منابع تحقیق درمورد هوش فرهنگی، برنامه درسی، یافته های پژوهش، برنامه درسی ملی

……………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲ فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳ مشخصه های فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۴ تنوع فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۵ ضرورت توجه به ایده هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۶ تعاریف هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۷ امتیازات هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۸ اجزای هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۹ ابعاد سه گانه هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۹-۱ بعد شناختی (سر) ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۹-۲ بعد فیزیکی (بدن) ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۹-۳ بعد احساسی- انگیزشی (قلب) ………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۱۰ ابعاد هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۰-۱ استراتژی در هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۱۰-۲ دانش در هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۰-۳ انگیزش در هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۰-۴ رفتار در هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۱۱ تقویت هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۱۱-۱ الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۱۱-۲ الگوی قواعد مشارکت تومای و اینکسون ……………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱۱-۳ الگوی حلقه های سه گانه باووک و همکاران ………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱۲ ویژگی های مؤثر در هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۱۳ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۱۳-۱ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱۳-۲ تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۱۴ سند برنامه درسی ملی ایران …………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۱۵ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۱۶ چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
فصل سوم : روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۵۴
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۱ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۲ جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۴ ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۵ روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۶ روش اجرا و جمع آوری اطلاعات پژوهش ………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………….. ۶۲
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………. ۸۷
۵-۱ نتایج بررسی پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۲ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۵-۲-۱ پیشنهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۵-۲-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………. ۹۳
۵-۳ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
منابع فارسی و انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
پیوست
چکیده انگلیسی
فهرست جدول ها
جدول۴-۱-۱-۱ میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی …………………………………………. ۶۴
جدول۴-۱-۱-۲ میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سنر برنامه درسی……….
…………………………………….. ۶۷
جدول۴-۱-۱-۳ میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی……………………………………………. ۷۰
جدول۴-۱-۱-۴ میزان بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند برنامه درسی………………………………………………. ۷۳
جدول۴-۱-۲ فراوانی و درصدمؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی………………………………………. ۷۴
جدول۴-۱-۳ توزیع فراوانی توجه به ابعادهوش فرهنگی در بخشهای مختلف سند……………………………….. ۷۵
جدول۴-۱-۴ داده های بهنجار شده هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ……………………………………………. ۷۶
جدول۴-۱-۵ مقدار بار اطلاعاتی ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی……………………………………………. ۷۶
جدول۴-۱-۶ ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ………………………………………………. ۷۶
جدول۴-۲-۱-۱ میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین………………………………………….. ۷۸
جدول۴-۲-۱-۲ میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………… ۸۰
جدول۴-۲-۱-۳ میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………… ۸۱
جدول۴-۲-۱-۴ میزان بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………… ۸۲
جدول۴-۲-۲ فراوانی و درصد توجه به مؤلفه های هوش فرهنگی در سند تحول………………………………….. ۸۳
جدول۴-۲-۳ توزیع فراوانی توجه به ابعاد هوش فرهنگی در بخشهای مختلف سند تحول………………………. ۸۴
جدول۴-۲-۴ داده های بهنجار شده توجه به ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین………………………….. ۸۵
جدول۴-۲-۵ مقدار بار اطلاعاتی ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………. ۸۶
جدول۴-۲-۶ ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………….. ۸۶
جدول۵-۱ یافته های پژوهش مربوط به سند برنامه درسی ملی ایران…………………………………………………….. ۸۹
جدول۵-۲ یافته های پژوهش مربوط به سند تحول بنیادین…………………………………………………………………… ۹۱
فهرست نمودارها
نمودار۴-۱ نمودار ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی……………………………………. ۷۷
نمودار۴-۲ نمودار ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………. ۸۶
فهرست شکل ها
شکل۲-۱ هرم فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
شکل۲-۲ اجزاء هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
شکل۲-۳ ابعاد هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
شکل۳-۱ مراحل انجام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *