزیینی هنر و معماری دوره قاجار …………………………………………………………….۳۷
۲-۹) مضامین رایج در نقاشی دوره قاجار …………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۰) تجزیه و تحلیل آثار نقاشی در دوره قاجار …………………………………………………………………………….۴۶

۲-۱۱) دیوارنگاری در دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۲) موقعیت طبیعی شیراز …………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱۳) تاریخچه مختصر شیراز …………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۱۴) محلات شیراز در عهد قاجار ………………………………………………………………………………………………….۵۴

فصل سوم) یافتههای پژوهش
۳-۱) خانه عطروش …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۲) نماهای مختلف خانه عطروش ………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳) موقعیت مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴) ساختمان اصلی شمالی خانه عطروش …………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۵) بررسی آثار هنری
قسمتهای مختلف بنا (کاشیکاری حیاط) ………………………………………………….۶۱
۳-۶) حوضخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۷) ساختمان شمالی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
۳-۸) بررسی تحلیلی داده های پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۳۴

فصل چهارم) نتیجهپژوهش
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

فهرست منابع
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

فهرست تصاویر
شکل۱)نمایی از خانه عطروش ……………………………………………………………………………………………………………۵۶
شکل۲) نمای خانه عطروش از روبهرو ………………………………………………………………………………………………..۵۷
شکل۳) نمای خانه عطروش طبقه همکف …………………………………………………………………………………………۵۷
شکل۴) نمای خانه عطروش طبقه اول ………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل۵) نمای سردر و ستون جلو خانه عطروش ……………………………………………………………………………….۵۹
شکل۶) نمای سردر ورودی خانه عطروش ………………………………………………………………………………………..۵۹
شکل۷) ستون ورودی …………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
شکل۸) پادشاه ساسانی ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
شکل۹) نادرشاه افشار ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
شکل۱۰) جنگ رستم و اشکبوس …………………………………………………………………………………………………….۷۰
شکل۱۱) دو شخص در حیاط خانه …………………………………………………………………………………………………..۷۲
شکل۱۲) نبرد رستم و خاقان چین …………………………………………………………………………………………………..۷۴
شکل۱۳) یعقوب و فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
شکل۱۴) دو تن از پادشاهان قدیم ……………………………………………………………………………………………………۷۸
شکل۱۵) دو شخص در خانه …………………………………………………………………………………………………………….۸۰
شکل۱۶) یکی از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………۸۲
شکل۱۷) شخص مجتهد ……………………………………………………………………………………………………………………۸۵
شکل۱۸) به چاه انداختن یوسف ………………………………………………………………………………………………………۸۷

شکل۱۹) پادشاهی یوسف …………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
شکل۲۰) فروش یوسف در بازار …………………………………………………………………………………………………………..۹۱
شکل۲۱) سلیمان نبی

پایان نامه رایگان درباره کربن، کربنی، پلیال

m2 ) 200 درصد خلوص بالای ۶۰/۹۸ که جهت اصلاح شیمیایی و القای خاصیت آب گریزی با روشی بر پایهی هیدرولیز تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) در محلول آبی الکلی با افزودن ۳- متاکریلویلوکسیپروپیلتری متوکسی سیلان (MPMS) اصلاح شده بودند به واسطهی شرکت پیشگامان نانو مواد ایران خریداری شد. به دلیل اصلاح سطحی گروههای عاملی C=O روی سطح سیلیکای اصلاح شده قرار میگیرند که به راحتی با زنجیرههای پلیمری به همراه باندهای کووالانسی عمل کرده به عنوان اتصال شیمیایی در شبکهی پلیمری قرارمیگیرند [۶۷].
۳-۱-۵- فولادهای کربنی
فولادها گروهی از آلیاژهای آهن- کربن و عناصر دیگر هستند که بیشترین کاربرد را درصنعت و فن آوری دارند.  کاربرد وسیع فولادها ناشی از خواص کاملاً متنوع آنهاست که به کمک تغییر درصد کربن و یا تغییر درصد عناصر آلیاژی و یا تغییر نوع عملیات حرارتی حاصل میشود.  گستره وسیع خواص متنوع فولادها ناشی از نوع، مقدار، اندازه و توزیع فازهای مختلف است. فولادهای کربنی به آن دسته از فولادها اطلاق میشود که کربن اصلیترین عنصر آلیاژی آن باشد و عناصری نظیر منگنز، سیلیسیم و آلومینیم به میزان کم در آن حضور داشته و فقط به منظور عملیات کیفی ‌(اکسیژن زدایی، تلقیح و … ) به آن افزوده میگردند. کربن نقش اساسی را در افزایش استحکام فولادها ایفا میکند و این استحکام تا حد زیادی بهمیزان کربن موجود در آلیاژ بستگی دارد .
فولادهای کربنی را به سه دسته تقسیم میکنند :
۱- میزان کربن پایین تر از ۲/۰ %
۲- میزان کربن بین۵/۰ – ۲/۰ %
۳- میزان کربن بالاتر از ۵/۰ %
فولادهای کربنی کاربرد وسیعی درصنعت داشته و معمولا در حالت آنیل و یا نرمالیزه بکار میروند ولی در موارد خاص در حالت سختکاری و تمپر شده نیز مورد استفاده قرار میگیرند، همچنین فولادهای کم کربن بهدلیل خواص هدایت مغناطیسی کاربرد زیادی در صنعت برق دارند [۶۸].
کاربرد فولادهای کربنی ساده
در این بخش،کاربرد فولادهای کربنی ساده را در سه گروه کم کربن ،کربن متوسط و پر کربن مورد بررسی قرار میدهیم.
گروه اول که فولادهای ساده کم کربن قرار دارند برای عموم قطعات مهندسی، ساختمان کشتیها، راه آهن بکار میروند. همچنین این فولادها از خواص مغناطیسی بالا و قابلیت جوشکاری خوبی برخوردار بوده و در مواردی که قطعات تحت عملیات سختی سطحی قرار میگیرند، کاربرد خوبی دارند.
برای فولادهای کربن متوسط میتوان به صنایع حمل و نقل، راه آهن، ماشین آلات و دستگاههای نورد اشاره کرد و همچنین وقتی که سایش در حدی متوسط مدنظر باشد، مورد استفاده قرار میگیرند .در مواردی که قطعات ریخته شده میبایستی تز سختی بالایی برخوردار باشند، فولادهای ساده پر کربن کاربرد بسیار خوبی داشته و همچنین در ساخت غلطکها، ابزارآلات ماشینهای صنعتی، قطعات مقاوم به سایش نیز بکار میروند. اصولا در فولادهای کربنی ساده و عاری از هرگونه عنصر آلیاژی ، با ازدیاد در صد کربن خواصی از قبیل چقرمگی و قابلیت جوشکاری کاهش پیدا کرده و در مقابل استحکام آن افزایش مییابد [۶۸]. در این مطالعه جهت انتخاب سطوح پوششی از فولاد سادهی کم کربن در ابعاد و ضخامتهای مورد نیاز استفاده شد.
خواص مکانیکی فولادهای کربنی
میتوان فولادهای کربنی با خواص استحکامی متنوعی از طریق عملیات حرارتی تولید کرد. با انتخاب ترکیب شیمیایی و عملیت حرارتی مناسب مجموعهای از خواص نظیر استحکام ،سختی، انعطافپذیری ،مقاومت به خستگی و استحکام ضربهای، قابل دسترس میباشد. دلیل رابطه بین این خواص از نکات مهم و قابل توجه می باشد. مثلا سختی بالا ، کاهش چقرمگی را بههمراه دارد و بالعکس. در فولادهای کربنی با توجه به ترکیب شیمیایی و عملیات حرارتی مناسب به استحکام کششی بالاتر از ۹۸۰ N/mm2 (نیوتن بر میلیمترمربع) نیز میتوان دست یافت. استحکام کششی و سختی فولادهای کربنی رابطه مستقیمی با انعطاف پذیری آنها دارد. در کل در فولادهای ساده کربنی ، دو عامل (عملیات حرارتی و ترکیب شیمیایی بویژه کربن) تعیین کنندهی خواص مکانیکی از جمله سختی، استحکام ، چقرمگی و انعطافپذیری هستند [۶۸].
۳-۲- روش
۳-۲-۱- روش محاسبات ترکیب درصدها
نحوهی محاسبهی درصدهای ترکیب شدهی مورد نیاز بر اساس ۴۲۰ گرم جرم کل ترکیب فاز های پلیال و ایزوسیانات با درصدهای وزنی متفاوت از نانوسیلیکا که مادهی محدود کننده، فاز پلیال درنظر گرفته شده که با نسبت یک وفاز ایزوسیانات با نسبت ۵/۲ جهت تهیه فیلمهای مورد نیاز، مطابق محاسبات زیر با همدیگر ترکیب شدند. شیوهی محاسبات درصدهای وزنی نانوسیلیکا با ترکیبهای دو جزئی پلییورتان یعنی فازهای پلیال و ایزوسیانات در جدولهای پایان همین فصل آورده شده است. با توجه به اینکه نانوذرات سیلیکای هیدروفوب اصلاح شده دارای خاصیت توزیع پذیری و امتزاج بسیار خوبی در پلیالها هستند [۱]. طبق محاسبات، غلظتهای متفاوت از نانوذرات سیلیکا که طبق درصدهای وزنی ۰ % و ۴/۰ % و ۷/۰ % و ۱ % و ۵/۲ % و ۴% نانوذرات ، ابتدا در فاز پلیال با همزن مکانیکی به مدت ۴۵ دقیقه ادغام شدند سپس با استفاده از هموژنایزر اولتراسونیک به مدت ۳۰ دقیقه برای هر نمونه، در دمای ۵۰ درجه سیلسیوس نانوذرات به طور کامل درون فاز پلیال پخش شدند. برای درک میزان توزیعپذیری تصاویر TEM از پلیال خالص و نمونههای حاوی نانوذرات مطابق شکل ۴-۱ تهیه گردید. این میکروسکوپ یک وسیله کاملا ضروری برای تحقیقات نوین مرفولوژیکی است. همچنین درک بهتری از ساختمان ظریف سلول‌ها و بافت‌ها
ی گیاهی و جانوری، باکتری‌شناسی، فراساختارهای سلولی- مولکولی میکروارگانیسم‌ها، مطالعات سیتوشیمی و ایمونوسیتوشیمی، پاتولوژی، بررسی نمونه مواد شامل کنترل کیفیت پلیمرها، رنگ‌ها و غیره را امکان‌پذیر می‌سازد. اصول ساختمان این میکروسکوپ مشابه میکروسکوپ نوری است. اما پرتوهای مورد استفاده به جای فوتون‌ها، از الکترون‌ها که طول موجشان در حد آنگستروم است تشکیل شده‌اند. تولید الکترون از طریق گرم نمودن فیلامان تنگستن صورت می‌گیرد. این الکترون‌ها به وسیله اختلاف پتانسیلی تا ۱۲۰ کیلو ولت شتاب می‌گیرند. دسته پرتو الکترونی توسط دو کندانسور الکترومغناطیسی کانونی می‌شود. تصویر بر روی یک پرده فلورسنت تشکیل شده و با یک ذره بین دو چشمی تنظیم می‌گردد. این تصویر بر روی صفحات عکاسی که در زیر پرده فلورسنت قرار دارند و یا مونیتورهای دستگاه ثبت می‌شود.
در میکروسکوپ الکترونی TEM مانند میکروسکوپ معمولی نیاز به تهیه نمونه در مقاطع باریک هستیم زیرا در TEM دسته پرتو الکترونی از نمونه عبور نموده و بدین طریق تصویر تشکیل می‌شود. برای آن که دسته پرتوالکترونی به راحتی بتواند از نمونه عبور کند ضخامت نمونه باید کم باشد. این کار با قالب‌گیری نمونه۴۷های پلیال خالص و حاوی نانوذرات در غلظتهای مشخص، توسط اپراتور در یک ماده سخت رزین مانند صورت گرفته و سپس برش قطعات با ضخامت مناسب به وسیله الکتروامیکروتوم انجام شد.

شرکت سازنده و مدل PHILIPS EM 208
بیشترین بزرگنمایی : ۱۸۰٫۰۰۰ برابر
تعداد نمونه محفظه : یک نمونه
قدرت تفکیک°A ۳/۴ (lattice image) °A ۴/۵ (point to point)
فیلمان تفنگ الکترونی : تنگستن
زاویه tilt : ° ۶

دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری
شکل ۳-۲ تصویر ومشخصات دستگاه TEM
3-2-2- آماده سازی سطوح فولادی جهت اعمال پوشش
جهت عاری نمودن سطح از هرگونه چربی و روغن در دو مرحله ، یعنی قبل و بعد از عمل سندبلاست سطوح کاملا با تینر ۱۵۰۰۰ اتوموبیل شستشو داده شدند. سندبلاست با شناسه (Sa 21/2) بکار گرفته شد. به دلیل اینکه شرایط سطح زیرین پوشش بر میزان استحکام و بقای پوشش بسیار موثر است،سطوح باید طبق استاندارد مادهی پوششی، به میزان زبری و تمیزکاری مورد نظر دستیابند. در فصل اول توضیحاتی جهت آماده سازی سطح فلز از طریق روش سندبلاست آورده شده است.

شکل ۳-۳ سطوح آماده شده جهت اعمال پوشش

۳-۲-۳- روش های آماده سازی پوشش ها و فیلم ها
پلیتهای تهیه شدهی فولاد سادهی کربنی جهت بکارگیری در انجام آزمونهای کیفیت نانوکامپوزیت پوششی در ابعاد مشخص بریده شده و همچنین از سطوح پلاستیکی جهت تهیه فیلم نانوکامپوزیتی در ابعاد مورد نیاز استفاده گردید. برای دستیابی به ضخامت لایهی مورد نظر نانوکامپوزیتی پلییورتان-نانوذرات سیلیکا سطوح لوحهای کربن استیل با دقت انتخاب و از جهت مسطح استاندارد بودن مورد بررسی واقع شدند. پس از عملیات شستشو با تینر ۱۵۰۰۰ اتوموبیل قبل از سند بلاست با مشخصه استاندارد Sa 21/2 و جت باد جهت برطرف نمودن ذرات شن روی سطح ،مجددا جهت حصول اطمینان بیشتر با تینر ۱۵۰۰۰ اتوموبیل سطوح شستشو داده شدند سپس عملیات لبه گذاری سطوح پذیرای پوشش توسط چسبهای کارتیشیوس انجام گردید و پس از آن لوحها با دقت کافی تراز شدند که دلیل این امر دستیابی به ضخامتهای یکدست و مورد نیاز و جلو گیری از حرکت پلیمر بعد از محاسبهی حجم مورد نظرو اعمال روی سطح بود، چونکه پلییورتان مورد استفاده فاقد حلال بود و به عنوان پلییورتان ۱۰۰ % جامد شناخته میشود، حجم آن قبل و بعد از عمل پخت و خشک شدن کامل یکسان میباشد. نمونهها در دو ضخامت در بازههای (۸۰۰ الی ۱۰۰۰)میکرومتر به عنوان ضخامت T1 و(۱۳۰۰ الی ۱۵۰۰) میکرومتر به عنوان ضخامت T2 طبق استاندارد (EN 10290) و در غلظتهای ۰% و ۴/۰ % و ۷/۰ % و ۱% و ۵/۲ % و ۴% از نانوذرات هیدروفوبیک اصلاح شدهی سیلیکا درون پلییورتان ،پوشش داده شدند. لازم به ذکر است که نسبت ترکیب فاز ایزوسیانات به پلیال به ترتیب ۵/۲ به ۱ در نظر گرفته شد. سیلیکای اصلاح شده تقابل بهتری با ماتریس پلییورتان دارد، و نانوذرات به خوبی میتوانند در پوشش پلییورتان پخش شوند. در مقابل نانوذرات سیلیکای اصلاح نشدهی هیدروفیلیک بهراحتی از طریق پیوندهای هیدروژنی تجمع مییابند و یک شبکهای از طریق زنجیرهی پلیمری شکل می دهند.تجمع ممکن است پلیمر مایع را در فضاهای خالی مابین ذرات مسدود کند و ویسکوزیتهی بالاتری را ایجاد نماید [۶۶]. جهت حصول اطمینان از پخت کامل نمونهها در دمای محیط ، به مدت دو هفته فرصت داده شد که کاملا نانوکامپوزیت خشک گردد. پس از هر غلظت از نانوذرات سیلیکا، دو ضخامت تهیه شد و برای انجام آزمایشهای سایش مکانیکی و چسبندگی به سطح مورد آزمایش واقع گردید.
۳-۲-۴- عملیات پخت و زمان ژل شدن
با اضافه شدن کاتالیزور و یا سخت کننده به یک رزین، ویسکوزیته آن شروع به بالا رفتن میکند و تا آنجا پیش می رود که قابلیت روان شدن و سیلان خود را از دست می دهد. این مرحله اصطلاحا ژل شدن۴۸ نامیده میشود. پس از آن سیر تغییر شکل رزین از مایع به سمت جامد و سخت شدن باز هم ادامه می یابد تا این که پس از سپری شدن زمان مشخصی، رزین کاملاً سخت میشود و به ویژگی های مورد نظر خود می رسد. این واکنش با تولید گرما (از درون) همراه خواهد بود که خود باعث سرعت گرفتن واکنش خواهد شد. این فرآیند را عمل آوری یا اصطلاحا پخت رزین۴۹ مینامند.
عمل آوری در دماهای بالا، برتری هایی نیز به همراه دارد از جمله دستیابی به بالاترین ویژگی های عملکرد
ی رزین. چنانچه رزین ها تحت اعمال فرآیند پخت و عمل آوری نهایی۵۰ قرار نگیرند هرگز به حداکثر توانمندی های خود نخواهند رسید. انجام پخت و عمل آوری نهایی رزینها در سازههای کامپوزیتی، معمولاً طبق دستور العمل ارایه شده در شناسنامه رزین از سوی تولید کننده صورت میگیرد و یا اینکه پس از مدت مشخصی بعد از عمل آوری قطعه در دمای محیط (مثلاً ۲۴ ساعت)، قطعه در دمایی حدود ۱۰ درجه سانتی گراد بالاتر از دمای Tg رزین و به مدت زمان لازم (به عنوان مثال ۳ ساعت در آون قرار داده می شود. این کار باعث شبکه ای شدن مولکولهای رزین میشود و نتیجه این که رزیمن جامد شده به تمام توانمندی های خود، از جمله ویژگی های مکانیکی و مقاومت در برابر حرارت دست می یابد.
امکان تکمیل عملیات پخت و عمل آوری نهایی رزین به طور طبیعی در درجه حرارت محیطی گرم (تا ۴۰ درجه سانتی گراد) در زمان های طولانی وجود دارد اما رسیدن

پایان نامه رایگان درباره شرکت های تولید کننده، پلی اتیلن ترفتالات، انعطاف پذیری

پلییورتان ۱۰۰% جامد جهت مصارف داخلی وخارجی قابل استفاده هستند. این پوششها بعنوان یکی از انتخابهای ارجح در صنعت پوشش لوله در آمریکا پذیرفته شده اند. پیش بینی میشود. در چند سال آینده کلیه سیستمهای نوارپیچی بهسمت پوششهای پلییورتان ۱۰۰%جامد سوق نمایند. نظر به مزایای فوق العاده PUR (پلییورتان ) و PUA(پلییوریا) نسبت به سایر سیستمهای پوشش، اکثر مصرفکنندگان در اقصی نقاط جهان در حال تغییر موضع و رویکرد مثبت نسبت به پوششهای نوین هستند [۷۳].
موارد استفاده از پوششهای پلییورتان ۱۰۰% جامد
پوشش داخلی و خارجی خطوط لوله، مخازن، شیر آلات و اتصالات مدفون ، تعمیر لولههای قدیمی، پروژههای حفاری افقی ، پوشش سرجوشها در خطوط لوله، پوشش سکوهای حفاری ساحلی ، پوشش پایلها در نواحی ساحلی ، لاینینگ داخلی سیستمهای آب دریا ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، پوشش لولهها واتصالات چدنی ، پوشش سازههای در معرض مواد شیمیایی خورنده .

