پایان نامه درمورد 
ضریب همبستگی

پایان نامه درمورد ضریب همبستگی

رنگ بازی و متیل اورانژ ، به عنوان یک رنگ اسیدی ، با موفقیت به کار گرفته شد . مطالعات جذب در دماهای مختلف و در اندازه های مختلف ، pH و مقدار جذب شونده مورد بررسی قرار گرفت . داده های جذب با هر دو مدل فرندیچ و لانگمویر تطابق داده شد . نتایج حاکی از آن بود که مدل فرندیچ در مقایسه با مدل لانگمویر تطابق بهتری را از نظر ضریب همبستگی

Share