می شوند.و روزانه بیش از ۱۲۸ تن وارد محیط می شود . آزادسازی رنگ آزو به محیط باعث سرطانی و سمی شدن آب می شود و زندگی موجودات زنده را به خطر می اندازد ]۲۹[.
ایزوترم دو پارامتری جذب متیل اورانژ توسط کربن فعال :
جذب یک رنگ مونو آزو و متیل اورانژ روی گرانول های مشتق شده از کربن فعال ، از یک محلول آبدار در یک سیستم ناپیوسته مورد