پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دائن

۳
ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴
د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴
ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..۵
و) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۶
ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۹
ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۹
ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………………………………………………..۹
ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………………………………………………..۹
بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….۱۳
مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… ۱۳
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………۱۳
الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….۱۳
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….۱۴
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….۱۷
مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………۲۵
گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………۲۵
گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..۲۸
گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….۳۳
فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….۳۷
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….۳۸
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………۳۹
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..۳۹
ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….۴۲
ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….۴۴
گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….۴۵
الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….۴۵
ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….۴۹
ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….۵۰
مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..۵۱
گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………۵۱
گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..۵۷
الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….۵۷
ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..۶۶
بخش دوم: انعقاد رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….۷۲
فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….۷۳
مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..۷۳
گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………۷۴
الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………۷۴
ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………۷۵
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..۷۵
د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….۷۶
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………۷۷
الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………۷۸
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………۷۸
۱- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۲- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..۸۳
مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….۹۳
فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………۱۰۰
مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..۱۰۰
گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….۱۰۵
گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..۱۰۷
گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….۱۱۴
مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….۱۱۶
گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..۱۲۸
مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..۱۲۸

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….۱۳۱
الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….۱۳۲
ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..۱۳۳
ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………۱۳۵
۱- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………۱۳۵
۲- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….۱۳۵
د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………۱۳۵
ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….۱۴۰
الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..۱۴۱
ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..۱۴۲
ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….۱۴۴
د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………۱۴۵
مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..۱۴۶
گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………۱۴۷
الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………۱۴۷
ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….۱۴۷
ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..۱۵۰
د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….۱۵۳
گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..۱۵۴
فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..۱۵۶
مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….۱۵۷

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..۱۶۰
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷
فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….۱۷۰
فهرست علایم اختصاری
عنوان علامت اختصاری
رجوع کنید……………………………………………………………………………………………………………….ر.ک
قانون اصلاح قانون دریایی……………………………………………………………………………………..ق.ا.ق.د

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون آیین دادرسی مدنی………………………………………………………………………………………..ق.آ.د.م
قانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………..ق.ت
قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………………….ق.ث
قانون دریایی ایران……………………………………………………………………………………………………ق.د.ا
قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………….ق.م

مقدمه
الف) بیان مساله
حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.
مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده۷۷۲) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص۲۳۴) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *