اثرات تغییرات در یک پروژه عمرانی

بررسی اطلاعات برنامه زمانی تغییر، بعد از اعمال تغییر، آسان است، زیرا تمام اطلاعات بدون در نظر گرفتن دقت آنها…