پروژه و پایان نامه سری ششم

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۱

. س: + که. ↑. س: + بود داد. ↑. ج: پس. ↑. ن: را. ↑. س: + را. ↑. ج: بدین. ↑. س: + دینار. ↑. د: و اگر انعام است ملاحظه بار را نمی باید نمود. ↑. ع، ج،ب، د: تأثیری. ↑. ع: داشت. ↑. ن،ج،ع ،ب، د: خیانت. ↑. س: ظاهر. ↑. ت: مفاسد؛ ع: او. ↑. ب، د: الزام؛ ج: التزام. ↑. ن: غیر. ↑. الف: […]