دانلود پایان نامه

می دهد.
* پتانسیل مرجع با افزایش دما ، افزایش مییابد، که این امر میتواند به وسیله افزایش نفوذپذیری هیدروژن با افزایش دما توجیه شود.
* با افزایش دما، ظرفیت گاز برای حمل آب افزایش مییابد و از طرفی در دماهای پایین امکان تبدیل بخار آب موجود در گازها، به قطرات آب نیز وجود دارد.

۵-۴ تاثیر فشار بر عملکرد پیل سوختی
رفتار پیل سوختی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، of، (۱۹۸۱,، Swales
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید