مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

پژوهش – پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران …

ICT

کارکردهای ICT

محدودیتهای ICT

  • القحطانی[۸۸] (۲۰۰۱) با هدف بررسی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فن آوری اطلاعات در فرهنگهای دیگر غیر از فرهنگ آمریکا به پژوهش پرداخته است. نگرش های شخصی، برداشت ذهنی از آسانی استفاده و برداشت ذهنی از مفید بودن مؤثرترین عواملی در به کارگیری و پذیرش فن آوری اطلاعات بوده اند.
  • تیلور[۸۹] و همکارانش، با مشخص کردن گروه های محروم از دسترسی به «اینترنت در خانه» به بررسی رابطه «داشتن رایانه و اتصال به اینترنت در خانه » با ویژگی های شخصی، جمعیت شناختی و اقتصادی – اجتماعی افراد پرداختند. نتایج نشان داد که افراد گروههای سنی جوان تر، با تحصیلات بالاتر، متأهل، دارای فرزند، مالک خانه، دارای درآمد بالاتر و شاغل، در مقایسه با افراد گروه های نقطه مقابل آنها، از دسترسی بیشتری به اینترنتِ در خانه برخوردار بودند. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، داشتن فرزند، سطح درآمد، و وضعیت اشتغال بر تصمیم گیری برای دسترسی به اینترنتِ در خانه مؤثر بوده اند. همچنین، وضعیت بیکاری و سطح پایین تحصیلات دو عامل مهم مؤثر بر دسترسی به اینترنتِ در خانه شناخته شدند. تفاوت این دو گروه (افراد دارای دسترسی به اینترنت و افراد فاقد دسترسی به اینترنت) در هر کدام از هفت عامل سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، داشتن فرزنددر خانه، وضعیت مالی، مالکیت خانه، و وضعیت اشتغال معنی دار بوده اما همبستگی معنی داری بین دو عامل محل زندگی و جنسیت با متغیر «استفاده از اینترنتِ در خانه » وجود نداشته است.(تیلور و همکاران ، ۲۰۰۳)
  • برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

در مطالعه ای دیگر، تیلور و همکارانش عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر الگوهای کاربرد اینترنتِ در خانه در کوئینزلند مرکزی استرالیا را مطالعه کردند . این الگوها عبارت بودند از : کار، آموزش، تفریح، جستجوی اطلاعات، پست الکترونیک، مدیریت مالی خانه، خرید آن لاین و شبکه سازی جامعه محلی ؛ برخی از عوامل اقتصادی -اجتماعی نیز مشخصات فردی کاربران مانند محل اقامت، جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، مالکیت خانه، درآمد خانوار و وضعیت اشتغال را شامل می شدند.(همان منبع)

  • اینگهام و کلرت (۲۰۰۳) در پژوهش خود از مدل پذیرش نوآوری استفاده کردند. تلاش آنها این بود که ارزش این مدل را در توضیح استفاده از فناوری اطّلاعات مشخص نمایند. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل پذیرش فناوری توانسته است ۴۰% از عوامل تاثیر گذار بر استفاده از فناوری اطّلاعات را در پژوهش مشخص کند و مدل نظری مفیدی برای درک و توضیح رفتار استفاده از فناوری اطّلاعات تشخیص داده شده است. «دیویس و همکاران (۱۹۸۹) در پژوهش خود ابتدا به معرفی «مدل پذیرش نوآوری» پرداخته و در ادامه عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری یک نرم افزار واژه پرداز در میان ۱۷۰ دانشجو مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد برداشت ذهنی از دانشجویان از مفید بودن فناوری مورد استفاده کاملاً بر تصمیم به استفاده تاثیر داشته است در حالی که برداشت ذهنی دانشجویان از آسانی استفاده از این فناوری، تاثیر کمتری بر تصمیم به استفاده داشته و در طی زمان نیز نقش آن کم رنگ تر شده است.
  • پن[۹۰] و همکاران (۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی تاثیر پنج متغیر « برداشت ذهنی از مفید بودن»، «برداشت ذهنی از آسانی استفاده»، « نگرش نسبت به استفاده»، «هنجار ذهنی» و « خود باوری در زمینه استفاده از رایانه» بر متغیر وابسته استفاده از سیستم مبتنی بر وب «وب سی تی[۹۱]» و وجود روابط علّی در بین این متغیرها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد « مدل پذیرش فناوری» در محیط دانشگاهی که این پژوهش در آن انجام شده بود، قابلیت کاربرد ضعیفی را نشان داد و تنها بعضی از عوامل آن بر پذیرش سیستم مورد بررسی تأثیر داشته است و بین متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از آسانی استفاده و نگرش نسبت به استفاده از سیستم مورد بررسی رابطه علّی پیدا نشد. در نهایت نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از این سیستم و هنجار ذهنی آنها، به عنوان عوامل تعیین کننده استفاده از سیستم مورد بررسی شناسایی شد.
  • موریس و ونکاتش (۲۰۰۰) دریافتند که تصمیمات مردها برای قبول یک فن‌آوری بیشتر تحت تأثیر سودمندی درک شده بود، در حالی‌که زنان بیشتر تحت تاثیر سهولت استفاده درک شده از فن‌آوری بودند. این یافته‌ها توسط آنگ و لای در سال ۲۰۰۶ در یک نمونه در زمینه یادگیری الکترونیکی تأیید شد.
  • روز و استراب[۹۲] (۱۹۹۸) با هدف بررسی تطبیق مدلهای مربوط به اشاعه فناوری اطّلاعات را که در کشورهای توسعه یافته ریشه دارند، با وضعیت کشورهای در حال توسعه، کاربرد «مدل پذیرش فناوری» را در جهان عرب بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد «مدل پذیرش فناوری» در جهان عرب نیز همانند کشورهای توسعه یافته دارای اعتبار می‏باشد. در واقع، در کشورهای عربی نیز تأکید بر عواملی منطقی همچون مفید بودن و آسانی استفاده از یک سیستم جدید، به پذیرش و کاربرد بهتر آن منجر شده است.
  • کرایسا [۹۳] (۱۹۹۸)در پژوهشی تحت عنوان « عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس» موانع سد راه معلمان در اجرای فناوری های رایانه ای برای آموزش دانش آموزان را بررسی کرده است که مهم ترین آنها عبارت اند از : عوامل زمانی، مشکلات دسترسی به سخت افزار و نرم افزار، نگرش های مدیریت نسبت به فناوری، نگرش های معلمان نسبت به فناوری اطلاعات، مشکلات آموزشی، آموزش معلمان و مهارت های شخصی معلمان در زمینه رایانه.
  • هرس[۹۴] و همکاران (۲۰۰۳) در پژوهشی تحت عنوان « عوامل موثر بر پذیرش اینترنت با پهنای باند وسیع از طریق موبایل » تدوین کردند . در این مقاله پذیرش اینترنت از طریق موبایل در اروپای شرقی مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج زیر دست یافتند:

پذیرش فناوری از سه جهت کاربر و کاربرد فن آوری ، فرآیند پذیرش و فرآیند نشر مورد یررسی قرار گرفت . هرس بر این باور است که عوامل موثر بر پذیر ICT عبارتند از : آگاهی و درک از ICT ، پیچیدگی ICT (کاربردی بودن ICT) ، توانایی مالی برای استفاده از ICT (استطاعت مالی) ، سازگاری ، دسترسی ، مزیت نسبی ، سازگاری با نوع زندگی کاربر ، تجارب اجتماعی در زمینه ICT .
فصل سوم :
روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه :
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر میباشد:
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی، ۱۳۸۲)
با هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظوردست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مساله است، که بر این اساس تحقیقاتِ صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام تحقیق می توان طبقه بندی نمود.مجموعه فرایندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می نامند. تحقیق در بردارنده فرایندهای جست و جو، بررسی، آزمودن و آزمایش است (سکاران[۹۵]، ۱۳۸۵)
دراین فصل به معرفی و روش اجرایی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای اندازه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها و چگونگی انجام تحقیق به تفصیل پرداخته خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق :
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به اهداف آنها، در زمره تحقیقات با ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی قرار دارد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است.
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد و هدف آن عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن (سکاران، ۱۳۸۵).
این تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قراردارد. تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی، ۱۳۷۹). اجرای تحقیقات کاربردی برای بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد زیرا با استفاده از آن می توان به بررسی مشکلات موجود در سازمان ها پرداخت و راه حل های علمی برای اصلاح موقعیت مشکل آفرین را مشخص کرد. از آنجا که این تحقیق در محیط طبیعی یعنی جایی که وقایع به طور معمول روی می دهند استفاده می گردد در نتیجه تحقیق حاضر میدانی می باشد.
۳-۳- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه :
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۶). نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(خاکی، ۱۳۸۷).
نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سکاران،۱۳۸۵).
روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری در دسترس است. جامعه آماری در تحقیق حاضر دهیاران استان گیلان هستند و تعداد آنها ۱۳۹۲ نفر است که در جدول (۳-۱) هر شهرستان به تفکیک تعداد دهیاری آمده است.
جدول (۳-۱) تعداد دهیاری های استان گیلان