۵۵
فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر
۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲ اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..۶۰
۲-۳ فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………۶۱
۲-۴ بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..۶۱
۲-۵ تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..۶۲
۲-۶ وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….۶۳
۲-۶-۱کنترل چاپ پول: …………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۶-۲ عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۷ نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..۶۶
۲-۷-۱ نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………۶۷
۲-۷-۲ نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..۶۷
۲-۸ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..۶۷
۲-۸-۱ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..۶۷
۲-۸-۱-۱ کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….۶۸
۲-۸-۱-۲ کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………۶۸
۲-۸-۱-۳ کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………۶۸
۲-۸-۱-۴ نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..۶۸
۲-۸-۲ نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………۶۹
۲-۹ منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..۷۰
۲-۱۰ بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی ………………..۷۲
۲-۱۰-۱ بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..۷۲
۲-۱۰-۱ -۱ آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۱۰-۱-۲ حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۱۰-۱-۳حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………۷۵
۲-۱۰-۱-۴ ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………۷۶
۲-۱۰-۲ بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..۷۸
۲-۱۰-۳ بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۸۱
فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۲ مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. ۸۴
۳-۲-۱ ضمان …………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲-۱-۱ ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲-۱-۲ ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۲-۱-۲-۱ مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….۸۵
۳-۲-۱-۲-۲ مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..۸۶
۳-۲-۲ مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲-۲-۱ مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲-۲-۲ مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………۸۸
۳-۳ مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….۸۹
۳-۳-۱ مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..۹۰
۳-۳-۱-۱ نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۳-۱-۲ نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۳-۲ مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..۹۲
۳-۳-۲-۱ قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۳-۳-۲-۱-۱ مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….۹۳
۳-۳-۲-۱-۲ مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………۹۴

۳-۳-۲-۱-۳ مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۳-۲-۱-۴ مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………۹۴
۳-۳-۲-۱-۵ مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۳-۲-۱-۶ مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..۹۵
۳-۳-۳ مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….۹۶
۳-۳-۳-۱ خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..۹۷

۳-۳-۳-۲ خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….۹۷
۳-۴ انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۴-۱ مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۴-۲ مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..۹۸
۳-۵ موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….۹۸
۳-۵-۱ ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………۹۹
۳-۵-۲ ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۵-۳ ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………۱۰۱
۳-۵-۴ ضمان ناشی از قاعده « تسبیب »………………………………………………………………۱۰۳
۳-۶ مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….۱۰۴
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی
۴-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۲ بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………۱۰۹
۴-۳ بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….۱۱۰
۴-۳ -۱ انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..۱۱۱
۴-۳-۱-۱ احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۳-۱-۲ تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………۱۱۱
۴-۳-۱-۳ تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۳-۱-۴ حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۴-۳-۲ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….۱۱۴
۴-۳-۲-۱ باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………۱۱۶
۴-۳-۲-۲ قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۴-۳-۲-۳ قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط» ………………………………………………….۱۱۸
۴-۳-۲-۴ قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۴-۳-۲-۴-۱ اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۴-۳-۲-۴-۲ اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
۴-۳-۲-۴-۳ اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۴-۳-۲-۵ قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۴-۳-۲-۶ قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۴-۳-۲-۷ قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴-۳-۲– ۸ قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..۱۳۱
۴-۳-۲-۹ قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………۱۳۲
۴-۳-۲-۹-۱ مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….۱۳۲
۴-۳-۲-۹-۲ مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………۱۳۳
۴-۳-۲-۹-۳ مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۴-۳-۲-۱۰ ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………۱۳۴
۴-۳-۳ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….۱۳۴
۴-۳-۳-۱ قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….۱۳۶
۴-۳-۳-۲ قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۴-۳-۳-۲-۱ مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………۱۳۸
۴-۳-۳-۲-۲ مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….۱۳۹
۴-۳-۳-۲-۳ مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….۱۴۰
۴-۳-۴ بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..۱۴۰
۴-۴بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………۱۴۴
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….۱۴۷
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..۱۵۲
منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..۱۵۸
منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….۱۶۱
مقالات…………………………………………………………………………………………………….۱۶۵
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………۱۶۷
مقدمه
موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.
۱- تبیین موضوع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این