شکل ۳-۱ نمودار شاخهای اجزاء کلی تشکیل دهندهی پلییورتان [۳۰]

مهمترین واکنش در تولید پلی یورتان ها که به لحاظ اهمیت شالودهی اصلی این مواد میباشد، واکنش بین پلیال و ایزوسیانات میباشد.تعداد این گروه ها در یک ساختار مولکولی و همچنین نحوه قرار گیری آنها در کنار ساختمان اصلی شیمیایی هر یک از مواد در تعیین خواص بسیار مهم است. از این رو در این قسمت برای آشنایی بیشتر به شرح هر یک می پردازیم:
۳-۱-۲- ایزوسیانات ها
ایزوسیاناتها شامل گروه وسیع و متنوعی هستند. در شیمی غیر آلی اسیدسیانیک و به ویژه املاح فلزی آن تحت نام سیاناتها شناخته شده و در دسترس میباشد، در حالیکه ترکیب به نام ایزوسیانیکاسید حتی برای زمان بسیار کوتاه نیز فاقد موجودیت است. در صورتیکه در شیمی آلی در صورت عدم وجود رطوبت در محیط، ترکیباتی که دارای یک یا چند گروه فعال ایزوسیانات باشند به فراوانی قابل تهیه، نگهداری و استفاده می باشد. ایزوسیانات میتواند آلیفاتیک، آروماتیک، هیدروآرماتیک (سیکلو آلیفاتیک) باشد. گروه NCO_ (عامل ایزوسیانات) واکنش گرائی بسیار بالائی دارد. عمده دلیل این ویژگی در خصلت غیر اشباع اتصال دو گانه مضاعفی است که کربن را از دو طرف توسط اکسیژن و ازت با الکترونگاتیویته قابل توجه احاطه میکند. بررسی کیفی نحوه تمرکز الکترونی در چهار چوب تئوری اوربیتال مولکولی واکنش گرائی بالای ایزوسیانات را دقیقا توجیه میکند. تراکم الکترون روی اتم اکسیژن در بیشترین حد و روی کربن در کمترین حد میباشد و اتم ازت از این نظر دارای وضعیت میان این دو است [۷۱].
همانگونه که بیان شد، ایزوسیانات با تمام ترکیبات حاوی هیدروژن فعال به سرعت وارد واکنش میگردد ( مانند آب، الکل و آمین ها و غیره). در ضمن از ترکیبات ایزوسیانات باآب در تمام موارد، گاز کربنیک حاصل میگردد که غالبا هنگام خروج از سطح لایه نواقصی را در آن ایجاد میکند.
ایزوسیانات ها به دو دسته کلی اشباع و غیر اشباع قابل تقسیم بندی هستند.دسته اشباع عمدتا در رنگها و همین طور تولید قطعاتی کاربرد دارد که مقاومت در برابر نور خورشید بسیار حائز اهمیت است. دسته غیر اشباع مصرف بسیار گسترده تر و متنوعتری را دارا هستند. تقریبا تمامی محصول های فومی پلی یورتان با استفاده از ایزوسیانات های غیر اشباع تولید می شوند. مرسوم ترین ایزوسیانات اشباع، هگزا متیلن دی ایزوسیانات(HDMI) می باشد و مرسومترین ایزوسیانات غیر اشباع تولوئن دی ایزوسیانات(TDI ) و ۴و’۴ دی فنیل متیلن دی ایزوسیانات(MDI) می باشد. بنا به شرایط مصرف انواع TDIو MDI قابل تولید و مصرف هستند. ترکیباتی که دارای گروه ایزوسیانات هستند عبارتند از:
(۲و۴ یا ۲و۶ تولوئن دی ایزوسیانات)، (۴و۴ یا ۲و۴ دی فنیل متان دی ایزوسیانات)و (۱و۶ هگزا متیلن دی ایزوسیانات)علاوه بر موارد ذکر شده، ترکیبات ایزوسیاناتی دیگری نیز وجود دارند.
۳-۱-۳- پلی ال ها
پلیال ها به طور کلی در اغلب موارد جز محصولات پترو شیمیایی میباشد.آنها به دو دسته کلی پلی اترها و پلی استرها تقسیم میشوند. البته دسته دیگری شامل روغن های گیاهی اصلاح شده با گروه های مختلف شیمیایی نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. پلیاترها محصول پلیمریزاسیون اتیلن اکساید، پروپیلن اکساید، کاپرولاکتون و تتراهیدروفوران میباشد. بسته به ماده اولیه، جرم مولکولی، عاملیت شیمیایی۴۴ واینکه آیا گروه دیگری به آن اضافه می شود یا خیر، انواع گسترده پلی اتر ها با خواص متنوع وجود دارند.پلی اتر های بر پایه اتیلن اکساید به عنوان پلی اتیلن گلیکون شناخته می شوند و در گستره وسیعی از جرم مولکولی قابل تولید و مصرف هستند. البته از این نوع پلی اتر بیشتر در صنایع دارویی بهره گرفته میشود و در صنعت پلییورتان یا به میزان کم در فراوردهها استفاده میشود و یا اینکه در هنگام پلیمریزاسیون همزمان با پروپیلن اکساید ترکیب شده و یک کوپلیمر (پلیمر با دو واحد تکرار شونده)ساخته می شود. دلیل این امر مقاومت ضعیف پلی اتیلن گلیکول و همچنین پلی یورتان ساخته شده از آن در برابر آب و تمایل به هیدرولیز شدن میباشد. پلی پروپیلن گلیکول اغلب در تولید فوم های منعطف و بلوکی(پیوسته و ناپیوسته) کاربرد دارد. مقاومت مناسب در شرایط محیطی و تامین خواص مورد انتظار از محصولات ساخته شده، این پلی ال را تبدیل یه یکی از پر مصرف ترین پلی ال ها در پلی یورتان نموده است.
پلی کاپرولاکتون و پلی THF جز پلی اتر هایی است که در محصولات با خواص مکانیکی بالا استفاده
میشود. سیستم های دوجزئی ریختگی۴۵ پلی یورتان که اغلب برای روکش غلتک و یا چرخ های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند، هر گاه خواسته باشیم که آنها بیشترین تحمل را در رطوبت دارا بوده انعطاف خوبی در دمای پایین داشته باشند ، پلی ال های مصرفی پلی کاپرولاکتون و پلی THF خواهند بود. البته امروزه بنا به نیاز مصرف کنندگان ،شرکت های تولید کننده مواد اولیه ، محصول هایی اعم از پلیال های مصرف شده ساختاری و پلی ال های مقاوم در برابر شعله را تولید و عرضه میکنند [۷۱].
پلیال های پلی استری نظیر پلی اتیلن ادیپات محصول واکنش یک اسید دو عاملی با یک یا بیشتر از ساختار های دارای هیدروکسیل هستند.خانواده پلی استرها به خودی خود خواص مکانیکی بسیار مناسبی را دارا هستند. به عنوان مثال پلی اتیلن ترفتالات (PET) در تولید ظروف نوشابه های و آب معدنی و …. مورد استفاده قرار می گیرد.البته پلی استر پلی ال ها اغلب به صورت مایع در دمای محیط و یا دمای بالاتر میباشند که امکان فرایند کردن آن وجود داشته باشد. پلی یورتان های پلی استری خواص مکانیکی فوق العاده نظیر مقاومت سایش را دارا هستند.محصولاتی نظیر زیره کفش و فوم هایی با خواص فوق العاده بر پایه استر پلی ال ها ساخته می شود. دسته دیگری پلی استر پلی ال ها محصول بازیافت ظروف پلاستیکی نوشیدنی ها نظیر آب معدنی و نوشابه است. در این فرایند ابتدا ظروف را به صورت پرک در آورده و سپس آنرا می شویند. در این قسمت میتوان از این پرک ها در تولید نخ های پلی استری مورد مصرف در صنایع نساجی استفاده کرد.برای تولید پلی ال ، پرک ها در یک راکتور (محفظه واکنش) ریخته و با افزودن آب و قلیا و سایر افزودنی ها ، پلی استری به صورت مایع تولید کرد که بسته به میزان و نوع افزودنی این فرایند متنوع میباشد. بهترین کاربرد برای این پلی ال در تولید فوم های سخت است [۶۹].
پلی ال های بر پایه مواد طبیعی نظیر روغن های گیاهی نیز امروزه بخش قابل توجهی در صنعت پلی یورتان دارا هستند.برای قابل استفاده کردن این مواد به عنوان پلی ال، طی واکنش های مختلف شیمیایی به آنها گروه هیدروکسیل اضافه می شود تا قابلیت کاربرد در صنعت پلی یورتان را داشته باشد. از یک سو استفاده از منابع تجدید شونده طبیعی در تولید محصول ها قابل توجه است و از سوی دیگر قیمت بالای این دسته مواد و خواص مکانیکی نه چندان بالا مصرف آنها را محدود نموده است.
پس ترکیباتی که دارای دو گروه هیدروکسیل(OH) یا بیشتر باشند را پلی ال می نامند و بطور معمول از گونه های زیر استفاده می شود:
پلی اتر پلی ال، پلی استر پلی ال، پلی کربنات پلی ال و پلی کاپرولاکتون پلی ال. به علاوه، به جای گروههای هیدروکسیل، ترکیباتی مثل اسیدهای کربوکسیلیک و آمینها، که دارای هیدروژن فعال هستند نیز می توانند در ترکیب با ایزوسیاناتها مورد استفاده قرار گیرند [۳۷].
در انتخاب پلیال فاکتورهای مهمی ازجمله وزن ملکولی، ساختار زنجیرهای، عامل دار بودن و نوع فرمولاسیون شیمیایی باید در نظر گرفته شوند. در این پژوهش جهت ساخت پلییورتان سخت از پلی استر پلیال و پلی متیلن پلی فنیل ایزوسیانات که ساختار شبکهای (cross link) را ایجاد مینماید،به ترتیب به نسبتهای ۱ و ۵/۲ جهت ساخت پلییورتان خالص و نانوکامپوزیت پلییورتان با درصدهای وزنی مختلف از نانوسیلیکای هیدروفوبیک اصلاح شده در پلی یورتان خالص طبق مشخصات آورده شده در جدول ۳-۱ استفاده گردید [۷۳].
جدول ۳-۱ مشخصات اجزاء تشکیل دهندهی پلییورتان سخت
پلییورتان سخت
پلیاستر پلیال
پلی متیلن پلی فنیل ایزوسیانات
واحد
مشخصه

۲۴/۱
۳۳/۱
gr / cm3
چگالی

۱
۵/۲

نسبت اختلاط وزنی
۰
۰
۰
%
محتوی حلال

۲۴
۲۴
ماه
زمان مجاز نگهداری مواد
۷۰+ تا ۴۰-


C▫
محدودهی دمایی کاربرد
۸۵ +تا ۲۰-


C▫
دمای سرویس
۱۵۰


C▫
نقطهی اشتعال

۱۵۶
۱۲۰
cSt
گرانروی در ۴۰▫ C

3-1-4- نانوسیلیکا
امروزه پر اهمیت ترین نانوذرات از نظر تجاری اکسیدهای ساده فلزی چون آلومینا، سیلیکا، تیتانیا، اکسیدهای آهن، اکسید روی و زیرکونیا میباشد. بر اساس اطلاعات بدست آمده نانو پودرهای فلزی آلومینا و سیلیکا در حال حاضر به میزان بیشتر و به صورت معمولتر مورد استفاده قرار میگیرند به همین علت تولید این نانو پودرها دارای جاذبه کافی برای تولید در بازار نانو مواد میباشند. ایروژل یا همان سیلیکای ناشی از فاز گاز به عنوان محصولی شناخته شده در بازار ایران و در صنایعی چون رنگ، لاستیک، تولید فایبر گلاس و تولید خمیر دندان مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع از سیلیکا به علت مساحت سطح بالا و گروههای فعال سطحی زیاد دارای خصوصیات بسیار برتری نسبت به ذرات میکرو سیلیس است. نانوسیلیکا از روشهای شیمی مرطوب چون رسوب گذاری، امولسیون و سل ژل نیز امکان تولید دارد. نانوسیلیکا خود به عنوان یک پایدارکننده در بسیاری از رنگها تولیدی بکار میرود چرا که دارای توزیعپذیری و پایداری خوب درون فاز مایع در اغلب پیشپلیمرها و پلیمرهای پوششی است، همچنین افزودن این نانوذره به خصوص به شکل اصلاح شده به تناسب مورد مصرفی و خصوصیات مد نظرو به شرط توزیعپذیری و امتزاج بالا، برای مثال در امر پوشش دهی، همانگونه که در فصل دوم آورده شده، موجب بهبود بسیاری از خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میشود. با توجه به تعدد گروههای هیدروکسی بر روی سطح نانو سیلیکای اصلاح نشده
، این نانوذرات در حالت طبیعی به شدت آب دوست۴۶ هستند، پس باید جهت کاربردهای آب گریزی، سطوح آنها اصلاح شیمیایی شود [۱۵]. انتخاب نانوسیلیکای هیدروفوبیک به دلیل تولید از اکثر روشهای تولیدی، سطح ویژه و انرژی سطحی بالا، تقویت کننده خواص مکانیکی و فیزیکی ، انعطاف پذیری در شکل و اندازه ذرات، پذیرندهی گروههای عاملی جهت اصلاح سطح، قیمت مناسب نسب به سایر نانوذرات، به عنوان پرکننده پایدار و توزیع و امتزاج پذیری بالا، در دسترس بودن، افزایش دوام بر اثر اشعه uv به دلیل تبدیل از حالت شفاف به کدر و خواص اختصاصی نانوذرات سیلیکای هیدروفوب استفاده شده در این پژوهش از جمله توزیع و امتزاج پذیری بالاتر از نانوسیلیکای هیدروفیل، کروی شکل و سطح ویژه و انرژی سطحی بالاتر، وجود گروه عاملی C=O روی سطح این نوع نانوسیلیکا، خاصیت آب گریزی به جای آب دوستی صورت گرفت.
نانوسیلیکای کروی شکل مورد استفاده با متوسط اندازه ذرات ۲۰-۳۰ نانومتر با مساحت سطحی ویژه (/ gr

پایان نامه رایگان درباره شرایط آب و هوایی، نفت و گاز، مورفولوژی

ETPU ها در عدم حضور پرکنندهها، در آزمونهای مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمری همانند مقاومت سایشی و کششی، یک حد متوسط از انتظارات را برآورده میسازند به عبارتی دیگر، نه آنچنان عالی و نه خیلی ضعیف هستند [۶۲].در این پژوهش سعی بر آن میشود که با انتخاب یک پرکننده مناسب که خصوصیات قابل قبولی را ارائه نماید و با فهم این امر که در یورتانهای ترموپلاستیک پیوندهای هیدروژنی متشابه برقرارند، باید مابین پرکننده و ETPU یک اثر تقویت کنندگی حاصل کرد. در گزارشهایی که مورد بررسی واقع شدند در پلییورتانهای پایه پلی استری، تحقیق در مورد تشخیص نوع ارتباط گروه کربونیل و پیوند های هیدروژنی، به دلیل وجود C=O در هر دو قسمت نرم و سخت ساختار پلییورتان پلیاستری دشوار میباشد [۶۳].اما در اینجا از این بابت که در پلییورتان پایه پلیاتری، فقط در قسمت سخت عامل C=O را داریم ابهام کمتری را ایجاد مینماید.

شکل ۲-۱ ساختار دو قسمتی پلییورتان [۴۳]
در پژوهشی دیگر که از دو نمونه نانوسیلیکای هیدروفوبیک و هیدروفیلیک جهت ادغام درون پلییورتان استفاده شده بود، مشاهده گردید که تمایل پوششهای حاوی نانوسیلیکاهای هیدروفیلیک به جذب آب، عملکرد آنها را در آزمونهای مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی به خصوص در مناطق مرطوب، در مقایسه با پوششهای حاوی نانوسیلیکای هیدروفوب کاهش میدهد. همچنین در بررسیهای ریختشناسی مشخص گردید که توزیع۳۵ عالی و امتزاج پذیری۳۶ بالای نانوسیلیکای هیدروفوبیک با ماتریس پلیمری، عملکردهای مکانیکی را بهبود میبخشند [۶۵].
در مقالهای دیگر، تاثیر نانوذرات سیلیکابر خواص محافظتی پوشش پلییورتان مورد بررسی قرار گرفت. غلظتهای ۰و ۵ و ۱۰ درصد نانوسیلیکا به پیشپلیمر پلییورتان اضافه گردید، ودر سه دمای متفاوت ۲۰و ۷۰ و ۱۱۰ درجهی سیلسیوس پخت شدند. بررسیها اثبات کرد که با افزودن ۵ درصدی نانوسیلیکا، افزایش مقاومت یونی را به دلیل تقویت شبکهای پلیمری بههمراه دارد. همچنین بررسیهای مقاومت در برابر آب نمایانگر کاهش جذب آب در پوششهای حاوی ۵ درصد نانوسیلیکا به همراه مقاومت یونی بالاتر توسط بک شبکه با تراکم و چگالی بیشتر، کاهش تجمع ملکولهای آب را به همراه دارد.غلظت ۱۰ درصدی نانوسیلیکا نشاندهندهی بالاتر بودن غلظت از حد بحرانی است که موجب آگلومره شدن و تجمعهای ناحیهای۳۷ شده که کاهش مقاومت یونی را در پی دارد. با بالا رفتن دمای پخت، بهبود کلی در کیفیت پوشش مشاهده میشود. بهترین عملکرد شیمیایی در دمای پخت بالاتر و بهبود در یکنواختی پوشش حاصل میشود. آنالیز مکانیکی گرمایی، مصدق بهبود اتصالات متقاطع۳۸ و حالت شیشهای شدن بهتر در دماهای بالاتر است.آزمون سایش نشاندهندهی این موضوع است که دو عامل وجود نانوسیلیکا و دمای بالای پخت، مقاومت سایشی را افزایش میدهد [۶۶].

در مقالهای دیگر نانوذرات سیلیکای اصلاح شدهی عاملدار با روش تک مرحلهای، براساس هیدرولیز ۳۹TEOS با روش درجا با استفاده از MPMS 40 تهیه شدند. مورفولوژی و اندازه ذرات سیلیکا متاثر از پارامترهایی نظیر غلظت سورفکتانت ،آب و آمونیاک ، و دمای واکنش بود .تک توزیعی ،کروی بودن نانوذرات کروی اصلاح شدهی عامل دار با پخش ذرات کوچک ، در شرایط بهینه حاصل گردید. گروههای آلی سورفکتانت به روی سطح سیلیکا چسبیده شدند که میتواند باعث سازگاری بهتر ماتریس پلیمری با نانوذرات گردد.ویژگیهای حرارتی و مکانیکی فیلمهای تقویت شدهی پلییورتان با نانوذرات سیلیکای اصلاح شده بهبود چشمگیری داشتند. نتایج نشان دادند خواص کشسانی با افزایش سیلیکای اصلاح شده بهتر میشود. استحکام کششی و مدول یانگ فیلمهای پلییورتان تقویت شده با ۵/۱ درصد وزنی سیلیکای اصلاح شده بهترتیب به مقادیر ۲/۶۴ و ۹/۲۵۳۵ مگاپاسکال افزایش یافت [۶۷].
در دنیای امروز، خوردگی تجهیزات و ادوات فرایندی به یکی ازاساسیترین مشکلات صنایع مختلف ازجمله نفت و گاز تبدیل شده است. تجهیزات این صنایع، بطور عمده در معرض محیطهایی قراردارندکه خود اصلیترین عامل ایجاد خوردگی دراین ادوات میباشد. استفاده از پوششهای محافظ لوله، از جمله پوششهای نانو کامپوزیتی پلیمری در کنار حفاظت کاتدی، یا به تنهایی می تواند عامل مهمی در کاهش روند خوردگی و در نتیجه کاهش هزینهی ناشی از آن باشد.

فصل سوم

۳- فصل سوم

در این فصل ابتدا به معرفی مواد بکار گرفته شده در طی انجام پروژه پرداخته شده است، سپس مراحل و روشهای تهیه نمونههای نانوکامپوزیتی جهت انجام آزمونهای کیفیت نانوکامپوزیت پلیمری پرداخته شده است. در قسمت توضیح مواد ، در مورد پلییورتانها و انواعشان ، نانوسیلیکاو فولادهای سادهی کربنی توضیح داده شده است.
۳-۱- مواد
۳-۱-۱- پلی یورتان
تاریخچه پیدایش پلی یورتان
در سال ۱۸۴۹ از طریق کشف واکنش بین یک گروه هیدروکسیل و ایزوسیانات آلیفاتیک مونومر، شیمی پلی اورتان توسط wurtz عملا پیریزی گردید. دیری نپائید که واکنشی مشابه با ترکیبات حلقوی ایزوسیانات توسط A.W. Hofmann شناسائی شد. طی سالهای متمادی تحقیقات بسیاری بر روی ترکیبات حاوی گروه ایزوسیانات (NCO_) انجام پذیرفت تا بالاخره در سال ۱۹۳۵ برای اولین بار توسط O. Bayer شیمیدان آلمانی، فرایند ساخت ماکرومولکولهای مبتنی بر ترکیبات ایزوسیانات تهیه و به ثبت رسید [۷۳].
از زمان اختراع پلی یورتان توسط بایر و همکارانش تاکنون بنا به تنوع نیازهای مصرف کنندگان، گام های بزرگی در این بخش از مواد و محصولات برداشته شده است.این
پیشرفت هم در زمینه مواد اولیه مصرفی شامل مواد اصلی و پایه و همچنین مواد افزودنی برای کنترل خواص مورد انتظار و سرعت واکنش ها بوده و هم در زمینه تجهیزات دستگاهی تولید محصولات میباشد. پلییورتانها ترکیباتی هستند که در ساختار آنها پیوند یورتانی وجود دارد. پلی یورتان (PU) نام عمومی پلیمرهایی است که دارای پیوند یورتانی می باشند [۲۹].
پیوند یورتانی از طریق واکنش افزایشی بین یک گروه ایزوسیانات (-NCO) و یک ترکیب دارای هیدروژن فعال مثل گروه هیدروکسیل (OH) در پلیال تشکیل میشود. گروههای ایزوسیانات به شدت واکنش پذیر بوده و به همین علت پیشرفت واکنش آنها نیاز به افزایش دما ندارد. (واکنش در دمای محیط صورت می گیرد) مهمترین ویژگی این گروه از پلیمرها این است که پس از واکنش ساختاری پایدار بوجود میآید. پلییورتان در اشکال مختلف مانند: فرآورده های فوم، فیلم، الاستومرها، پودرها، مایعات و امولوسیونها قابل تولید هستند [۷۱].
پلی یورتان ۱۰۰%جامد
پلی یورتان یک پلاستیک ترموست، با خواص متنوع است که برای اولین بار توسط Otto Bayer در اواخر ۱۹۳۰ جهت مصارف نظامی تولید گردید. این پلیمر از واکنش یک ایزوسیانات و یک پلی ال منتج می شود. امروزه پلییورتانهای مختلف جهت مصارف گوناگون تولید میشوند. که با توجه به نوع وشکل آن در مصارفی چون ساخت عایق کاری فریزر وسقف ،ساخت کفی کفش ،ساخت داشبورد و گلگیر وتایر ،پوشش پلها وکف مخازن ،آب بندی و درزبندی درزهای انبساط و… به وفور استفاده می گردند. اصطلاح ۱۰۰% جامد بدین معنی است که در سیستم پوشش هیچگونه حلالی بکار نرفته است و رزینی که بصورت طبیعی به حالت مایع است پس از اعمال وکیورینگ بصورت فیلم خشک در میآید. لذا ضخامت فیلم تر و فیلم خشک پوشش یکسان خواهد بود. ویسکوزیته سیستم پوشش با انتخاب نوع رزینها و نه با افزودن حلال تنظیم میشود. لازم به ذکر است گاهی سیستمهای حاوی مقدار ناچیز حلال (حدود ۵%) که بعنوان حامل پیگمنت و کاتالیست محسوب میشوند. نیز جزء سیستمهای۱۰۰%جامد طبقه بندی میگردند [۷۳].
مواد اولیه موجود در این سیستمها دقیقا مانند سیستمهای پلییورتان دوجزئی دارای حلال است با این تفاوت که در این پوششها میتوان برای افزایش بهرهی اقتصادی و همچنین رسیدن به ضخامتهای بالا و بهبود پایداری مکانیکی از مقادیری پرکننده استفاده کرد.
مکانیسم خشک شدن این پوششها مشابه نوع حلالی آنهاست با این تفاوت که در این پوششها پرش حلال وجود ندارد. سرعت واکنش بین پلی ال و ایزوسیانات بعد از مخلوط کردن اجزا تحت تاثیر واکنش پذیری گروه های فعال و دما است .
واکنش پذیری نسبتا زیاد موجب میشود که در دماهای پایین کیورینگ سریع صورت گیرد. از طرف دیگر اعمال این پوششها به تکنولوژی خاصی نیاز دارد. زیرا به علت ویسکوزیته بالا وفرصت کاربری کوتاه معمولا نمیتوان از تکنیک اسپری معمولی استفاده کرد. پخت نهایی این پوششها معمولا ۴-۶ روز به طول میانجامد. میزان چروک شدن۴۱ آنها ناچیز است و چسبندگی آنها برای بسیاری از زیرآیندها مناسب است. سیستمهای پلی یورتانی حلال چقرمگی بالایی دارند و در عین داشتن سختی بالا رفتار الاستیک از خود نشان میدهند. همچنین این پوششها مقاومت بسیار بالایی در مقابل محلولهای نمکی، اسیدی و قلیایی ضعیف دارند، اما در برابر حلالهای خوردنده ومحلولهای غلیظ قلیایی مقاومت ضعیفتری نسبت به اپوکسیها نشان میدهند. این پوششها به عنوان یکی از جدیدترین ومقاومترین پوششهای ضدخوردگی جهت سطوح فولادی مطرح هستند. از این پوششها برای محافظت خطوط لوله، سکوهای دریایی، بدنه کشتیها و همچنین حفاظت سطوح بتنی استفاده میشود [۷۲].
پلییورتانهای ۱۰۰% جامد براساس نوع ایزوسیانات مصرفی میتوانند به انواع زیر تقسیم شوند:
-آروماتیک :کارایی عالی، مقاومت خوردگی و فیزیکی عالی، قیمت مناسب، مقاومت مکانیکی عالی، بروز تغییر رنگ سطحی در معرض اشعه UV
-آلیفاتیک: دوام رنگی عالی، دوام براقیت عالی، قیمت گران
خواص پلی یورتان ۱۰۰% جامد میتواند از نرم لاستیکی و الاستومری، تا سخت و سرامیکی متغیر باشد. هرچه سیستم سخت۴۲ترباشد شبکه۴۳ای تر بوده وسیستم متراکم با مقاومت شیمیایی و رطوبتی بهتری را عرضه مینماید. در اینگونه سیستمها چسبندگی که مهمترین عامل در حفاظت فلزات در برابر خوردگی است، بسیار مطلوب است. از سوی دیگر، الاستومرها ساختار خطیتری داشته و میزان شبکهای شدن در آنها به مراتب کمتر است که همین موضوع آنها را الاستیک و کشسان مینماید. در اینگونه سیستمها مقاومت در برابر ضربه بسیار خوب بوده انعطافپذیری بالا و چسبندگی نسبتا ضعیفتر است [۷۲].
نفوذ پذیری آب و مواد شیمیایی به آنها بیشتر میباشد .کلا جهت محافظت سطوح متمایل به حرکت وخمش (مانند بتن ) و یا سطوح در معرض ضربات و بار گذاری سنگین ایدهآل هستند. مقاومت شیمیایی و خوردگی الاستومرها با افزایش ضخامت اعمال (بالای mm1/5) بهبود می یابد. از سالهای نخستی که پلی یورتانها به بازار خط لوله معرفی شدند، اکثر مهندسین ومتخصصین قابلیت پلییورتانها را در ظهور بعنوان پوشش مناسب درز جوشها و همچنین خط لوله تشخیص دادند. از آنجایی که امروزه انواع پوششهای پلییورتان با ساختار و خواص مختلف در دسترس هستند، تنها پلییورتان دو جزئی مایع ۱۰۰%جامد (با حالت فیزیکی مایع ) مطابق با ASTM D16 Type7 بر پایهی پلیایزوسیانات وپلیال جهت پوشش خطلوله تعریف میشود. دلایل بسیاری در جلب توجه صنعت خط لوله نسبت به پلی یورتانهای ۱۰۰% جامد وجود دارد:
-کاربری عالی و ایمنی بالایی دارند. نسبت به سایر پوششهای ضدخوردگی سازگار با محیط زیست هستند. فاقد حلال ، VOC ، استایرن، آمین، تار و سایر مواد سرطانزا هستند.
-بسیار سریع خشک میشوند. انجام تست هالیدی و دفن لوله در عرض چند ساعت امکانپذیر خواهد بود.
-برخلاف اکثر پوششها قابلیت کیورینگ در دمای پایین را دارند و در بعضی گریدها حتی میتوان پوشش را با اطمینان از حفظ خواص در ۴۰- درجهی سیلسیوس اعمال نمود.
-در طی پروسه اعمال، الزامی به حرارتدهی و پیش گرم نمودن لوله نیست.
-پوشش با هر ضخامتی و بر لولههای با قطر و طول متفاوت قابل اعمال است.
-امکان استفاده از این پوشش در سرجوشها واتصالات نیز وجود دارد. این مهم یکپارچگی سیستم پوشش را تامین مینماید.
در دو دهه گذشته استفاده از پوششهای پلییورتان ۱۰۰% جامد جهت محافظت از هر سه لوله فلزی، چدنی و بتنی در برابر خوردگی توسعه یافته است.
پوششهای

پایان نامه رایگان درباره فناوری نانو، نفت و گاز و پتروشیمی، ریخت شناسی

کامپوزیت پلی آنیلین۲۰خاک رس
برخی مواد نانوکامپوزیتی شامل پلی آنیلین پایهی زمردی وخاک رس مونت موریلونیت لایه ای به طور موثر با پراکنده سازی غیر آلی خاکرس مونت موریلونیت لایه ای در ماتریس پلی آنیلین آلی، با پلیمریزاسیون درجا آماده شد. مونومرهای آلی آنیلین ابتدا در مناطق بین دو لایه رس اورگانوفیلیک جا داده میشوند، به دنبال آن،یک مرحله پلیمریزاسیون اکسایشی وجود دارد. مواد نانوکامپوزیتپلی آنیلین خاکرس لایهای سنتز شده، با طیف سنجی مادون قرمز، زاویه پراش پودر گستردهی اشعه ایکس و میکروسکوپ انتقال الکترونی مشخص شدهاند. نانوکامپوزیتهای پلی آنیلین خاک رس۲۱،در قالب پوشش، با بار کم خاکرس (به عنوان مثال ۷۵/۰ درصد وزنی) بر رو ی فولاد نورد سرد۲۲در حفاظت در برابر خوردگی بیشتر از پلی آنیلین مرسوم، براساس یکسری از اندازه گیریهای الکتروشیمیایی پتانسیل خوردگی ومقاومت قطبش بسیار برتری یافت [۴۵].در کاری دیگر، نانوکامپوزیتهای پلی آنیلین خاک رس مونتموریلونیت لایهای باموفقیت درحضور خاکرس آغشته به آمونیوم پرسولفات باروش اکسیداسیون شیمیایی انتصابی به دست آمد. مطالعات طیف سنجی مادون قرمز، حضورتعامل های شیمی فیزیکی، احتمالا پیوندهای هیدروژنی، بین خاک رس و پلی آنیلین را نشان میدهد. یکی ازاصلی ترین کاربردهای پلیمرهای هادی، به خصوص پلی آنیلین، حفاظت در برابر خوردگی فلزات فعال میباشد. بطورکلی، روش به کار برده شده برای محافظت از سطح فولاد در برابر خوردگی است [۴۶].
۲-۳-۲- نانو کامپوزیت پلی آنیلین اپوکسی۲۳ خاک رس آلی
این نانو کامپوزیت بعنوان عامل پیچش۲۴ یرای اپوکسی مورد استفاده قرار می گیرد. رس آلی با فرایند تبادل یونی۲۵ بین کاتیون های سدیم در مونت موریلونیت لایه ای۲۶و گروه NH3- در پلی اکسی پروپیلن۲۷ آماده می شود. نانو کامپوزیت پلی آنیلین رس آلی با پلیمرازسیون درجای آنیلین در ۱۴% وزنی رس آلی سنتز می شود. طیف سنج مادون قرمز و کالریمتر روبشی دیفرانسیلی نمودار EP را تایید می کنند [۴۷].خاصیت ضدخوردگی این نانو کامپوزیت قابل مشاهده است.در بررسی دیگری، دیده شده که ساختار هاردنر رزین اپوکسی، نوع و واکنش پذیری آن تاثیر بسزایی در پخش، پراکنش و جای دهی ذران نانو رس در ماتریس اپوکسی دارد. در بررسی هر دو نوع سیستم نانوکامپوزیت اپوکسی پلی امید و آمین و سیکلوآلیفاتیک آمین، سازگاری و برهم کنش بهتر هاردنر پلیآمید و آمین با نانو رس در ساخت پوشش نانو کامپوزیت مشاهده شده. این رفتار به علت خاصیت ممانعت کنندگی نانورس و نحوه آرایش و ساختار صفحه ای شکل آن میباشد که می تواند از نفوذ یون های خورنده به داخل زمینه ی پلیمر جلوگیری کند و در نهایت سبب افزایش مقاومت به خوردگی می شود. بطور کلی پوشش های نانو کامپوزیت اپوکسی پلیآمید و آمین در مقایسه با پوشش های ناو کامپوزیت اپوکسی سیکلوآلیفاتیک آمین مقاومت به خوردگی بالایی نشان میدهد [۵۳].
۲-۳-۳- نانوکامپوزیت پلی یورتان خاک رس
پلی یورتان یکی از پلیمرهای پرمصرف مهندسی درجهان است که دارای خواص منحصر به فردی همچون مقاومت مکانیکی و سایشی فراوان و سختی و کشسانی بسیار زیادی است. پوشش پلییورتان میتواند با سیستمهای محافظت کاتدی جهت حفاظت از آهن هادی و لولههای فلزی ، جایی که وظیفهی پوشش ، هم بهبود حفاظت و هم کاهش ظرفیت مورد نیاز تاسیسات حفاظت کاتدی جهت دستیابی به رهایی کامل از تخریب خوردگی ،مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از خاک رس با لایههای سیلیکاتی در مقیاس نانو در ماتریس پلییورتان باعث بهبود ریزساختار و خواص آن در مقایسه با پلییورتان خالص شدهاست [۵۰]. مشاهده میشود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلییورتان، خاک رس به دلیل برهمکنش پلیمر و سطح سیلیکات تا رسیدن به یک نقطه بهینه، افزایش و سپس روند روبه کاهشی را نشان می دهد. پخش ذرات خاک رس و افزایش چسبندگی بین نانوذرات و ماتریس پلیمر، باعث افزایش مقاومت سایشی نانوکامپوزیتهای پلییورتان خاک رس میشود.پایداری حرارتی ومقاومت در برابر شعله نانوکامپوزیت پلی یورتان خاک رس بیشتر از پلی یورتان خالص بوده و با افزایش محتوای مونتموریلنیت تا رسیدن به نقطه بهینه، افزایش وسپس کاهش مییابد. حفاظت ازخوردگی در پوششهای نانوکامپوزیتی پلی یورتان به واسطه پخش وتوزیع نانوذرات خاک رس درماتریس پلیمر و در نتیجه کند شدن نفوذ مولکولهای اکسیژن، افزایش مییابد. برای جذب آب در نمونههای نانوکامپوزیت، حد تعادلی مشاهده شده و افزایش زیاد محتوای خاکرس باعث کاهش مقاومت در برابر آب نمونهها و در نتیجه افت خواص مکانیکی نانوکامپوزیت میشود. نوع مواد اولیه پلی یورتان، درصد خاک رس، و نوع اصلاحگر، تأثیرعمده ای بر بهبود خواص نانوکامپوزیتهای پلییورتانی دارد [۱۳]. نانو کامپوزیت حاوی ۵% رس بیشترین مقاومت به خوردگی را از خود نشان داده است [۲۹]. لازم به ذکر است از پوششهای پلی یورتان بعنوان ی پوشش ۱۰۰% جامد برای لولههای فولادی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی،با خاصیت مقاومت به خوردگی بالا، ایمن و پیرو استاندارد های موردنیاز یاد میشود [۱۲].
۲-۳-۴- نانوکامپوزیت پلی پروپیلن خاک رس
با استفاده از فناوری نانو، ذرات خاک رس در پلیمر پلی پروپیلن (PP)خواص فیزیکی، شیمیایی و مکآنیکی این ماده برای پوشش سطوح فلزی بهبود داده می شود .نانو کامپوزیت پلیمری باعث افزایش ۳۰درصدی مقاومت فلزات در برابر سایش و خوردگی نسبت به حالت عادی (استفاده از پروپلین خالص)می شود. این حالت به بهبود۵۰ درصدی خو
اص پوشش سطوح فلزی منجر می شود. لازم است خاطرنشان کردبا استفاده ازاین نانوکامپوزیت خواص پوشش های پلیمری بر روی سطوح فلزی بهبود و طول عمر سطوح فلزی نسبت به حالت عادی ۱/۵ برابر افزایش می یابد.
۲-۳-۵- نانو کامپوزیت اپوکسی خاک رس 
به منظور تولید پوششهای اپوکسی ضدخوردگی، نانوکامپوزیتهای اپوکسی خاک رس با استفاده ازخاک رس مونتموریلونیت اصلاح شده با آمونیوم چهارتایی با نوع دیگلایسیدل اتر۲۸ بیسفنلآ۲۹ (DGEBA) رزین اپوکسی سنتزشده است. نتایج، بهبود در ویژگی سدکنندگی۳۰و ضدخوردگی پوشش نانوکامپوزیتی برپایهی اپوکسی وکاهش جذب آب درمقایسه با پوشش اپوکسی خالص را نشان میدهد. بطوریکه با افزایش میزان رس، دو خاصیت اول افزایش می یابند. الگوهای پراش اشعه ایکس با زاویه دید عریض(WAXD) ومیکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) می دهدکه فاصله بین دولایه خاکرس، پس از افزودن رزین اپوکسی با بکارگیری نیروی برشی و سونیکاتور اولتراسونیک افزایش می یابد. بهترین عملکرد این پوشش در ۳ و ۵% درصد وزنی از غلظت رس به دست آمد. لازم بذکر است، استفاده از ۳% وزنی اقتصادی تر می باشد [۵۵].
۲-۳-۶- نانوکامپوزیت پلی پیرول خاک رس
بررسی نانوکامپوزیت پلی پیرول با رس مونت موریلونیت اورگانوفیلیک و هیدروفیلیک، آماده شده با پلیمریزاسیو ندرجا۳۱ منومر پیرول، درحضورنانوخاک رس مونت موریلونیت،ساختار همگن و پیوستهای را تشکیل می دهد. مطالع اتطیف سنجی FTIR والگوی پراش اشعه ایکس برای تایید تشکیل نانوکامپوزیتی پلی پیرول مونت موریلونیت مور داستفاده قرارگرفت. مطالعات ولتامتری چرخهای نشان داد که نانوکامپوزیت الکتروفعال۳۲ است. درمحیطهای خورنده، پوشش نانو کامپوزیت پلی پیرول مونت موریلونیت اورگانوفیلیک حفاظت دربرابرخوردگی بیشتری نسبت به پلی پیرول خالص وپلی پیرول مونت موریلونیت هیدروفیلیک دارد. نتایج نشان می دهد که، حفاظت دربرابرخوردگی موفق تر،بدلیل پراکندگی بهتر نانوخاک رس مونتموریلونیت اورگانوفیلیک درماتریس پلیمری،که منجر به کاهش نرخ خوردگی می شود، است [۵۶].
۲-۳-۷- نانوکامپوزیت اپوکسی اکسید روی
پوشش اپوکسی یک پوشش آلی پر کاربرد با خواص منحصربه فرد فیزیکی- مکانیکی و ضد خوردگی است. از نانو ذرات اکسید روی برای بهبود خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی استفاده شده است. نانو ذرات اکسید روی به دلیل اندازه ذرات پایین و سطح ویژه بالا قادر هستند تا یک سد فیزیکی در برابر نفوذ عوامل خورنده به درون پوشش و به سطح فلز ایجاد کرده و زمان رسیدن این عوامل خورنده را به سطح فلز طولانیتر کند و طول عمر سازه فلزی را کاهش دهند.
نتایج نشان میدهد که استفاده از درصد بهینه نانو ذرات، پخش مناسب نانو ذرات را موجب میشود ضمن آنکه مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی را به طرز قابل توجهی بهبود خواهد داد. همچنین نشان داده شده است که نانو ذرات افزایش مقاومت یونی و مقاومت در برابر تخریب هیدرولیتیکی پوشش اپوکسی در محیط خورنده آبی را به همراه دارد [۵۷].
۲-۳-۸- نانوکامپوزیت اپوکسی پلی آمیدی اکسید روی
با استفاده از نانوذرات اکسید روی، به پوشش‌های اپوکسی پلی آمیدی با خواص بهبود یافته ضد خوردگی و فیزیکی-مکانیکی دست پیدا کردند. استفاده از درصد بهینه نانوذرات پخش مناسب نانوذرات و بهبود خواص فیزیکی-مکانیکی را باعث گردیده و مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی را به طرز قابل توجهی بهبود دادند. آزمایش‌ها نشان دادند که استفاده از درصدهای بالای نانوذرات، باعث افت خواص ضدخوردگی و فیزیکی-مکانیکی می‌شود که به دلیل پخش نامناسب نانوذرات رخ می‌دهد [۵۸].
۲-۳-۹- پوشش های نانوکامپوزیتی پلی یورتان/ نانوسیلیکا
در پژوهشی دو سری از فیلمهای نازک نانوکامپوزیت پلییورتان سیلیکا بر پایه پلیاتر ، غلظتهای متفاوت از نانوذزات سیلیکا (۰و ۵/۰ و۰/۱ و ۰/۳ درصد حجمی ) تهیه شدند. دیده شد که حضور نانوذرات سیلیکا بهبود در خواص مکانیکی ، مقاومت کششی۳۳ در مقابل پلیمر خالص را به همراه دارد……… ادغام مواد غیر آلی نظیر (TiO2 , SiO2 , ZnO , CaCO3) در ابعاد نانو، درون پلیمرهای آلی میتواند خواص فیزیکی آنها (حرارتی، مکانیکی، دی الکترونیک و مغناطیسی) را تغییر دهد. نانوذرات سیلیکا بهخاطر سطح ویژهی بالا و استحکامی که دارند به عنوان پرکننده درون پلیمرها بکار میروند. نانوسیلیکا برای تقویت ماتریس پلیمری، جهت کاهش چروکیدگی در پخت ، کاهش ضریب انبساط گرمایی، بهبود مقاومت در برابر خوردگی ، میتواند مورد استفاده واقع گردد [۴۳].
پلییورتانها تنها مادهی پلیمری با گسترهی وسیعی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هستند. این مواد جوابگوی بسیاری از تقاضاهای مدرن مورد استفاده نظیر چسبهای پلیمری، فومها، فیبرها، الاستومرهای ترموپلاستیک و پوششها و… میباشند [۳۸و۲۹] خصوصیات ساختاری ویژه پلییورتان و به خصوص الاستومرهای پلییورتان ، میکروساختارهای دوفازی آنهاست که از ناسازگاری ترمودینامیکی بین قطعههای یورتانی سخت و حلقههای نرم پلیاستری یا پلیاتری به وجود میآید. ریخت شناسی پلییورتان شامل یک قطعهی ماتریس نرم پیوسته و بخش سخت پیرو و وابسته به ساختار شیمیایی پیوندهای پلییورتان، ساختار قطبیت بخشها، اندازه و وزن ملکولی بخشهای نرم و سخت دارد [۲۵] . تفکیک میکرو فازها نمایانگر ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی، میزان سختی، خاصیت الاستیسیته، مقاومت سایشی و خراشیدگی پلییورتان خواهد بود [۳۸]. این معین رقابت باندهای هیدروژن بین بخشهای مختلف و قابلیت کریستال شدن بخشهای
نرم و سخت،روشهای پلیمریزاسیون در طول سنتز، طبیعت ناحیه درونی ماتریس نرم و قلمرو بخش سخت و … دارد. در طراحی نانوکامپوزیت، ارتباط ساختار ملکولی پلیمر ETPU و همبستگی۳۴ با نانوسیلیکا با تکنیکهای متنوع با توجه به نیاز اهمیت خاصی دارد. در سالهای اخیر نانوکامپوزیتهای پلییورتان پایه پلیاستری با نانوسیلیکا به طور گسترده مورد بررسی واقع شدهاند [۴۸و۵۱]. افزودن نانوسیلیکا خواص حرارتی، رئولوژیکی، مکانیکی و چسبندگی پلییورتان پایه پلیاستری را به دلیل برقراری پیوندهای هیدروژنی بین گروه سیلانول روی سطح نانوسیلیکا و گروه استر کربونیل در بخش نرم پلییورتان را بهبود میبخشد [۸و۵۱] و باعث سازگاری بهتر دو بخش نرم و سخت پلییورتان میشود [۴۸و۵] و باعث منظمتر شدن زنجیرههای سیار پلیمری نسبت به حالت خالص میشود [۵۲]. همچنین افزودن ۳% وزنی نانوسیلیکا موجب بهبود خواص کشسانی فیلمهای پلیمری میشود. مطالعات متشابه بر فیلمهای نازک ETPU و نانوکامپوزیت سیلیکایی آنها نیز انجام پذیرفته است.

