پایان نامه مدیریت

نمونه پایان نامه : استراتژی های بازاریابی

Abstract
Today’s marketing, the cost of losing a customer equal to lose needed interest over the whole life of the customer service. Insurance is one of the mailn economic factors of the economy of each country, as arteries. The main purpose of marketing management policy, encourage new customers and retaining old customers and create awareness on insurance results.
Growing industries, vehicles and increasing population has lead us to know the earth is the only planet exists. so that should be tried in every way possible to protect and sustain the environment. This issue has two decades the approach of the world and is widespread and processes have been approached in the context of environmental management can be helped and It may also lead to more interest in their customers’ organizations.
With this interpretation of the insurance industry in the coming years of a stressful present new approaches to marketing in the industry thought they would use that green marketing will.
By the way without saying that the use of these processes in advance of implementation strategies and obstacles should be studied and steps to be taken in order to eliminate them.
In this research we have tried to classify the approaches in three areas facing the organization, customers and competitors hypotheses for obstacles.
In this case study to be raised about the assumptions and results are presented after a litruture review and experts are preparing the insurance industry.the questionnaires were distributed and finally analyzing data and the results found that insurance organizations, customers and competitors due to a lack of understanding of the concepts of green marketing orientation have not used it
Keywords:
Insurance industry, marketing, insurance marketing, green marketing

Allame Tabatabaei University
Faculty of Management and Accounting
Dissertation in Executive Master of Business Administration (EMBA)
Green Marketing Barriers in Insurance Industries of Iran
By
Seyyed Mahdi Mousavi Naeini
Supervisor:
Mohammadian, Mahmoud (Ph.D)
Advisor:
Afjeh, Seyyed Ali Akbar (Ph.D)
Reviewer:
Torkestani, Saleh (Ph.D)
Winter, 2012
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بخش اول: کلیات تحقیق ۳
۱-۱- بیان مساله ۳
۲-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش ۴
۳-۱- چارچوب مفهومی پژوهش ۵
۴-۱- پرسش پژوهش ۶
۵-۱- فرضیه های پژوهش ۶
۶-۱- هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار ۶
۷-۱- قلمرو پژوهش ۶
۸-۱- روش تحقیق ۶
۱-۸-۱- جامعه آماری ۷
۲-۸-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ۷
۳-۸-۱- روش های گردآوری داده ها ۷
۹-۱- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷
۱۰-۱- موانع ومحدودیتهای تحقیق ۸
۱۱-۱- تعاریف واژه های تخصصی (کلیدی) ۸
بخش دوم: صنعت بیمه ۸
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری ۱۶
۱-۲- مقدمه ۱۶
۲-۲- مسئولیت اجتماعی ۱۷
۳-۲- مفهوم و تعاریف بازاریابی و بازاریابی سبز ۱۹
۴-۲- مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز ۲۳
۵-۲-استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز ۲۳
۶-۲-آمیخته های بازاریابی سبز ۲۵
۱-۶-۲- محصول سبز…………….. ۲۵
۲-۶-۲- قیمت سبز……………. ۲۶
۳-۶-۲- ترویج سبز :………… ۲۶
۴-۶-۲- توزیع سبز…………………. ۲۶
۷-۲- عصرهای بازاریابی سبز ۲۷
۸-۲- فرآیند سبز شدن ۲۹
۹-۲ – پنج مورد بازاریابی سبز ۳۱
۱۰-۲- سطوح بازاریابی سبز ۳۴
۱۱-۲- بازاریابی تجاری ۳۵
۱۲-۲- طبقه بندی مفهوم بازاریابی سبز از چشم‌اندازهای مختلف ۳۷
۱-۱۲-۲- چشم‌انداز محصول‌محور ۳۷
۲-۱۲-۲- چشم‌انداز هدف….. ۳۷
۳-۱۲-۲- چشم‌انداز استراتژی ۳۹
۱-۳-۱۲-۲- استراتژی بازار سبز ۴۰
۱۳-۲- عوامل تاثیرگذار در توسعه مفهوم بازاریابی سبز ۵۱
۱۴-۲- دلایل اتخاذ بازاریابی سبز ۵۴
۱۵-۲- روش‌های سبز شدن ۵۷
۱۶-۲- تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز ۶۶
۱۷-۲- چالش های بازاریابی سبز ۶۷
۱۸-۲- مزیت های بازاریابی سبز ۶۸
۱۹-۲- پیامدهای هزینه یا سود ۶۸
۲۰-۲- روش های علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز ۶۹
۲۱-۲- بازاریابی سبز به عنوان یک فلسفه رایج ۷۰
۲۲-۲- مدل ترکیب بازاریابی سبز ۷۷
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۷۹

۳-۲- پیشینه و تاریخچه بازاریابی سبز ۷۹
۱-۳-۲- موفقیت سبز…………….. ۸۱
۲-۳-۲- کسب و کار سبز امروزی ۸۲
۴-۲- مدل ۳C اوهما ۸۶
۵-۲- نتیجه‌‌گیری ۸۷
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه ۸۹
۱-۳- روش تحقیق……………… ۸۹
۲-۳-جامعه آماری ۸۹
۳-۳-قلمرو تحقیق ۹۰
۱-۳-۳-قلمرو موضوعی………. ۹۰
۲-۳-۳-قلمرو مکانی………………. ۹۰
۳-۳-۳-قلمرو زمانی………………… ۹۰
۴-۳-روش نمونه‌گیری……….. ۹۰
۵-۳-روش گردآوری داد‌‌ه‌ها و اطلاعات: ۹۳
۱-۵-۳- منابع ثانویه ۹۳
۲-۵-۳- منابع اولیه ۹۳
۷-۳-روایی و پایایی پرسشنامه ۹۵
۱-۷-۳- روایی (اعتبار) پرسشنامه ۹۵
۲-۷-۳- پایایی (اعتماد) پرسشنامه ۹۶
۸-۳-روش تجزیه و تحلیل داد‌‌ه‌ها: ۹۷
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق

 
 
1-4- مقدمه ۹۹
۲-۴- بخش اول : آمار توصیفی ۹۹
۱-۲-۴- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ۹۹
۳-۴-آزمون فرضیه ها ۱۰۱
۱-۳-۴- فرضیه اول: ۱۰۱
۲-۳-۴- فرضیه دوم: ۱۰۲
۳-۳-۴-فرضیه سوم: ۱۰۳
۴-۳-۴-آزمون فرضیه اصلی: ۱۰۴
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۱۶
۱-۵-بررسی نتایج مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۱۶
۱-۱-۵-بررسی مدل تحقیق ۱۱۷
۲-۵-پیشنهادات…………………….. ۱۱۸
۱-۲-۵- سایر پیشنهادات……. ۱۱۹
۵-۵-محدودیت های تحقیق ۱۱۹
۶-۵- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۹
فهرست منابع ۱۲۱
پیوست: ۱۲۴

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار ۱-۱: مدل C3 اوهما……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..۵
نمودار ۱-۳: نمودار هیستوگرام فرضیه اول……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..۹۵
نمودار ۲-۳: نمودار هیستوگرام فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ………………………………………………………..۹۵
نمودار ۱-۴: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..۱۰۰
نمودار۲-۴: نمودار میانگین سه متغیر…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………۱۰۴

فهرست جداول
جدول ۱-۱: شبکه بازاریابی سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
جدول ۱-۳: جامعه آماری تحقیق. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول ۲-۳: پراکندگی متغیرها………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………۹۲
جدول ۳-۳: متغیرهای مورد نظر در تحقیق………………………………………………………………………. …………………………………………………………….۹۴
جدول ۴-۳: مقیاس های مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………. …………………………………………….۹۴
جدول ۱-۴:اطلاعات مربوط به تحلیل داده های پرسشنامه………………………………………………………………. ………………………………………….۱۰۰
جدول ۲-۴: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………۱۰۱
جدول ۳-۴: درصد فراوانی متغیر سابقه………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..۱۰۲
جدول ۴-۴: آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………۱۰۳
جدول ۵-۴: آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….۱۰۳
جدول ۶-۴: آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………۱۰۴
جدول ۷-۴: آزمون فرضیه صفر…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………۱۰۵
فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
محیط زیست به طور فزاینده ای، به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه مردم تبدیل شده است . هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست، بلکه هدف، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات بلکه به معنای کیفیت محیط زیست نیز هست .
این مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم “بازاریابی سبز” شده است. نیاز به تولید محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری سبز، شرکت ها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاش ها و استراتژی های بازاریابی نموده است .یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است(رکس و بامان، ۲۰۰۷). در سال ۱۹۹۲ یک مطالعه نشان داد برای ۹۳ درصد افراد اثرات زیست محیطی یک محصول در زمان خرید آن مهم است. در سال ۱۹۹۴ محققان به این نتیجه رسیدند ۴۲ درصد مصرف کنندگان اروپا محصولات را براساس عملکرد محیطی انتخاب می کنند و ۲۷ درصد افراد در انگلستان محصولاتی با سازگاری بالای ۲۵ درصد با محیط را خریداری می کنند (رکس و بامان ،۲۰۰۷). صنعت محصولات سبز در سال ۲۰۰۶ بیش از ۲۰۰ میلیارد تخمین زده شده بود(جوپتا و اوگدن ،۲۰۰۹). شرکت ها با بازاریابی سبز روبرو شده اند. تولید کالاهای مطمئن تر از نظر اکولوژیکی، بسته بندی های چند بار مصرف و تجزیه شدنی، کنترل و نظارت بیشتر بر آلودگی و عملیاتی که مستلزم صرفه جویی بیشتر در انرژی است، از جمله راههایی هستند که شرکت ها به آن تمسک جسته اند (کاتلر و آرمسترانگ ،۱۹۹۹، ص ۸۵۳). با این تفاسیر مفهوم بازاریابی سبز موارد دیگری همچون کاهش هزینه ها و حضور فعال در عرصه رقابت را نیز تداعی می کند. با توجه به نیاز زیاد صنعت بیمه به بازاریابی خدمات، اهمیت هزینه های بازاریابی، تنوع روشها و شیوه های جذب مخاطب حرکت به سوی بازاریابی سبز در این صنعت در آینده ای نزدیک به عنوان یک الزام مطرح خواهد شد. اما اینکه موانع تحقق این رویکرد چیست در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
بخش اول: کلیات تحقیق
بیان مساله
شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده و جامعه نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد(دعایی،۱۳۸۸،ص۵۰)
این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصول
ی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیتهای شرکتها شده است. از نخستین سالهای دهه ۸۰ بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹،ص۶۵). یکی از حیطه‌های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است.
می‌توان اظهار داشت که شرکتها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهای غیر مسئول به دست می‌آورند. نمونه‌های فراوانی از شرکتهایی وجود دارند که تلاش می‌کنند تا در مقابل محیط بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوانند بهتر نیازهای مصرف کنندگان را ارضا کنند. از آن جمله شرکتها می توان به شرکتهای بیمه ای اشاره نمود که فعالیتهایی را در این زمینه در فهرست کارهای خود دارند. شرکتهای بیمه ای برای بوجود آوردن مزیت رقابتی نیاز دارند برای سازمان خود به تدوین استراتژی روی بیاورند. بدیهی است اجرا و پیاده سازی استراتژی گام بعدی تدوین و برنامه ریزی آن میباشد که اگر با مشارکت کارکنان و نیز مدیریت اثر بخش تغییر همراه نباشد، باعث میشود که استراتژیهای تدوین شده نا کارآمد باقی بمانند.
در این عرصه رقابت شرکتهای بیمه می توانند با بهره گرفتن از رویکردهای سبز، محصولات سبز و یا فرایندهای سبز در بازاریابی خود به پیشرفتهای خوبی در زمینه کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابند.
ضرورت و اهمیت پژوهش
در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع‏ خدماتی که آن مشتری در طول عمر به آن نیاز دارد. بنا بر این نکته حایز اهمیت بر طرف کردن نیازهای روز مشتری از طریق ارائه این خدمات است، بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست. بیمه‏ها را می‏توان جزو شریان‏های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. تلاش‏ موسسات بیمه، در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. بنا براین یکی از اهداف‏ مدیریت افزایش منابع بیمه است و این مهم را می‏توان از مسئولیت‏های مدیریت‏ بازاریابی بیمه دانست. وظیفه مدیریت بازاریابی بیمه عبارت است از آموزش پرسنل‏ فروش و بازاریابی، انجام تحقیقات، برنامه‏ ریزی، طراحی و پیشنهاد و ارائه خدمات‏ جدید و تدوین استراتژی. ه
دف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه است.
بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکتها، سازمانها، و مؤسسات
می آفریند. بازاریابی سبز در تلاش و کوشش برای نجات سازمانها و شرکتها از انحلال است. یک محدودیت نیست بلکه، راهنمای مؤثری است برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *