اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی

۸ :۱۲۰). حجم نمونه کارکنان با بهره گرفتن از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی و مورگان (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰: ۲۱۶) تعداد ۲۶۰ نفر میباشد. برای انتخاب نمونهی تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. و به طور کلی ۱۹۵ نفرکارمند مرد و ۶۵ نفر کارمند زن به عنوان نمونه انتخاب […]

اخبار

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  واقع هم پدر و هم مادر از عوامل رشد و اجتماعی شده کودک هستند. نقش هایی که این دو باید ایفا کنند، متفاوت است. اما در عین حال مکمل یکدیگر نیز هستند. تاکلوت بارسنز در مطالعه نقش های اصلی خانواده هسته ای بر […]

اخبار

منابع پایان نامه درمورد مسئولیت پذیری

پخش آهنگ دانشآموزان شروع به دور زدن میکنند و با قطع آهنگ دانشآموزان روی صندلیها مینشینند و بقیه به بازی ادامه میدهند، در هر بار نشستن یک گروه چهار نفره تشکیل میشود. بعد از تعیین گروه ها هرگروه درجای خود به دور میز نشسته و به توضیحات آموزشگر توجه نمودند. بازی به این شکل بود […]

اخبار

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ترین ستون سلامت روانی در خانواده است که از عامل های گوناگون مانند وضع مالی، سن ازدواج، وضع کاری و … اثر می پذیرد (سینها و مکرجی ، ۱۹۹۰)رضایت زناشویی یک حالت روحی است که مزایا و هزینه های ادراک شده فرد را […]

اخبار

منابع پایان نامه درمورد روش تحقیق ترکیبی

استفاده میکند. مفهوم روش های مختلف ترکیبی شاید ریشه در کار کمپل و فیسک (۱۹۵۹) داشته باشد که از روش های چندگانه برای مطالعه روایی خصیصههای روانشناسانه استفاده کردند و دیگران را نیز در گردآوری داده ها در یک مطالعه به استفاده از رویکردهای چندگانه ترغیب نمودند. هنگامی از روش تحقیق ترکیبی استفاده میشود که:امکان […]

اخبار

منبع مقاله درباره مهارت حل مساله-دانلود متن کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  کمال گرایی، جنسیت، نژاد و زمینه اجتماعی است .که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد. که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد (دی زوریلاونزو، ۲۰۰۴) .۲-۳۲-۱ عوامل ژنتیکی:امروز هیچ تحقیقی نیست که مستقیماً نقش عوامل ژنتیکی را در حل مساله اجتماعی […]

اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی

چشم میخورد. ۳-۱۴-۳-۲٫ اعتماد سازمانی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  در روانشناسی اجتماعی اعتماد به مثابه یک مفهوم در سه سطح عمل میکند که عبارتند از:الف) اعتماد به یک فرد خاص (اعتماد رابطهای )ب) اعتماد به دیگران و مردم در کل (اعتماد کلی یا […]

اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی

و فرایندهای منصفانه و خطمشیهای منابع انسانی سازمان مشخص شود)الونن و همکاران ،۲۰۰۸ :۱۶۲-۱۶۱). تن و تن (۲۰۰۹) اعتماد نسبت به سازمان را ارزیابی قابلیت اطمینان سازمان که توسط کارکنان درک میشود معرفی میکنند. در واقع اعتماد نسبت به سازمان نوعی اطمینان کارکنان از این است که سازمان به گونه ای با آن ها رفتار […]

اخبار

مقاله درمورد قابلیت اطمینان

تعامل با آن ها فرصتطلبانه عمل نمیکند؛ همچنین در این شرایط، کارکنان باور دارند که سازمان از آنها مراقبت میکند و نسبت به مسائل آنها حساس است. چنین کارکنانی علاقه زیادی به مشارکت و قبول مسئولیت در زندگی سازمانی دارند. این کارکنان با کمک مشتاقانه به دیگران، به ویژه آنان که مشکلاتی مرتبط با کار […]

اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی-دانلود متن کامل

مانند همکاری، صداقت، وفاداری، صمیمیت، امید و دگرخواهی همراه شده است. واژه اعتماد در شاکله سازمان‌ها عنصری اساسی در روابط انسانی به شمار می‌رود و عامل اساسی در رقم زدن هماهنگی و مشارکت است؛ و مزایای فوقالعاده‌ای در ایجاد همبستگی، رشد، روحیه کاری وحتی کاهش غیبت و احساس تعلق به سازمان، نوآوری، افزایش بهرهوری و […]