تحقیق رایگان درباره قرآن کریم، محبت خداوند، ظاهر و باطن

نفسانی (محبت، صبر، خوف، رجاء و شکرگزاری) که رابطه مطلوب و جهت گیری درونی آدمی را با خداوند رقم میزنند، صورت گیرد تا نقاط اشتراک و اختلاف این کتب آسمانی در موضوع مورد نظر جهت همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان حاصل آید. ۴-۱- بررسی محبت در قرآن و عهدین محبّت ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره انتخاب سرنوشت، زندگی روزمره، اراده آزاد، ناخودآگاه

میسازد و مانع رشد او میشود و هرزگی و بیبندوباری را ترویج میکند و زمینه را برای نوعی ستیزهگری و بیتفاوتی اخلاقی فراهم میسازد و بدین سان اهمیت اخلاق و اعمال صالح را به عنوان نتیجه ضروری ایمان مورد غفلت قرار میدهد. در صورتی که، حضرت مسیح، مهمترین تقصیرات فریسیان ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره تجدید حیات، کتاب مقدس، رحمت الهی، حسن و قبح

دیده میشود که هیچ تفاوتی بین ملّت اسرائیل و ملل دیگر جهان نیست: ای‌ بنی‌اسرائیل‌ آیا شما برای‌ من‌ مثل‌ پسران‌ حبشیان‌ نیستید؟ آیا اسرائیل‌ را از زمین‌ مصر و فلسطینیان‌ را از کَفتُور و ارامیان‌ را از قیر برنیاوردم‌؟ (هوشع ۹: ۷؛ اشعیا ۴۵: ۲-۲۳؛ ۴۵: ۱۴). در بسیاری ادامه مطلب…

اطلاعات کشور گرجستان

تحقیق رایگان درباره قرآن کریم، آسایش و راحتی، فضایل اخلاقی، مرگ و زندگی

یونانی، فرد مختون و نامختون، غلام و آزاد، به مسیح ایمان بیاورد نجات خواهد یافت (کولسیان۳: ۱۱؛ رومیان۱۰: ۱۱-۱۳). ۲٫ عادل شمردگی و بخشش گناهان: از مهمترین نتایج ایمان، عادل شمردگی است. پولس در دفاع از اینکه ایمان، یگانه شرط کافی برای نجات است آن را فقط در رابطه با ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره رفتار اخلاقی، اصول اخلاقی، فضایل اخلاقی، رسول اکرم (ص)

لازم است ولی کافی نیست و باید با اصول اخلاقی در هم آمیزد؛ به همین دلیل است که می گوید: «زیرا به شما می گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. » (متی ۵: ۲۰). ۲٫ اخلاقی که عیسی ذکر می‌کند ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع رابطه علیت، امنیت عمومی، امام خمینی، مسئولیت کیفری

مرتکب، وسیله، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه، رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه. ۲-۲-۱-۱- رفتار مرتکبرفتار انسان اصولاً شامل فعل و معتقدات او است و فعل یا مثبت یا منفی. فعل مثبت به نوبه خود یا فعل مثبت مادی است یا فعل مثبت معنوی است همانطور که قبلاً بیان ادامه مطلب…