خرید پایان نامه : خطاهای انسانی

۱۹
۴-۱-۴- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی……………………………………..۲۰
۵-۱-۴- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها…………………………………………………..۲۱
۶-۱-۴- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی………………………………………………………………………………۲۲
۷-۱-۴- کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی ……………………………………………………………………….۲۳
۲-۴- سایر اسناد بین‌المللی………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۲-۴- قوانین دریایی ۱۹۰۶ انگستان………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۴- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها…………………………………………………………………………………….۲۶
۳-۲-۴- کنوانسیون بین المللی جستجو، و نجات دریایی………………………………………………………………..۲۷
۴-۲-۴- کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا………………………………………………………………..۲۸
۵-۲-۴- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی……۲۸
الف) اصول کلی حقوقی………………………………………………………………………………………………………۲۸
ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی……………………………………………………..۳۰
۶-۲-۴- کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی………………………………………۳۲
۷-۲-۴- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر……………………………………………………………………………..۳۲
۸-۲-۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد………………………….۳۳
فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….۳۴
۱-۵- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)…………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۵- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)………………………………………………………………………………….۳۶
فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت……………………………………………………………………………………۳۸
فصل هفتم: حقوق و تکالیف………………………………………………………………………………………………….۳۹
۱-۷- حقوق و تکالیف زیان‌دیده………………………………………………………………………………………………..۴۰
۱-۱-۷- تکلیف به جلوگیری از، زیان……………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱-۷- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان………………………………………………………………………………۴۲
۲-۷- حقوق و تکالیف مسبب حادثه…………………………………………………………………………………………….۴۲
بخش دوم
انواع خسارات در حوادث دریایی

فصل اول: انواع خسارات………………………………………………………………………………………………………۴۵
۱-۱- خسارات جانی………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۱- افراد کشتی……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱- افراد ساحلی………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
فصل دوم: خسارات محیط‌ز‏‏یستی…………………………………………………………………………………………..۵۱
۱-۲- خسارات به بنادر و چاه‌ها…………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۲- خسارات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………۵۷
۱-۲-۲- خسارات ناشی از آلودگی نفتی و غیر نفتی………………………………………………………………………۶۰
فصل سوم: خسارات مالی……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۱-۳- تخریب مناطق ساحلی………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲-۳- ورود خسارت به کشتی‌ها‏‏‏‏…………………………………………………………………………………………………۷۳
فصل چهارم: خسارتهای ناشی از عملیات نجات رسانی……………………………………………………………..۸۰

بخش سوم
مبانی و شیوه‌های جبران خسارت

فصل اول: مبانی جبران خسارت……………………………………………………………………………………………..۸۶

فصل دوم: تعیین میزان خسارت……………………………………………………………………………………………..۹۰
فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت………………………………………………………………………………….۹۱
فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی………………………۹۳
فصل پنجم: حل و فصل اختلافات دریایی………………………………………………………………………………..۹۹
۱-۵- محاکم ملی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۲-۵- حل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۱
۳-۵- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………۱۰۴
فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی………………………………………………………………………..۱۰۵
۱-۶- شیوه‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۱-۱-۶- بیمه دریایی…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۲-۱-۶- پرداخت هزینه‌ها و مخارج………………………………………………………………………………………۱۱۳
۳-۱-۶- پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴-۱-۶- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی……………………………………………………………..۱۱۹
۲-۶- شیوه‌های پیشگیرانه………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
۱-۲-۶- جلوگیری از بروز حوادث مشابه………………………………………………………………………………..۱۲۳
۳-۶- شیوه‌های جبرانی…………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
۱-۳-۶- اعاده وضع به حال سابق………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۲-۳-۶- پاکسازی دریاها…………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
فصل هفتم: جلب رضایت زیان‌دیده……………………………………………………………………………………..۱۲۹
فصل هشتم: رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده

صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می‏باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بیش از ۹۳% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه‌های آبی صورت میگیرد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود‏ آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نیاز به حقوقی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی دارد، ریشه در گذشته‌های دور داشته و از قدیمی‏ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است. این موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی علیرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهی از کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می‏باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی‏توان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهی مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳، به عنوان اولین قانون مدون دریایی ایران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق
شده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می‏دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر‏‏ می‏باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.
کلمات کلیدی:
حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه‌های جبران خسارت_ حقوق زیست بین‌الملل

اختصارات

CFR Cost and Freight
CLC International Conventions on Civil Libility for Oil Polution Damage
CPA نزدیکترین فاصله شناورها هنگام عبور از کنار یکدیگر
EEZ Exclusive Economic zone
ILC International Law Commission
IMO International Martime Organization
MARPOL International convention of Pollution from Ships
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
OPRC کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، همکاری و مقابله در برابر آلودگی نفتی
SDR Special Drawing Rights
UNCLOS United Nations Confernce on the Law of the sea
UNEP United Nation Environment Programme

مقدمه

حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که می‏توانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیط‌ز‏‏یست‏ آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر می‏باشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان می‏شوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها‏‏‏‏ با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا می‏کشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیان‌دیده وارد می‏آورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیان‌دیده می‏کاهد به دیگر متصدیان حمل

Share