اطلاعات کشور گرجستان

پایان نامه درمورد شد.داده، ۴/۰گرم، تماس،و، pH،زمان

شد. تاثیر پارامترهای آزمایش مثل pH،زمان تماس،و مقدار جاذب بر اساس سطح جذب فاضلاب رنگی مطالعه شد.طبق نتایج،مقدار بهینه pHبرای جذب نیکل توسط جاذب بیان شده ۳ بود.جذب سطحی با افزایش زمان تماس افزایش یافت و بعد از ۱۴ دقیقه به حالت تعادل رسید. مقدار بهینه جاذب ۴/۰گرم گزارش شد.داده ادامه مطلب…

اطلاعات کشور گرجستان

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده

نظر گرفته شد. فصل چهار تجزیه وتحلیل دادها ۴-۱- مقدمه اهداف این تحقیق عبارت بودند از: ۱-ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه فرونتال ۲- ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه ساجیتال ۳- ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه اسکپشن تعداد ۱۲ نفر آزمودنی دختر در دامنه سنی۲۳-۲۷ سال با شانه ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درمورد کاتد، oC68، ۷۴، ۷۵

های مختلف، رفتار پیل سوختی را به ازای مقادیر مختلف دما و فشارهای هر دو سمت آند و کاتد بررسی کرد. شکلهای (۵-۷) و (۵-۸) به ترتیب مقدار ماکزیمم توان به ازای دماهای کارکردی و فشارهای مختلف برای آند و کاتد را نشان میدهد. کاملا مشخص است که منحنی با ادامه مطلب…

اطلاعات کشور گرجستان

منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، میروند، سوبسترای، کووالانسی

پایدار کند و شناساگر از روی غشاء به محلول مورد بررسی نفوذ نکند. ۴. عوامل تثبیتی را تولید کند که فعالیتهای شیمیایی و بیوشیمیایی بعد از تثبیت را تغییر ندهد. سه روش که به طور گسترده در تثبیت شناساگر بر روی و یا در درون سوبسترای جامد بکار میروند عبارتند ادامه مطلب…

اطلاعات کشور گرجستان

پایان نامه درمورد کاتد، کاتد.، ، (۵-۷)

و در فشار های ثابت آند نمایش داده شده است. شکل (۵-۷) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف آند. فشار کاتد ثابت و برابر فشار بهینه کاتد شکل (۵-۸) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف کاتد. فشار آند ثابت و برابر فشار بهینه آند فصل ششم: ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره متفاوتتر، بزداید.، پسابهای، نانو،

ماده(ZnO) بند گپ و مکانیسم زدایشی مشابه با تیتانیم اکسید دارد بنابراین این ماده می تواند بسیاری از آلایندههای آلی را با یک واکنش اکسایش بسیار ساده از آب و پسابهای صنعتی بزداید. خواص نانو ذرات این ماده بسیار متفاوتتر از خواص این ماده در حالت توده است. در مقیاس ادامه مطلب…

اطلاعات کشور گرجستان

دانلود تحقیق با موضوع گروه کنترل، ورزشکاران

کردند.کرنز،گودین و ادوارز (۱۹۸۶)اثر هیپنوتیزم را بر اضطراب حالتی ورزشکاران دانشگاهی در طول اجرای تکلیف تعقیب سنج گردان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گروه هیپنوتیزم در مقایسه با گروه کنترل سطح پایین‌تری از اضطراب را تجربه کردند ولی عملکرد دو گروه تفاوتی نداشت. واسکوز در تحقیقی ادامه مطلب…

اطلاعات کشور گرجستان

پایان نامه درمورد اکسیداسیون

د: روش فیزیکی روش شیمیایی اکسیداسیون فوتو شیمیایی روش های بیولوژیکی]۳۰[ مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب نیکل۹۰ از فاضلاب رنگی توسط کامپوزیت PPy/PVA: این مقاله به مطالعه جذب یون های Ni از فاضلاب رنگی توسط جاذب های کامپوزیت PPy/PVA می پردازد.این آزمایش ها در یک سیستم ناپیوسته انجام شد و ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درمورد کاتد، دما-فشار، ۵-۶، پلاریزاسیون

فشار کاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه شکل (۵-۶) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشارکاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه ۵-۶ نمودارهای سه بعدی دما-فشار با بدست آوردن مقادیر برازندگی به ازای مقادیر مختلف دما ادامه مطلب…