پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی، تفکیک قوا

…………………………………………………………………………………………………… ۲۵
پ- کارکردهای قوای قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه ………………………………………………….. ۳۲
الف- اشکال قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
ب- نظام های احزاب سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
پ- متخصصان سیاستگذاری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… ۴۱
مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
بند اول: قوانین اساسی جدید …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
بند دوم: تاثیر قوای مقننه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
الف – ساختار دستگاه اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۱- ساختار قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۲- ساختار دستگاه اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳- نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی ………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۴- گروه های نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
ب- ویژگی های درونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۱- احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲- کمیسیون های پارلمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳- صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴- روابط نمایندگان و شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………… ۶۲
مبحث اول- مقدمهای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان ……………………………………………………….. ۶۳
گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….. ۷۱
بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق …………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………………………………………. ۹۵
گفتار اول- اصل تفکیک قوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی ……………………………………………………………………… ۱۰۸
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………………………………. ۱۱۲
مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
گفتار اول- مبانی مشروعیت نظامها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم س
یاسی حاکم ……………………………………………………..
……………………………………………. ۱۱۸
بند اول- نظام جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
بند دوم- نظام پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
بند سوم- نظام دموکراتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. ۱۲۴
بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. ۱۲۵
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۱-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
ه-مانعه الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. ۱۲۸
۲-کمیسیون های پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. ۱۳۰
الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
ب-اعلام وصول و ارجاع به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *