دو رنگ در صنایع نساجی هستند که مصرف آن ها رو به رشد است اما به شدت سمی و مضر هستند . هدف از این مطالعه آزمایش ظرفیت سه نوع پوشال ( چوب بلوط،درخت بید و سپیدار)و ترکیب آن ها در بررسی میزان جذب رنگ هاست.
از خاکستر برای حذف این دو رنگ از فاضلاب استفاده می شود . تاثیر زمان تماس، pH محلول و غلظت ابتدایی رنگ ها کشف شد. داده های سینتیک