پایان نامه درمورد 
هیدرولیک

پایان نامه درمورد هیدرولیک

هیدرولیکی آند و کاتد
۱
مفروض
(cm) MEAضخامت
۰۲۳/۰
]۲۷[
(s/cm) MEA قابلیت هدایت یونی
۲۵/۴
]۲۹[
MEA تخلخل
۱/۰
]۲۶[

فصل پنجم:

نتایج و بحث

۵-۱ مقادیر برازندگی های به دست آمده از حل تحلیلی
همان طور که در فصل سوم توضیح داده شد، مقادیر ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲ … ۵ بار (گام حرکتی ۰.۵ بار) برای فشارهای آند و

Share