پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

((تقدیم به))

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این پایان نامه تقدیم می گردد به زنده یاد پدرم و مادر مهربانم که وجودم از آنهاست و به همسر گرامی و فدارکارم که یار و پشتیبان همیشگی ام می باشد و به فرزندانم که گلهای باغ زندگی ام هستند.

((فهرست مطالب))
سرفصل………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۴- تعریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۵- اهداف و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………۸
فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل………………………………………………………………..۱۰
۲-۱- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی………………………………………………..۱۲
۲-۲- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی…………………………………………………………………….۱۶
۲-۲-۱- اسناد مالکیت کالا ………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲- ۲- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»………………………………………………………………۲۱
۲-۳- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی……………………………………………………………………………..۲۲
۲-۴- وصف تجاری اسناد حمل………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۴-۱- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال…………………………………………………….۲۴
۲-۴-۲- اسناد حمل و وصف تجریدی………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۴-۳- اسناد حمل و وصف تضامنی………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴-۴- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات……………………………………………………………………..۲۷
۲-۴-۵- اسناد حمل و وصف تنجیزی………………………………………………………………………………….۲۸
فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی
و شروط مندرج در بارنامه های دریایی………………………………………………………..۳۰
۳-۱- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی…………………………………………………………………………..۳۱
۳-۲- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………۳۶
۳-۳- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….۳۸
۳-۳-۱- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….۳۸
۳-۳-۲- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۳-۳- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۳-۴- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….۴۱
۳-۳-۵- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۳-۶- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۳-۷- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۳-۸- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۳-۹- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….۴۵
فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و
نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………۴۷
۴-۱- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….۵۰
۴-۱-۱- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….۵۱
۴-۱-۱-۱- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………۵۲
۴-۱-۱-۲- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..۵۴
۴-۱-۱-۳- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………۵۵
۴-۱-۱-۴- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..۵۶
۴-۱-۲- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۱-۳- مجری…………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۱-۳-۱- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۱-۵- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………۶۱
۴-۱-۶- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۱-۷- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………۶۲
۴-۱-۸- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۱-۹- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………۶۶
۴-۱-۱۰- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۱-۱۱- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۱-۱۲- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۱-۱۳- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..۷۰
۴-۲- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..۷۲
۴-۲-۱- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۲-۱-۱- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….۷۳
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………۷۳

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………۷۴

۴-۲-۱-۲- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..۷۵
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..۷۵
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….۷۶
۴-۲-۱-۳- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..۷۷
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….۷۷
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….۷۸
ب-۱- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..۷۸
ب-۲- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………۷۹
ب-۳- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….۸۰
ب-۴- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………۸۰
ب-۵- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….۸۱
ب-۶- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..۸۲
ب-۷- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….۸۲
۴-۲-۲- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………۸۲
۴-۲-۲-۱- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………۸۲
۴-۲-۲-۲- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………۸۳
۴-۲-۳- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۲-۳-۱- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۲-۴- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۲-۴-۱- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۲-۴-۲- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۲-۴-۳- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۲-۴-۴- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۲-۵- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۲-۵-۱- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۲-۵-۲- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….۹۱
۴-۲-۶- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۲-۷- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۲-۸- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۲-۹- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۴-۲-۹-۱- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………۹۵
فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..۹۶
۵-۱- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..۹۸
۵-۱-۱- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..۹۸
۵-۱-۲- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….۱۰۰
۵-۱-۳- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..۱۰۲
۵-۱-۴- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………۱۰۳
۵-۱-۵- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *