اخبار

پایان نامه روانشناسی با موضوع : همبستگی پیرسون

سیاروچی و دین، ۲۰۰۰). ضرایب آلفا اعتباریابی مقیاس شوت، هوش هیجانی کل ۸۱ صدم بوده و برای عوامل آن به ترتیب؛ تنظیم هیجان ۷۸ صدم، ارزیابی و ابراز هیجان ۶۷ صدم و بهره‌برداری از هیجان ۵۰ صدم بوده است. روایی سازه مقیاس در همین مطالعه به دست آمده به این صورت که عوامل توصیف گر سازه هوش هیجانی همان عوامل بودند که در تحقیقات پیشین به دست آمده است (شوت و همکاران، ۱۹۹۸). همچنین روایی ملاک مقیاس توسط همبستگی بین هوش هیجانی و حالت اضطراب ۲۵- صدم، با افسردگی ۳۳- صدم و با الکسی تیمیا ۱۵- صدم تأیید شده است.
۳-۷-۳- پرسشنامه پرخاشگری باس و پری: این پرسشنامه توسط باس و پری در سال (۱۹۹۲) ساخته شده و دارای ۲۹ پرسش است که در طیف ۵ درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و اصلاً) نمره گذاری می شود. سازندگان این پرسشنامه، ضریب همسانی درونی مواد این پرسشنامه را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۸۹ صدم محاسبه کرده اند. همچنین حسینی انجدانی (۱۳۸۷) اعتبار این پرسشنامه را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۸۶ صدم محاسبه کرده است. این پرسشنامه دارای ۴ خرده مقیاس با عنوان؛ پرخاشگری کلامی، پرخاشگری فیزیکی، خشم و خصومت می باشد. در این پرسشنامه نمره فرد هر چه بالاتر باشد فرد پرخاشگری بیشتری دارد.
۳-۸- مراحل و چگونگی اجرای پژوهش
در اجرای این طرح پژوهشی به طور خلاصه اقدامات زیر صورت گرفت:
۱) ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع طرح؛ اعم از کتاب، طرح های پژوهشی انجام شده در داخل و خارج از کشور، مقالات، اینترنت و … مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
۲) بر اساس یافته های حاصل از ادبیات تحقیق و با توجه به موضوع تحقیق اولاً اهداف و فرضیه ها تحقیق تنظیم شد سپس به منظور جمع آوری داده ها، از ابزار استاندارد مربوطه استفاده گردید.
۳) حجم نمونه از بین جامعه آماری بر اساس روش های علمی، نمونه گیری و مشخص شد.
۴) ابزار مورد نظر بر روی جمعیت نمونه اجرا گردید.
روش اجرای ابزار نیز بدین صورت بود که پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل و اداره آموزش و پرورش شهرستان به مدارس منتخب مراجعه شد و با ارائه توضیحات لازم برای مدیر مربوطه، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها در بین جمعیت نمونه اقدام گردید.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای ارائه نتایج پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی شرح ذیل استفاده شد:
برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل؛ شاخص های پراکندگی و گرایش مرکزی و برای تحلیل داده ها، با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه های پژوهش از آزمون آمار پارامتریک همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. لازم به توضیح است که در بخش آمار توصیفی و به منظور ارائه اطلاعات مورد نظر، از شاخص هایی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی، نمودارهای هیستوگرام، ستونی و دایره ای (متناسب با مقیاس داده ها) استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه و از آزمون رگرسیون چندمتغیره نیز برای تعیین شدت رابطه استفاده شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
و یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا ویژگی های جمعیت شناسی نمونه های مورد مطالعه مانند سن دانش آموز، پایه تحصیلی دانش آموز، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر، شغل مادر، تعداد فرزندان و میزان درآمد خانواده در قالب جدول و نمودار توصیف شده است. سپس فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از آزمون آماری پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۲- تجزیه توصیفی داده ها
پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج داده ها و ورود آنها به نرم افزار SPSS نسخه ۱۶، ابتدا شاخص های توصیفی این داده ها برآورد گردید. نتایج در جدول های ۴-۱ الی ۴-۹ گزارش شده است. لازم به توضیح است که در این پژوهش تعداد نمونه ها ۲۳۴ نفر بودند ولی از آنجایی که پرسشنامه های تعداد ۵ نفر از آزمودنی ها ناخوانا و مخدوش بود بنابراین این تعداد از پرسشنامه ها کنار گذاشته شد و در نهایت تعداد ۲۲۹ پرسشنامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.
جدول ۴-۱٫ شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
شاخص های
آماری
سبک های فرزندپروری
هوش هیجانی
پرخاشگری
میانگین
۲۰/۶۲
۱۰/۷۳
۵۹/۶۲
انحراف استاندارد
۱۷/۳
۴۰/۴
۴۷/۳
بررسی نتایج اطلاعات جدول ۴-۱ که مربوط به متغیرهای تحقیق است نشان می دهد که؛ متغیر پیش بین سبک های فرزندپروری دارای میانگین ۲۰/۶۲ و انحراف استاندارد ۱۷/۳، متغیر ملاک هوش هیجانی دارای میانگین ۱۰/۷۳ و انحراف استاندارد ۴۰/۴ و متغیر ملاک پرخاشگری نیز دارای میانگین ۵۹/۶۲ و انحراف استاندارد ۴۷/۳ می باشد.
جدول ۴-۲٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن
شاخص های آماری
سن
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
۱۴
۵
۲/۲%
۲/۲%
۱۵
۸۳
۲/۳۶%
۴/۳۸%
۱۶
۷۱
۰/۳۱%
۴/۶۹%
۱۷
۵۴
۶/۲۳%
۰/۹۳%
۱۸
۱۰
۴/۴%
۴/۹۷%
۱۹
۶
۶/۲%
۱۰۰%
جمع
۲۲۹
۱۰۰%
نمودار ۴-۱٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار ۴-۱ نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه، کمترین تعداد با ۵ نفر (۲/۲%) دارای ۱۴ سال و بیشترین آنها نیز با تعداد ۸۳ نفر (۲/۳۶%) دارای ۱۵ سال می باشند.
جدول ۴-۳٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی
شاخص های آماری
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
اول
۷۷
۶/۳۳%
۶/۳۳%
دوم
۵۳
۱/۲۳%
۸/۵۶%
سوم
۵۴
۶/۲۳%
۳/۸۰%
چهارم
۴۵
۷/۱۹%
۱۰۰%
جمع
۲۲۹
۱۰۰%
نمودار ۴-۲٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار ۴-۲ نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه، کمترین تعداد با ۴۵ نفر (۷/۱۹%) در پایه تحصیلی چهارم بیشترین آنها نیز با تعداد ۷۷ نفر (۶/۳۳%) در پایه تحصیلی اول تحصیل می کنند.
جدول ۴-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران
شاخص های آماری
وضعیت تحصیلی پدران
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
دپیلم و پایین تر
۱۰۴
۴/۴۵%
۴/۴۵%
فوق دیپلم
۵۷
۹/۲۴%
۳/۷۰%
لیسانس
۵۱
۳/۲۲%
۶/۹۲%
فوق لیسانس و بالاتر
۱۷
۴/۷%
۱۰۰%
جمع
۲۲۹
۱۰۰%
نمودار ۴-۳٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار ۴-۳ نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه پدران، کمترین تعداد با ۱۷ نفر (۴/۷%) دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر و بیشترین آنها نیز با تعداد ۱۰۴ نفر (۴/۴۵%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند.
جدول ۴-۵٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت مادران
شاخص های آماری
وضعیت تحصیلی مادران
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
دپیلم و پایین تر
۱۲۱
۸/۵۲%
۸/۵۲%
فوق دیپلم
۵۹
۸/۲۵%
۶/۷۸%
لیسانس
۴۳
۸/۱۸%
۴/۹۷%
فوق لیسانس و بالاتر
۶
۶/۲%
۱۰۰%
جمع
۲۲۹
۱۰۰%
نمودار ۴-۴٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی مادران
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار ۴-۴ نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه مادران، کمترین تعداد با ۶ نفر (۶/۲%) دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر و بیشترین آنها نیز با تعداد ۱۲۱ نفر (۸/۵۲%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند.
جدول ۴-۶٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران
شاخص های آماری
شغل پدران
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
کارمند
۳۶
۷/۱۵%
۷/۱۵%
بازاری
۹۸
۸/۴۲%
۵/۵۸%
کشاورز
۶۱
۶/۲۶%
۲/۸۵%
کارگر
۳۴
۹/۱۴%
۱۰۰%
جمع
۲۲۹
۱۰۰%
نمودار ۴-۵٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار ۴-۵ نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه پدران، کمترین تعداد با ۳۴ نفر (۹/۱۴%) دارای شغل کارگر و بیشترین آنها نیز با تعداد ۹۸ نفر (۸/۴۲%) بازاری هستند.
جدول ۴-۷٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران
شاخص های آماری
شغل مادران
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
کارمند
۲۹
۷/۱۲%
۷/۱۲%
بازاری
۵۶
۴/۲۴%
۱/۳۷%
کشاورز
۴۶
۱/۲۰%
۲/۵۷%
خانه دار
۹۸
۸/۴۲%
۱۰۰%
جمع
۲۲۹
۱۰۰%
نمودار ۴-۶٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار ۴-۶ نشان می دهد که از بین جمعیت نمونه مادران، کمترین تعداد با ۲۹ نفر (۷/۱۲%) دارای شغل کارمندی و بیشترین آنها نیز با تعداد ۹۸ نفر (۸/۴۲%) خانه دار هستند.
جدول ۴-۸٫ فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعداد فرزندان
شاخص های آماری
تعداد فرزندان
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
۱
۲۲
۶/۹%
۶/۹%
۲
۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *