……………………….. ۸۵
۳-۱-۱-مفید تعهدات قراردادی وکیل و موکل………………………………………………………………………….. ۸۵
۳-۱-۱-۱-مفید تعهدات قراردادی وکیل………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳-۱-۱-۲-مفید تعهدات قراردادی موکل…………………………………………………………………………………. ۸۷
۳-۱-۲-مفید تعهدات قانونی وکیل و موکل……………………………………………………………………………… ۸۸
۳-۱-۲-۱-مفید تعهدات قانونی وکیل……………………………………………………………………………………… ۸۸
۳-۱-۲-۲-مفید تعهدات قانونی موکل…………………………………………………………………………………….. ۸۹
۳-۱-۳-مفید تعهدات اخلاقی وکیل و موکل…………………………………………………………………………….. ۸۹
۳-۲-نحوه جبران ضرر……………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۲-۱-نحوه جبران ضرر طبق قرارداد………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۲-۲-نحوه جبران ضرر طبق قانون………………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۲-۲-۱-جبران از راه اعاده وضع سابق……………………………………………………………………….. ۹۱
الف-بازگرداندن عین ثروث……………………………………………………………………………………………………… ۹۱
ب-از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۲-۲-۲-جبران ضرر از راه دادن برابر……………………………………………………………………………….. ۹۲
الف-دادن مثل……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
ب-دادن قیمت……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۳-۳-اسباب معافیت از ضرر…………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۳-۱-قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۳-۳-۲-فعل شخص سوم…………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۳-۳-فعل پایبند له…………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۳-۳-۴-شرط نبود مسئولیت………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۳-۳-۵-بیمه مسئولیت………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۳-۴-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی……………………………………………………………………… ۹۶
۳-۵-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی……………………………………………………………………….. ۹۸
۳-۶-مفید نوع تعهدات در عقد وکالت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۷-مفید تعهدات وکیل و موکل نسبت به افراد سوم………………………………………………………….. ۱۰۲
۳-۷-۱-مفید تعهدات وکیل نسبت به افراد سوم………………………………………………………………….. ۱۰۲
۳-۷-۲-مفید تعهدات موکل نسبت به افراد سوم…………………………………………………………………. ۱۰۵
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶ فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸ چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
چکیده تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شه که این تعهدات امکان داره از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشه و همینطور بعضی از موارد ترکیبی از این دو نوعه مثل تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی مثل اینکه که بین اونا اختلاف ماهوی وجود نداره و دامنه تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی هستش. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنن مسئولیت قراردادی بر عهده پایبند قرار می گیرد. همینطور اگه اونا به تعهداتی که در قانون واسه اونا مشخص شده و طبق قانون مجبور به انجام اون می باشن عمل نکنن باعث ایجاد مسئولیت بر عهده شخص پایبند می شه. اما بعضی از موارد پایبند به تعهدات اخلاقی خود عمل نشون نمیده و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی بهره مند نیس مگه در مواردی که علاوه بر چهره اخلاقی دارای چهره قراردادی یا قانونی هم باشه که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخورداره. در مورد وجود مسئولیت قراردادی و قانونی مثل اینکه که بین اونا اختلاف ماهوی وجود نداره بلکه از حیث مفید دارای فرق ایی هستن و مسئولیت قراردادی دارای دو مبناه یکی مبنای مستقیم که قانونه و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده دو طرف هستش ولی مسئولیت قانونی تنها یه پایه داره و اون قانونه. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت مثل اینکه که پایبند له این حق رو داره که هر کدوم از دو مسئولیت رو که مایله مبنای طرح دعوی قرار بده. و در این تحقیق وجود و مفید تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران بررسی شده.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

مقدمه تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شه که این تعهدات امکان داره از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشه و همینطور بعضی از موارد ترکیبی از این دو نوعه مثل تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به اون دسته از تعهداتی میگن که دو طرف به شکل روشن و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنن و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار واسه حفظ حقوق دو طرف عقد وکالت، به باعث قوانین و مقررات تعهداتی رو بر عهده اونا قرار داده که تعهدات قانونی هستش. تعهدات قانونی، تعهدیه که قانون گذار بی وجود رابطه قراردادی، تکالیفی رو واسه افراد در مقابل بقیه مقرر می داره. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده وکیل و موکل قرار داره که به اون تعهدات اخلاقی میگن که ریشه اون قرارداد یا قانون نمی باشه بلکه افراد طبق وجدان و اخلاق خود رو مجبور به انجام اونا می دانند. اما در مورد اون دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره اخلاقی دارای چهره قانونی یا قراردادی می باشن از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی بهره مند هستن. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به همدیگه تعهداتی رو بر عهده داره در برابر افراد سوم هم مسئول هستن و مجبور به اجرای اون تعهدات هستش. در مورد مسئولیت قراردادی و قانونی میشه گفت که هر چند از نظر وجود یکی هستن اما از حیث مفید دارای فرق ایی می باشن. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبناه یکی مبنای مستقیم که قانونه و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده دو طرف هستش ولی مسئولیت قانونی تنها یه پایه داره و اون قانونه. اما این تفاوتا باعث نمی شه که به تنهایی این دو مسئولیت آسیب وارد بیاره و باعث جدایی اونا نشه و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی پایبند له این حق رو داره که هر کدوم رو که مایله مبنای طرح دعوی قرار بده. بیان مسأله تحقیق رابطه بین وکیل و موکل به دلیل اراده مشترک دو طرف با عنوان تعهدات قراردادی و همینطور قانونگذار تکالیفی رو به خاطر تضمین حقوق موکل و حفظ نظام قضاوت واسه وکیل ایجاد کرده که تعهدات قانونی نام داره و یعنی تعهد قانونی، تعهدیه که قانونگذار بی رابطه قراردادی، تکالیفی رو واسه افراد در مقابل بقیه به وجود می بیاره و سوالی که اینجا مطرح می شه اینه که تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونیه از نوع تعهد به وسیلهه یا تعهد به نتیجه؟ اگه وکیل واسه انجام کار معینی وکالت داشته باشه مثل امضای سند معامله ای که شرایط اون مورد توافق موکل و طرف اون قرار گرفته این تعهد، از نوع تعهد به نتیجهه و وقتی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشه در موردی که وکیل واسه اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از ایشون قبول وکالت می کنه تعهد اون به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجهه که باید اونو انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد اون فقطً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و تلاش در راه دریافت به مطلوبه تعهد به وسیلهه هروقت وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل رو تضمین کرده باشه تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل می شه و در صورت نبود حصول نتیجه مطلوب اینجور وکیلی رو باید نقض کننده عهد خود دونست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده وکیله و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی نبود انجام تعهد و تقصیره ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب واسه اثبات تقصیر وکیل کفایت نشون نمیده موکل باید اثبات کنه که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش معمولی رو نکردهه و مسئله دیگری که اینجا مطرحه اینه که بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی هست؟ بیشتر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل رو از نوع رابطه قراردادی می دانند پس تعهدات وکیل رو تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل به دلیل تراضی دو طرف باشه و یا این تعهد به باعث قانون مقرر شده باشه و در وکالت دو طرف با انعقاد عقد، کلیه مفید قانونی اونو پذیرفته ان و ماده ۲۲۰ق.م در مورد این بیان می کنه که « عقود نه فقط متعاملین رو به اجرای چیزی که در اون تصریح شده مجبور می کنه بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به باعث عرف و عادت یا به باعث قانون از عقد حاصل می شه مجبور می باشن » بعد از این ماده به دست میاد که تعهداتی رو که به باعث قانون حاصل می شه در گروه تعهدات قراردادی آورده ان و سوال دیگری که اینجا مطرح می شه اینه که مفید تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل همدیگه به چه صورته؟ تکالیف و وظایف قراردادی اون دسته از الزاماتیه که به باعث قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تونه به شکل روشن یا ضمنی باشه اثر اصلی تعهد، زور یا زور به انجام تعهده با توجه به قانون فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگه بعد از انعقاد عقد متعاقدین نتوننبه علتی به مفاد اون عقد وفا کنن اون عقد به دلیل تعذر و نبود
امکان وفا به عهد منفسخ می شه پس این قانون فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شه. و تعهدات قانونی الزاماتیه که به باعث قانون واسه شخص ایجاد می شه و اثر این وظایف الزاماتی رو واسه فرد ایجاد می کنه و واسه نبود اجرای اونا ضمانت اجرایی ویژه ای مشخص کردن و طبق ماده ۶۶۷ ق.م وکیل باید در مفید خود مصلحت موکل رو رعایت کنه و از انجام کاری که به ضرر موکله خودداری کنه در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل رو ندیده بگیره عمل اون فضولیه ولی اگه وکیل هدف خیانت و ضرر زدن به موکل رو نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر هست و خیلی از فقها مثل صاحب جواهر و بقیه این معامله رو فضولی می دانند ولی مثل اینکه در صورتی که وکیل هدف خیانت نداشته باشه اینجور معامله ای نافذ باشه چون هدف وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و هدف ضرر زدن به موکل رو نداشته ولی پس نبود مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی رو که انجام داده به نفع موکل نیس و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارن و یعنی منشأ اصلی تعهدات دوطرفه وکیل و موکل به دلیل قرارداده و در مورد تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامهای خاص خوده که وظایفی رو واسه وکلاء ایجاد می کنه. تعهداتی رو که وکیل به نمایندگی از موکل انجام میده مستقیماً واسه موکله و وکیل معامله رو به جای موکل واقع ساختهه و دعاوی که به دلیل این معاملاته موکل اقامه می کنه و هروقت بقیه نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشن به طرفیت موکل اقامه می کنن و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام میده هیچ تعهدی واسه موکل ایجاد نشون نمیده بازم که موکل نمی میتونه از اون منتفع شه مگه اون که موکل اون عمل فضولی وکیل رو صریحاً و همینطورً اجاره دهد. و همینطور موکل موظف به پرداخت هزینه هاس و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب نداره چون بیشتر موارد اعمال وکیل تعهد به وسیلهه نه تعهد به نتیجه و موکل نمی میتونه به این بهونه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کنه و اگه اجرت قراردادی زیاد باشه موکل می تونه در حدود قوانین مربوط به خیار غبن پیمان رو فسخ کنه و اجرت المثل کار وکیل رو بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیله و واسه انجام اون اجیر گرفته می شه و اگه خود خودً انجام دهد مثل اینکه در این صورت مستحق اجرت هستش و نمیشه عقد وکالت رو با عقد مضارب،