پروژه و پایان نامه سری ششم

متن کامل – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۲

. ج: + که. ↑. ج: + باشد. ↑. ج: چندان. ↑. س، ج: – شرایط. ↑. ع: – استقرار. ↑. ج: + را. ↑. س: + دانسته. ↑. ن: معرض. ↑. ج: خدا را. ↑. ن:+ هیچکس از. ↑. ع، ج: حیلت. ↑. ت، ن: امری. ↑. ج: – از. ↑. د: فاعل. ↑. ت: مقدور. ↑. ت: متعذّر؛ س: مقصودی قدر. ↑. ن: دو. ↑. س، ج: مشقّت. ↑. ج: سال […]