پایان نامه رایگان درباره نفت و گاز، فناوری نانو، پذیرش تکنولوژی

نانوکامپوزیت سبب افزایش استحکام و رفع محدودیتهای مذکور میشود. نانوکامپوزیتهای پایه فلزی اصولاً مشابه روشهای متالوژی پودر تولید میشوند. این نانوکامپوزیتها کاربردهای متفاوتی دارند خصوصا نانوکامپوزیتهای پایه منیزیم که در سالهای اخیر به دلیل چگالی کم، استحکام بالا، مقاومت به خزش بالا و پایداری حرارتی مناسب، گسترش چشمگیری داشته اند. نانوکامپوزیت های پایه منیزیم کاربردهای گستردهای در صنایع هوایی و خودروسازی دارند. نانوکامپوزیتهای پایه فلزی حاوی نانولولههای کربنی نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند. نانولولهها میتوانند سبب افزایش و یا بهبود خواصی نظیر رسانایی، استحکام، مقاومت و .. در فلزات شوند.
۱-۶-۶- روش های ساخت نانو کامپوزیتها
روشهای زیر روشهای معمولتر و مشترک (متشابه) برای تولید کامپوزیتها و نانوکامپوزیتهای پلیمری میباشد که در اینجا صرفا به نام بری از آنها اکتفا نموده ولی چند روش اختصاصی تولید نانوکامپوزیتها در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت [۳۴].حال به بررسی چند روش اختصاصی تر تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری میپردازیم :
روش های تولید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری
نیاز اقتصادی و رو به افزایش سوخت در عرصه های مختلف، تقاضا برای استفاده از مواد جدید سبک وزن مانند پلیمرها را افزایش داده است. اما از طرفی با توجه به پایینتر بودن میزان استحکام پلیمرها در مقایسه با فلزات، تقویت آن ها ضروری به نظر می رسد. تقویت پلیمرها با مواد رایج سبب لطمه خوردن به دو ویژگی اصلی پلیمرها یعنی سبکی و سهولت فرآیند پذیری میشود. از این رو در تحقیقات اخیر از مقادیر کمی (کمتر از ۱۰% وزنی) نانوذرات به عنوان تقویت کننده در پلیمرها استفاده میشود.
نایلون ۶ اولین پلیمری بود که توسط شرکت تویوتا در سال ۱۹۹۰ برای تهیه نانوکامپوزیتها به کار گرفته شد، اما امروزه از پلیمرهای ترموست نظیر اپوکسی ، پلی ایمید و پلیمرهای ترموپلاست نظیر پلی پروپیلن ، پلی استایرن عنوان ماده ی زمینه این کامپوزیت ها استفاده می گردد. فاز تقویت کننده که در نانوکامپوزیتها استفاده می شود شامل نانوذرات، نانوصفحات ، نانوالیاف و همچنین نانولوله ها می باشد. نانوذرات بیشترین کاربرد را به عنوان ماده تقویت کننده در نانوکامپوزیت ها دارند. نانوذره ای که در تهیه اغلب نانوکامپوزیتها استفاده می شود خاک رس۱۷ است. اما اخیرا ً نانوذرات دیگری همچون سیلیکا، نانوذرات فلزی و ذرات آلی و غیرآلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
در توسعه مواد چند جزئی چه در مقیاس نانو و یا میکرو سه موضوع مستقل باید مورد توجه قرار گیرد: انتخاب اجزاء، تولید، فرآوری و کارآیی. در مورد نانوکامپوزیتهای پلیمری هنوز در اول راه می باشیم و با توجه به کاربرد نهایی آن ها زمینههای بسیاری برای توسعه وجود خواهد داشت. به طور کلی سه روش برای تولید نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری وجود دارد. این روش ها شامل مخلوط سازی مستقیم ، فرآوری محلول وپلیمریزاسیون درجا میباشد. در ادامه این روش ها شرح داده خواهدشد [۸].

الف.مخلوط سازی مستقیم
در این روش ابتدا نانوذرات تهیه شده به صورت سوسپانسیون در یک حلال حل شده و سپس به محلول پلیمری اضافه می شود و مخلوط حاصله توسط یک پرس هیدرولیک در یک قالب اکسترود می شود و در نهایت صفحات نازک به دست می آیند. در این روش انتخاب بستر پلیمری، انتخاب نوع ذارت و سازگاری این دو گونه با یکدیگر و نحوه ی توزیع ذرات از نکات حائز اهمیتی است که بایستی بر آن فائق آییم. معمولا برای تولید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی نانوالیاف کربنی از این روش استفاده می شود. محدودیت این روش میزان فاز تقویت کننده یا همان مواد پرکننده است. به عنوان مثال برای تولید نانوکامپوزیت سیلیکا/پلی پروپیلن، آگلومره شدن (به هم چسبیدن) ذرات از محدودیتهای این روش باشد.
ب. فرآوری محلول 
با استفاده از این روش میتوان بر بعضی از محدودیتهای روش مخلوط سازی مستقیم غلبه کرد، ضمن آنکه می توان میزان آگلومراسیون و کلوخه ای شدن نانوذرات در ماده پلیمری را کاهش داد. در این روش به دو صورت می توان نانوکامپوزیت های پلیمری را تولید کرد. اگر مادهی زمینه پلیمری و نانوذرات تقویت کنندهی آن در یکدیگر قابل حل شدن باشند، محلول حاصل را میتوان در یک قالب؛ ریختهگری کرده و نانوکامپوزیت تولید نمود. در غیر این صورت مخلوط مواد نانوکامپوزیت در یک حلال حل شده و در نهایت با تبخیر حلال، نانوکامپوزیت مورد نظر به دست میآید.
ج.پلیمریزاسیون درجا
در این روش پلیمریزاسیون بستر پلیمری در حضور نانوذرات انجام میشود و منومر در حین رشد، ذرات پر کننده را در بر میگیرد. نکتهی کلیدی در این روش نحوهی توزیع ذرات نانو در منومر است. با کنترل پیوند بین ذرات نانو و ماده زمینه، می توان توزیع مورد نظر را به دست آورد. بسیاری از نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری را میتوان با این روش تولید کرد. به طور مثال نانوکامپوزیتهای حاوی نانولایه های گرافیت که دارای هدایت الکتریکی بالا و نفوذ پذیری کمی هستند، از این روش تولید می شوند. برای تولید این نانوکامپوزیت ها ابتدا با امواج مافوق صوت لایه های گرافیت درمنومربه صورت یکنواخت توزیع می شوند و در نهایت با پلیمریزاسیون درجا نانوکامپوزیت به دست می آید.
نکته ای که در روش های تولید نانوکامپوزیت های پلیمری اهمیت دارد و آن را از یکدیگر متمایز می کند، توزیع مناسب مادهء پ
ر کننده است. با اصلاح سطحی میتوان اینتوزیع رابه شکل یکنواخت بهگونه ای انجام داد که از آگلومراسیون اجزای نانومتری مادهء پرکننده جلوگیری شود و توزیع مناسب فاز تقویت کننده فراهم گردد. در واقع نکته مهم در تمام این فرآیندها، اصلاح فصل مشترک بین پلیمر و نانوذره می باشد. استفاده از فرایندهای سطحی سبب توزیع یکنواخت فاز تقویت کننده در بستر پلیمری شده، افزایش مدول و استحکام نانوکامپوزیت را به دنبال خواهد داشت [۲۸و۸].
۱-۶-۷- کاربرد نانوکامپوزیت ها در پوششدهی
همانطور که قبلا بیان گردید با توجه به ویژگی های مواد کامپوزیتی که خاصیت تلفیقی آنها سبب بروز صفات منحصر به فرد تر میشود ، همچنین فناوری نانو که ویژگی های شگفت انگیزی را ارائه نموده است می توان به این نتیجه رسید که استفاده همزمان این دو تکنولوژی ، تحت عنوان نانو کامپوزیت میتواند در بسیاری از زمینهها به خصوص پوششدهی خطوط انتقال گاز، کارهای مد نظر را ارائه نماید ، به عبارت واضحتر میتوان با تکنولوژی نانوکامپوزیتها به مواد پوششی دست یافت که اکثر ویژگیهای بیان شده یک پوشش مناسب در مباحث قبل را دارا باشد.

فصل دوم

۲- مروری بر کارهای گذشته
۲-۱- مروری اجمالی بر تاریخچه ی پوشش ها
یکی ازمهمترین ودرعین حال موثرترین راهها، به منظور پیشگیری ازخوردگی سطوح خارجی خطوط لوله انتقال گاز مخصوصا خطوط لولهی مدفون درخاک، استفاده ازپوششهای مناسب میباشد. پوشش مادهای است که از یکسری اجزای قابل واکنش برهم، ازقبیل رزین ها، نرم کنندهها، رنگدانهها، رنگدانهیارها، کاتالیزورها، قارچکشها۱۸وحلالهاتشکیل شده است. این موادبه صورت یک فیلم نازک فقط چند میکرونی)هزارم اینچی( به کاربرده میشود.
از ابتداییترین پوششهایی که ازآنها به عنوان پوششهای ضدخوردگی استفاده میشده و هم اکنون نیز به وفور از آنها استفاده میگردد، پوششهای پایه قیری وپایه ذغالسنگی میباشد. این پوششها دارای خصوصیات چسبندگی وضد رطوبت بالایی هستند، ولی امروزه به دلایل مختلف روزبه روز استفاده ازاین پوششها کاهش یافته وشرکتهای داخلی به سمت استفاده ازپوششهای جدیدتر نظیر پلی اتیلن سه لایه و بیتوسیل رفتهاند. این پوششها نیز دارای خواص منحصربفردی میباشندکه ازآن جمله میتوان به مقاومت فوق العاده دربرابر گسیختگی کاتدی، مقاومت عالی درمقابل تنشهای خاک، دانسیته بالا و نقطه نرم شدن بالا اشاره نمود. بهدنبال آن، پوششهای اپوکسی پلی آمید۱۹ گسترش یافت که چسبندگی بهتر، انعطافپذیری بیشتر و در قبال آب وسفیدک زدن، مقاومت بهتری نسبت به محصولات قبلی داشت. با گذشت زمان، به دنبال این پوششها، پوششهای جدیدتری جهت برطرف کردن عیوب پوششهای قدیمی تهیه شدند، که شامل پوششهای اپوکسی، پوششهای سه لایه پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی و پوششهای بیتوسیل میباشند [۴۸]. در بررسی محافظت از لولههای انتقال نفت و گاز در مقابل خوردگی با استفاده ازپوششهای پلی یورتان، از این ماده به عنوان یک پوشش صد در صد جامد برای لولههای فولادی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، بامقاومت به خوردگی بالا، ایمن، پیرو استانداردهای تعریف شده و… یاد میشود [۱۲].

۲-۲- پوششهای نوین خطوط لوله
تکنولوژیهای جدید به یاری مهندسین خوردگی وحفاظت از زنگ زنگی آمده و سیستمهای ضد خوردگی منحصر بفردی را بعنوان پوشش خارجی خطوط لوله عرضه کرده اند. این سیستمهای پوشش شامل پلیمرهای پیشرفتهای است که خصوصا جهت شرایط ویژه و مطابق قوانین بین المللی طراحی و تست شدهاند. این پلیمرها شامل پلییورتان، پلی یوریا و پلیمرهای هیبریدی هستند که خواص ویژه فیزیکی راحتی به مراتب بالاتر از حد استاندارد بروز میدهند. خواص فیزیکی این محصولات قابل تطبیق وتغییر بوده و توانایی مرتفع نمودن نیازهای خاص مصرف کننده نهایی را دارد. تامین دستگاههای کارا و مطمئن جهت اعمال محصولات ایجاد جذابیت در قیمت محصولات جدید با توجه به متعادل نمودن قیمت و افزایش عمر مفید سیستم همچنین کاهش مقاومت و حساسیت تولید کنندگان پوششهای قدیمی با توجه به رشد میزان پذیرش مصرف کنندگان نهایی و… همگی باعث مرتفع شدن موانع موجود بر سر راه پذیرش تکنولوژیهای جدید شد. در حال حاضر که تولید بسیار با کیفیت، مجریان با تجربه و دوره دیده وتجهیزات اعمال مدرن در سرتاسر جهان موجود هستند، پلیمرهای پیشرفته انتخاب کاملاً مناسبی جهت کنترل خوردگی و حفاظت از خطوط لوله بوده و در مقایسه با سیستمهای قدیمی از نظر کیفیت، کارایی و قیمت از جذابیت بیشتری برخوردارند. با توجمه به جمیع جهات هیچ دلیل قانع کنندهای در عدم مصرف این پوششها به منظور حفاظت سرمایه های با ارزش این کشور وجود ندارد.
امروزه پوششهای پلییورتان دو جزئی ۱۰۰% جامد جهت محافظت سازههای مختلف اعم از مخازن دخیره، خطوط لوله، پلها ،کشتیها و… در برابر خوردگی مصرف میشوند. کارایی بالا، افزایش عمر مفید سازه، مقاومت در برابر عوامل خورنده محیطی ،مقاومت سایشی و مکانیکی بالا، قابلیت کیورینگ در دمای پایین، چسبندگی قوی، تامین ضخامت بالا دریک پاس، اعمال و خشک شدن و برگشت به سرویس فوری، حذف VOCو… همگی کارآمدی پوشش پلییورتان را در صنایع مختلف به اثبات میرسانند و رجحان آن را نسبت به پوششهای قدیمی و مرسوم نمایان میسازند. گرچه پلییورتانهای ۱۰۰% جامد بیش از ۳دهه قدمت دارند و در بزرگترین شرکتهای نفت وگاز بعنوان سیستمی عالی جهت پوشش داخل و خارج خطوط لوله و سایر
سازهها برگزیده شده اند، مصرف این محصولات در برخی کشورها اخیرا ًآغاز شده است.

۲-۳- بررسی انواع گوناگون نانوکامپوزیتهای پلیمری مقاوم در برابر خوردگی
برای ساخت برخی نانوکامپوزیت ها پلیمری جهت پوشش محافظ میتوان از رزین اپوکسی، پلی آمید، پلی استایرن، نایلون، پلی آنیلین، پلی پیرول، پلی یورتان و پلی یوریا استفاده کرد.در این بین می توان از نانو ذرات آلی مانند سیلیکاژل، بنزوفنونها، اسیدآمینوبنزوئیک و نانو ذرات غیر آلی مانند خاک رس، زیرکوئیوم سیلیکا، کربن واکسید روی استفاده نمود [۱۰].نانوذرات به دلیل برخورداری از سطح تماس بالا قادرند نفوذ عوامل خورنده به داخل پوشش را سخت کنند.نانوذرات همچنین با کاهش چگالی اتصالات شیمیایی و افزایش چگالی اتصالات فیزیکی پوشش، باعث بهبود مقاومت یونی و مقاومت در برابر تخریب هیدرولیتیکی (تخریب در حضور آب) شده و دوام پوشش را افزایش می‌دهند. همچنین با این مکانیزم بهبود خواص فیزیکی-مکانیکی از جمله کاهش شکنندگی پوشش و افزایش چقرمگی آن نیز حاصل می‌شود [۴۴].
۲-۳-۱- نانو

دانلود پایان نامه درباره توسل به زور

داوری نبوده است یا اینکه داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینکه داوران اصول اجباری داوری را نقض نموده‌اند و از این قبیل… .
مفهوم اعتراض به داوری – هر چه که ممکن است باشد و یا هر شکلی که ممکن است به خود بگیرد- باید به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینکه راه مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار می‌نماید همچنین موجب می‌شود که طرفین در مقابل یکدیگر به اقدامات تاخیری و تاکتیکی متفاوتی متوسل شوند که این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوری خواهد گردید.
درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محکمه را می‌توان متضمن یک بازرسی مختصر شکلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاه‌ها با اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محکوم‌له دستور اجرای رأی را می‌دهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال می‌سپارند.
دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رأی موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای رأی در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‌شوند.۱۹۶
داوری بعنوان نهادی که به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسی می‌پردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمی‌توان به مرحله اجرا در آورد.
در خصوص اینکه مرجع صالح در رسیدگی به “اعتراض به رأی داوری” چه شخصی است دو فرض قابل تصور است:
فرض اول اینکه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به این موضوع را دارد؟
فرض دوم اینکه مراجع کدام کشور باید این وظیفه را انجام دهند؟
پاسخ فرض اول این است که مراجع قضایی حق رسیدگی به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امکان دارد قبل از مراجعه به محاکم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی ‌شود! مانند اینکه در بعضی موارد بویژه در دادرسی‌های مربوط به تجارت کالاها این حق برای طرفین وجود دارد تا از یک دیوان داوری سازمان یافته که به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حکم را نماید.پ
پاسخ فرض دوم این است که به طور کلی، دادگاه محلی که در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی کشوری که داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن کشور برگزار شده باشد مسوول رسیدگی به موضوع اعتراض هستند.۱۹۷
علاوه بر این دادگاه‌های کشوری که در آنجا تقاضای شناسایی یا اجرای حکم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت خواهند داشت (بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون نیویورک)؛ که این اعتراض به صورت تبعی صورت می‌گیرد، به این شیوه که محکوم‌علیه به دنبال درخواست اجرای رأی توسط محکوم‌له و در مقام دفاع به رأی صادره اعتراض می‌کند و مانع اجرای آن می‌شود.۱۹۸
عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری کند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی که مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص دو نقش عمده ایفا خواهد کرد:
۱- نقش حمایتی.