پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه حقوق : ۳۸۵

عقد موجود باشه، بلکه کافیه در زمان تسلیم به وجود آید. به خاطر این از معنی مخالف ماده ۳۶۱ ق.م. این حکم قابل استنباطه که در بیع کلی فی الذمه لازم نیس که مبیع هنگام عقد موجود باشه و اگه مبیع هنگام عقد موجود نباشه؛ بیع باطل نیس و تنها لازمه که مورد معامله در […]