دانشجویی

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۲۰

ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به ‌ وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن […]

دانشجویی

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۱۰

مدل RI یکی از معمولترین اصطلاحاتی است که برای ارزشیابی حسابرسی عملکرد استفاده می شود. این مفهوم در سالهای ۱۹۸۰ توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد و از ۴ دهه قبل در متون حسابداری مدیریت قرار داده شد. علی رغم اینکه مدل RI قابلیتها و کارایی لازم جهت استفاده را دارد اما در عمل تا […]

دانشجویی

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۸

.نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشین. ↑   .آشوری،محمد،تقریرات درس جرم شناسی،کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ↑   .نجفی ابرندآبادی،علی حسین،پیشین. ↑   .ماده ۱۴ کنوانسیون وین. ↑   .ماده۱۵ کنوانسیون وین. ↑   .سلیمی،صادق،جنایات سازمان یافته فراملی،پیشین،ص ۱۲۹٫ ↑   .آشوری،محمد،۱۳۷۹،آیین دارسی کیفری،انتشارات سمت،جلد ۲،ص ۲۰۶-۲۰۵٫ ↑   .شمس ناتری،محمد ابراهیم،«اصل برائت و موارد عدول ازآن»،علوم جنایی:(مجموعه مقالات در تجلیل ازاستاد دکتر محمدآشوری)، پیشین،ص۲۹۱٫ ↑ […]

دانشجویی

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۸

: فساد اداری به مثابه یک بیماری مزمن با عوارض گسترده و وخیم می‌باشد که به منظور درمان و مقابله با فراگیر شدن آن، می‌بایست زمینه ها و عوامل پیدایی و علل شیوع آن، به دقت شناخته شود. در غیر این صورت استفاده از هر نوع درمان خود سرانه و بدون آگاهی نه تنها مایه […]

دانشجویی

بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۲۷

در فصول گذشته به بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهردار ی های استان هرمزگان پرداخته شد. در فصول یک و دو به بیان کلیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، فصل سه به روش شناسی مرتبط با پژوهش و همچنین جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و […]

دانشجویی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه ۹ تهران- قسمت ۳۴

با توجه به اینکه مشارکت اقتصادی،مفهومی است که دامنه وسیعی دارد و در این تحقیق مجال آنکه به همه جوانب آن پرداخته شود وجود نداشت و همچنین برخی از کمبود ها و محدودیت ها اجازه نمی داد که انگونه که باید و لازم است به اطلاعات بیشتر و دقیق تری دست یافت ، بنابراین به […]

دانشجویی

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۵

سلب آزادی پلیسی موضوع بحث حقوق جنایی است که در صورت ارتکاب جرم و یا ‌ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی افراد از طریق مقامات قضایی و به دستور آنان و به وسیله پلیس قضایی و سایر ضابطین-دادگستری بر حسب مورد و در حدود مقررات مربوط و وظایف محوله صورت می‌گیرد.پلیس به لحاظ وظیفه […]

دانشجویی

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۱۴

بکار رفته است و ظهور در عملیات توقیف دارد یعنی مرتکب مجنی علیه را با عملیات فیزیکی خود توقیف نماید و اگر هم فعل صدور را به آن عطف کنیم، صدور توقیف معنای روشنی ندارد چون توقیف صادر نمی شود بلکه دستور توقیف صادر می شود.باید توجه داشت که موضوع جرائم ماده ۵۷۰، ۵۷۵ ، […]

دانشجویی

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار ۶۰ص- قسمت ۲۶

با توجه به مقدار sig .004)) که از سطح ۰٫۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه گیری می شود بین وضعیت سکونت و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه معناداری وجود دارد هرچه وضعیت سکونت به استیجاری و رهنی بودن نزدیکتر باشد مراجع برای دریافت کمک بیشتر است. […]

دانشجویی

بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد- قسمت ۷

۲-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   در نهایت داده‌ها پس از جمع آوری و کنترل درمحیط نرم افزار SPSS ver.17 به کامپیوتر وارد شد. جداول و شاخص‌های مورد نیاز بدست آمد و جهت تحلیل آماری از آزمون Fisher’s Exact و ANOVA و Chi- squarاستفاده گردید و P-value<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر […]