مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

۱۵

۱۱

۱۵

شفت

۱۵

۱۲

۱۶

املش

۱۵

۱۰

جمع

۳۶۵

۳۰۹

تعداد نمونه با توجه به فرمول ذیل مشخص می گردد :

= حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان 
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
= حجم جامعه

طبق فرمول حجم نمونه مورد نیاز ۳۰۱ نفر می باشد. تعداد پرسشنامه های توزیع شده ۳۶۵ پرسشنامه بوده که تعداد ۳۰۹ عدد جمع آوری شد و در تجزیه وتحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۴- روش گردآوری داده ها :
برای جمع آوری داده ها، ابزار و روشهای متعددی وجود داردکه هر یک از این ابزارها برای جمع آوری نوع معینی از داده ها مناسب است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی است. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند. (حافظ نیا،۱۳۸۲)
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها :
در این تحقیق برای گردآوری داده ها جهت آزمون فرضیات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ابزار کارآمدتری برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود زیرا اطلاعات از نظر وقت، نیرو و هزینه به طور کارآمدتری بدست می آید. همچنین مجموعه ای است از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند.(سکاران،۱۳۸۵)
بخش آخر پرسشنامه مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی و شامل اطلاعاتی در مورد سن ، تحصیلات ، جنس است.
بخش دوم پرسشنامه به منظور سنجش متغیرهای مستقل و وابسته طراحی شده است.
سؤالات پرسشنامه تشکیل شده است از :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.