دانلود پایان نامه

شد. تاثیر پارامترهای آزمایش مثل pH،زمان تماس،و مقدار جاذب بر اساس سطح جذب فاضلاب رنگی مطالعه شد.طبق نتایج،مقدار بهینه pHبرای جذب نیکل توسط جاذب بیان شده ۳ بود.جذب سطحی با افزایش زمان تماس افزایش یافت و بعد از ۱۴ دقیقه به حالت تعادل رسید.
مقدار بهینه جاذب ۴/۰گرم گزارش شد.داده های تعادلی به دست آمده در غلظت اولیه Ni در دمای واکنش

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Français :، qui، Anglais :، il
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید