قابلیت هاي تخصصی شده بازاریابی

قابلیت هاي تخصصی شده بازاریابی

 

ایده اصلی دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان یکپارچه ­سازي و افزایش مجموعه ­اي از شایستگی­ ها، منابع و قابلیت هاي تخصصی­ شده است. منابعی که در مدت زمان طولانی شکل می­گیرند یا مستلزم دارائی­هاي تخصصی­شده هماهنگ (براي مثال، در واحد بازاریابی) و ویژه شرکت و سازمان هستند به آسانی ایجاد یا باز تولید نمی ­شوند. اما از آنجایی که این منابع به آسانی تقلید نمی­گردند، ارزش سرمایه­گذاري در آن­ها بسیار زیاد است (سالامون و اش[1]، 2003). قابلیت هاي تخصصی­شده بازاریابی فعالیت­هاي یکنواخت کاري مبتنی بر آمیخته بازاریابی هستند. این قابلیت ها شامل عواملی همچون تبلیغات و ترفیعات، فروش شخصی، روابط عمومی، قیمت­ گذاري و توزیع می­شوند. این قابلیت هاي روزانه مبتنی بر آمیخته بازاریابی نقشی محوري در فعالیت­هاي بازاریابی ایفا می­نمایند (چانگ[2] و دیگران، 2009). قابلیت هاي تخصصی­شده بازاریابی بطور وظیفه­اي بر قابلیت هاي ایجاد شده حول دانش تخصصی ­شده­اي که بوسیله کارکنان بازاریابی نگاه داشته می­شود، تمرکز دارد. این قابلیت ها نشان­دهنده فعالیت­هاي بازاریابی همچون ارتباطات بازاریابی، فروش شخصی، قیم ت­گذاري، توسعه محصول و در صنایع کالا – محور، توزیع می­باشند (ورهایس[3] و همکاران، 2009).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی

2-4-6- قابلیت هاي معماري بازاریابی

قابلیت هاي سازمانی تنها مجموعه­هایی از فعالیت­هاي یکنواخت نیستند (هرچند بطور محدود یا گسترده این­گونه تعریف شده ­اند). از این­رو در کنار فعالیت­هاي تکراري، روابط معماري میان قابلیت هاي تخصصی شده براي رسیدن به کارایی و هماهنگی وجود دارد (دوسی[5] و دیگران، 2002 ، ص 63). هندرسون و کلارك[6] (1990)،  تفسیر کاملاً متفاوتی از شایستگی­هاي هسته­اي ارائه می­نمایند. مفهوم قابلیت “معماري” که توجه مستقیمی به دانش مورد نیاز جهت آرایش مجدد و اثربخش دارد، ظرفیت سازمانی مورد نیاز براي طراحی مجدد روابط بین خرده­ مجموعه­هایی از فعالیت­هاي یکنواخت و عملیاتی را فراهم می­ کند (دوسی و همکاران، 2002). قابلیت هاي معماري بازاریابی، قابلیت هایی هستند که مستقیماً هماهنگ­کننده قابلیت هاي تخصصی­شده بازاریابی­اند. بنابراین این قابلیت ها بر آرایش منابع جهت دستیابی به اهداف محصول- بازار تمرکز دارند. قابلیت هاي معماري بازاریابی مکانیزم مورد نیاز براي اطمینان از فعالیت­هاي سطح برنامه بازاریابی را فراهم می کنند. قابلیت هاي معماري بازاریابی خود را در قابلیت هاي تخصصی­شده بازاریابی نشان می­ دهند و بطور اثربخش براي تأمین نیازمندي­هاي مربوط به استراتژي شرکت آرایش می­یابند (ورهایس و همکاران، 2009).

[1] Salaman, Asch

[2] Chang

[3] Vorhies, MorganR.,& AutryC

[4] Architectural Marketing Capabilities

[5] Dosi

[6] Henderson & Clark’s

Share