پیروی می کند . مطالعات نشان داد که افزایش دما ، موجب افزایش جذب می شود و مناسب ترین مقدار جاذب ۵ گرم در لیتر ، در دمای ۳۰۳ کلوین بوده است .
در شرایط بهینه میزان جذب در ۳۰۳ کلوین ۹۳ درصد بوده است . در کل نتایج حاکی از آن بود که این جاذب می تواند به طور کارآمدی برای جذب متیل اورانژ و رنگ های بازی دیگر مورد استفاده قرار گیرد