تقدیم به
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم
به او که نمی دانم از بزرگیش بگویم یا مردانگی، سخاوت ، سکوت ، مهربانی …
پدرم تمام راه زندگیست
پدرم دلخوش همیشگی است
که مسیح وار با صبرش رفیق و یاور و دلسوز و فداکار بود
سنگ صبوری که الفبای زندگی را به من آموخت.

پ

تعهدنامه اصالت رساله یاپایان نامه
اینجانب معصومه اسفندیاری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ ۲۵/۹/۹۴ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان :
بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
با کسب نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نموده ام ، بدینوسیله متعهد می شوم :
۱ ) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام .
۲ ) این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات عالی ارائه نشده است .
۳ ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
۴ ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگی دانشجو
معصومه اسفندیاری
تاریخ و امضاء

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات
۱- فصل اول: کلیات ۳
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴- سوالات تحقیق ۵
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۵
۱-۶-پیشینه تحقیق ۵
۱-۷- روش تحقیق ۷
فصل دوم: تعاریف ومباحث عام
۲- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام ۹
۲-۱-بخش اول: تعاریف ۹
۲-۱-۱- تعریف اصطلاحی جرم ۹
۲-۱-۲- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق ۱۰
۲-۱-۳-تعریف لغوی واصطلاحی عفت ۱۰
۲-۱-۴-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی ۱۰
۲-۱-۵- تعریف لغوی واصطلاحی فقه ۱۱
۲-۱-۶- معنی متعارف فقه ۱۲
۲-۱-۷- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران ۱۴
۲-۱-۸-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها ۱۴
۲-۲-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی ۲۰
۲-۲-۱- زنا ۲۰
۲-۲-۲- لواط ۲۲
۲-۲-۳- تفخیذ ۲۳
۲-۲-۴- از روی شهوت پسری را بوسیدن ۲۴
۲-۲-۵- مساحقه ۲۴
۲-۲-۶- قیادت ۲۴
۲-۲-۷- قذف ۲۵
فصل سوم: دیدگاه ها ومستندات فقها
۳- فصل سوم : دیدگاه ها و مستندات فقها ۲۷
۳-۱-بخش اول : دلایل ومستندات ۲۷
۳-۱-۱-کتاب ۲۷
۳-۱-۲- سنت ۳۷
۳-۱-۳-اجماع ۴۱
۳-۱-۴-عقل ۴۲
۳-۲-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه ۴۳
۳-۲-۱-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد ۴۳
۳-۲-۱-۱-مفهوم حدود ۴۴
۳-۲-۱-۲- زنا ۴۴
۳-۲-۱-۲- ۱- تعریف زنا ۴۴
۳-۲-۱-۲-۲- ثبوت زنا ۴۷
۳-۲-۱-۲-۳- اقسام حد زنا ۴۸
۳-۲-۱-۲-۳-حکم زنای مکرر ۵۰
۳-۲-۱-۳-لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۱-تعریف لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۲-ثبوت لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۳-حد لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۴-تکرار لواط ۵۱
۳-۲-۱-۴-تفخیذ ۵۱
۳-۲-۱-۵-مساحقه ۵۲
۳-۲-۱-۵-۱-تعریف مساحقه ۵۲
۳-۲-۱-۵-۲-ثبوت حد ۵۲
۳-۲-۱-۵-۳-تکرار مساحقه ۵۳
۳-۲-۱-۶-قیادت ۵۳
۳-۲-۱-۶-۱-ثبوت قیادت ۵۳
۳-۲-۱-۶-۲-حد قیادت ۵۴
۳-۲-۱-۷-قذف ۵۴
۳-۲-۱-۷-۱-حد قذف ۵۵
۳-۲-۱-۷-۲-ثبوت قذف ۵۵
۳-۲-۲-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر ۵۵
۳-۲-۲-۱-مفهوم تعزیر ۵۵
۳-۲-۲-۲-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار ۵۶
۳-۲-۲-۳-ازاله بکارت ۵۶
۳-۲-۲-۴-نزدیکی با چهارپایان ۵۶
۳-۲-۲-۵-تخلی در کعبه ۵۶
۳-۲-۲-۶-استمناء ۵۷
۳-۳-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی ۵۷
۳-۳-۱- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد ۵۷
۳-۳-۱- ۱- اصل لزوم یا منع تعطیل ۵۸
۳-۳-۱- ۲- اصل عدم تاخیر ۵۸
۳-۳-۱- ۳- اصل عدم شفاعت ۵۸
۳-۳-۱- ۴- اصل عدم کفایت ۵۸
۳-۳-۱- ۵- اصل منع تبدیل ۵۹
۳-۳-۲- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد ۵۹
۳-۳-۳- سیاست کیفری اسلام ۶۳
فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان
۴- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان ۶۹
۴-۱-بخش اول:جرائم منافی عفت ۶۹
۴-۱-۱-تعریف ۶۹
۴-۱-۲-قانون اساسی ۷۱
۴-۱-۳- قانون مدنی ۷۳
۴-۱-۴- قانون مجازات اسلامی ۷۴
۴-۲-بخش دوم :احکام ومسایل ۷۴
۴-۲-۱- زنا ۷۴
۴-۲-۱-۱-ثبوت زنا ۷۶
۴-۲-۲-لواط ۸۰
۴-۲-۲-۱-ثبوت لواط ۸۰
۴-۲-۲-۲-حد لواط ۸۱
۴-۲-۳-تفخیذ ۸۱
۴-۲-۴-مساحقه ۸۲
۴-۲-۴-۱-ثبوت مساحقه ۸۲
۴-۲-۴-۲-حد مساحقه ۸۲
۴-۲-۵- قوادی ۸۲
۴-۲-۵-۱-ثبوت قوادی ۸۳
۴-۲-۵-۲-حد قوادی ۸۳
۴-۲-۶- قذف ۸۳
۴-۲-۶-۱-ثبوت قذف ۸۴
۴-۲-۶-۲-حد قذف ۸۴
۴-۲-۷-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا ۸۴
۴-۲-۸-تظاهر به فعل حرام ۸۵
۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن ۸۷
۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی ۸۸
۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی ۹۰
۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری ۹۶
۵-۱- نتیجه گیری ۹۶
منابع ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۳

چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی،
عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،
به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راههای پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و …
واژگان کلیدی: منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت

فصل اول
کلیات

۱- فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.
جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی که بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است که علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمرکز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است
با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راههای پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.

۱-۲- بیان مساله
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.
کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اینگونه جرایم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.
درباره مطلب فوق خداوند در آیه ۱۲ از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب ر
حیم.» ترجمه آیه شریفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد