مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

۹۲۷%

۸

اضطراب

۴

۸۳۳%

۹

استفاده از ICT

۴

۸۹۸%

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در این تحقیق بعد از توصیف متغیرها با استفاده از روش معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق آزمون شدند. مدل سازی معادلات ساختاری یکی از روش های نسبتاَ جدید آماری و از قوی ترین روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره است که بعضاَ از آن به تحلیل ساختاری کوواریانس، الگوسازی علی و یا لیزرل نیز تعبیر می شود. کاربرد اصلی این روش در تجزیه و تحلیل های چند متغیره داده ها در شرایطی است که همزمان چند متغیر وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به محقق امکان می دهد مجموع هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. اما اصطلاح غالب مدل یابی معادله ساختاری یا به طورخلاصه SEM می باشد. این واژه به یک سری مدل های عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تاییدی[۹۶]،مدل های ساختاری همزمان کلاسیک[۹۷]،تحلیل مسیر[۹۸]، رگرسیون چندگانه[۹۹]،تحلیل واریانس[۱۰۰] و سایر روش های آماری است.( فرجیان سهی،۱۳۸۵)
داده های بدست آمده از پرسشنامه بعد از مطالعه طبقه بندی شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل تحقیق و روابط بین متغیرها به کمک نرم افزار LISREL مورد آزمون قرار گرفت.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱- مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات،مطابق اهداف ارایه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی،دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.
۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان :

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  • توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان

جدول۴-۱) توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان

لاهیجان رشت لنگرود آستانه سیاهکل صومعه سرا