پایان نامه های ارشد سری هشتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی پایه نسترن …

اینجانب راضیه حیدری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد/ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکتری تخصصی در رشته علوم باغبانی- گیاهان زینتی که در تاریخ از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان: بررسی پیوند اسکنه چهار رقم گل رز (Rosa sp.) بر روی نسترن وحشی (Rosa canina L.)با کسب نمره و درجه عالی دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:۱)این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۳۱

فشار انزلی ۲/۱۰۲۲ ۸/۱۰۲۳ ۷/۱۰۲۳ ۷/۱۰۲۳ ۳/۱۰۲۲ ۷/۱۰۲۱ ۸/۱۰۱۸ ۶/۱۰۱۶ ۱/۱۰۱۴ ۹/۱۰۱۱ ۱/۱۰۱۳ ۸/۱۰۱۷ ۸/۱۰۱۹ سازمان هواشناسی استان گیلان، ۱۳۸۸۳-۲-۲-۸ بادگیلان به دلیل مجاورت با دریا و خشکی و همجواری با جلگه های ساحلی و کوهستانی و وجود مزارع سرسبز و جنگلهای انبوه همیشه زمینه های لازم برای حرکت هوا و باد فراهم است. از […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

مقاله دانشگاهی – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۳۳

مهندسین مشاور پندام، ۱۳۷۲۳-۲-۲-۹ طبقه‏بندی اقلیمیموقعیت جغرافیایی , وضع پستی و بلندی , دوری یا نزدیکی از دریا , واقع شدن در مسیر بادهای خشک و گرم و سرد , آب و هوا , جنس خاک و ترکیب این عوامل در به وجود آمدن تیپهای اقلیمی دخالت می‏کنند در این میان جنس خاک که خود […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۳۰

ماه آذر دی بهمن اسفند جمع کل تعداد روزهای یخبندان ۵/۱ ۷/۱۰ ۳/۸ ۵/۲ ۲۳ سازمان هواشناسی استان گیلان، ۱۳۸۸جهت نمایش بهترداده های جدول فوق آنرا در نمودار شماره(۳-۱۱) نشان می دهیم نمودار ۳-۱۰ وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا۳-۲-۲-۷ فشار هوابه جهت اینکه شهرستان مورد بررسی فاقد ایستگاه سینوپتیک بوده از این رو اطلاعات […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

سایت مقالات فارسی – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۱۷

۷/۱۰۲۳ ۷/۱۰۲۳ ۳/۱۰۲۲ ۷/۱۰۲۱ ۸/۱۰۱۸ ۶/۱۰۱۶ ۱/۱۰۱۴ ۹/۱۰۱۱ ۱/۱۰۱۳ ۸/۱۰۱۷ ۸/۱۰۱۹ سازمان هواشناسی استان گیلان، ۱۳۸۸۳-۲ ویژگیهای جغرافیایی تحقیق۳-۲-۱ توپوگرافیبطور کلی این شهرستان از نظر توپوگرافی به سه قسمت زیر تقسیم می گردد :۳-۲-۱-۱ قسمت جلگه ای و ساحلیاین قسمت از اراضی که در ارتفاع ۲۶- تا ۱۰۰ متر قرار دارد تقریبا یک پنجم از […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

مقاله علمی با منبع : تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۱۸

۵۰۰-۱۰۰ کوهپایه ۱۳ ۲/۱۲ ۱۸۳۱ ۲/۴ ۵۰۰< کوهستانی ۳۰ ۲۸ ۲۹۹۷ ۸/۶ خالی از سکنه ۱۲ ۲/۱۱ ۰ ۱۰۰ سرشماری نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهر، ۱۳۹۰، تهیه و تنظیم: قربانی، ۱۳۹۳ نمودار ۳-۱ تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعیبا توجه به نمودار فوق بیشترین پراکنش روستاهای شهرستان رضوانشهر در بخش جلگه ای و کمترین […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۸

دادگر، مریم و و  و، ۱۳۸۸، ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گلرنگ و سویا در منطقه دماوند به روش کشت فاریاب بیان داشته: منطقه مورد مطالعه در شمال شرق تهران به فاصله حدود ۴۵ تا ۷۷ کیلومتری در مسیر جاده تهران فیروزکوه واقع شده؛ از نظر موقعیت بین ۵۱٫ ۵۹ تا طول ۵۲٫ ۲۳ شرقی و ۳۵٫ […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۷

  حوزه‌های آبریز در کشور کشورما به ۶ حوزه‌ی آبریز به شرح ذیل تقسیم می‌شود: ۱) حوزه‌ی آبریز دریای مازندران با وسعت ۸/۱۰ درصد کل کشور و ۵/۱۹ درصد از کل منابع آب تجدید شونده کشور.۲) حوزه‌ی آبریز خلیج فارس و دریای عمان با وسعت ۲/۲۶ درصد از کل کشور و ۵۰ درصد کل منابع […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۶

با توجه به گستردگی پهنه‌ی مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره‌برداری را از عوامل و نهادهای تولید به‌ویژه عامل محدود کننده‌ی آب به‌دست آورد ضرورتی انکار ناپذیر است. گفتنی‌ست از الگوی کشت تعاریف بسیار موجود است که به نظر می‌رسد جامع‌ترین این تعاریف […]

پایان نامه های ارشد سری هشتم

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )- قسمت ۵

رنگ و جوهر چاپ گوشت مصنوعی مصارف و اقتصاد فرآورده‌های سویامسأله اقتصاد صنعت سویا بسیار پیچیده است اما در مجموع سه بازار عمده برای دانه، روغن و کنجاله وجود دارد. روغن سویا یکی از اجزای اصلی بازار روغن خوراکی است و برای خوراک انسان به شکل‌های مختلف به‌ خصوص مارگارین و روغن جامد فراوری می‌شود […]