پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، خانه تاریخی، نادرشاه افشار

وزارت علوم،تحقیقات و فناور
دانشجو
لیلا سهیلکیش
نیمسال دوم سال تحصیلی۹۴-۹۳

تعهدنامه
اینجانب لیلا سهیلکیش اعلام میدارم که تمام فصلهای این پایاننامه و اجزاء مربوط به آن برای اولین بار (توسط اینجانب) انجام شده است.برداشت از نوشتهها،اسناد،مدارک و تصاویر پژوهشگران حقیقی یا حقوقی با ذکر مأخذ کامل و به شیوه تحقیقی و علمی صورت گرفته است.
بدیهی است در صورتیکه خلاف موارد فوق اثبات شود،مسئولیت آن مستقیماً به عهده اینجانب خواهد بود.حقوق مادی و معنوی این پایاننامه در مالکیت دانشگاه سوره است و انتشار یا بهرهبرداری کلی از آن با درخواست کتبی و موافقت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره و با رعایت امانتداری و حفظ مالکیت اثر میسر میباشد.
استفاده موردی از برخی اطلاعات پایاننامه با ذکر مشخصات آن بلامانع است.

تشکر

لیلا سهیل کیش گرافیک کارشناسی ارشد

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسیوتحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی عطروش شیراز با هدف بازشناسی مبانی فرهنگی و زیباییشناختی نقاشیهای باقیمانده از خانه عطروش شیراز میپردازد.پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اسناد مکتوب و تصاویر بهجای مانده از خانه تاریخی عطروش میباشد و همچنین از روش میدانی و کتابخانهای و از طریق مشاهده مستقیم آثار و تصویربرداری به جمعآوری و تجزیه و تحلیل آثار و نمونههای تصویری مطابق با فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.دامنه مطالعاتی ۳۰ تصویر کاشیکاری شده در خانه عطروش مربوط به عصر قاجار و متعلق به تاجری مشهور به عطروش بوده است،در نقاشیهای خانه مجموعهای از مضامین مختلف ادبی،تاریخی و مذهبی تصویر شده است،همچنین نقوش انسانی متعددی که نقش مرد را در اکثر تصاویر شاهد هستیم و نقش زن که جایگاه مفهومی ویژهای را به خود اختصاص داده است. نتیجه پژوهش شناخت کارکردهای گوناگون و شناسایی گونههای مختلف و جایگاه انسان در تصاویر و… میباشد.

کلیدواژه:( ایران،قاجار،عطروش ،تصویر،شیراز)

فهرست مطالب:
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل۱)کلیات پژوهش
۱-۱) بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲)پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳) پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴) فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۵) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶) روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵

فصل۲) مبانی نظری پژوهش
۲-۱) زمینههای ظهور و شکلگیری حکومت قاجار …………………………………………………………………………..۶
۲-۲) پادشاهان دوره قاجار …………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۳) دوره نخستین قاجار و ارتباط آن با سنتهای پیشین ……………………………………………………………….۱۲
۲-۴) هنر ایران در دوران قاجار ………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴-۱) دوره زند،پیشینه سبک هنری قاجار در سده هیجدهم ……………………………………………………….۱۵
۲-۴-۲) نخستین مقطع سبک هنری قاجار،سلطنت فتحعلی شاه ……………………………………………………۱۷
۲-۴-۳) دومین مقطع سبک هنری قاجار،سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه ……………………………….۱۸
۲-۵) زمینههای فرهنگی هنر قاجار …………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۶) نقاشی دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۷) مکتب قاجار ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۸) ویژگیهای نقوش تزیینی هنر و معماری دوره قاجار …………………………………………………………….۳۷
۲-۹) مضامین رایج در نقاشی دوره قاجار …………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۰) تجزیه و تحلیل آثار نقاشی در دوره قاجار …………………………………………………………………………….۴۶

۲-۱۱) دیوارنگاری در دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۲) موقعیت طبیعی شیراز …………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱۳) تاریخچه مختصر شیراز …………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۱۴) محلات شیراز در عهد قاجار ………………………………………………………………………………………………….۵۴

فصل سوم) یافتههای پژوهش
۳-۱) خانه عطروش …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۲) نماهای مختلف خانه عطروش ………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۳) موقعیت مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴) س
اختمان اصلی شمالی خانه عطروش …………………………………..
………………………………………………..۵۹
۳-۵) بررسی آثار هنری قسمتهای مختلف بنا (کاشیکاری حیاط) ………………………………………………….۶۱
۳-۶) حوضخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۳-۷) ساختمان شمالی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
۳-۸) بررسی تحلیلی داده های پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۳۴

فصل چهارم) نتیجهپژوهش
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

فهرست منابع
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

فهرست تصاویر
شکل۱)نمایی از خانه عطروش ……………………………………………………………………………………………………………۵۶
شکل۲) نمای خانه عطروش از روبهرو ………………………………………………………………………………………………..۵۷
شکل۳) نمای خانه عطروش طبقه همکف …………………………………………………………………………………………۵۷
شکل۴) نمای خانه عطروش طبقه اول ………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل۵) نمای سردر و ستون جلو خانه عطروش ……………………………………………………………………………….۵۹
شکل۶) نمای سردر ورودی خانه عطروش ………………………………………………………………………………………..۵۹
شکل۷) ستون ورودی …………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
شکل۸) پادشاه ساسانی ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
شکل۹) نادرشاه افشار ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
شکل۱۰) جنگ رستم و اشکبوس …………………………………………………………………………………………………….۷۰
شکل۱۱) دو شخص در حیاط خانه …………………………………………………………………………………………………..۷۲
شکل۱۲) نبرد رستم و خاقان چین …………………………………………………………………………………………………..۷۴
شکل۱۳) یعقوب و فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
شکل۱۴) دو تن از پادشاهان قدیم ……………………………………………………………………………………………………۷۸
شکل۱۵) دو شخص در خانه …………………………………………………………………………………………………………….۸۰
شکل۱۶) یکی از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………۸۲
شکل۱۷) شخص مجتهد ……………………………………………………………………………………………………………………۸۵
شکل۱۸) به چاه انداختن یوسف ………………………………………………………………………………………………………۸۷

شکل۱۹) پادشاهی یوسف …………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
شکل۲۰) فروش یوسف در بازار …………………………………………………………………………………………………………..۹۱
شکل۲۱) سلیمان نبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *