دانلود پایان نامه

مطالعه قرار گرفت]۳۰[.
هفت ایزوترم مورد بررسی قرار گرفت و تطبیق به ترتیب زیر بود:
هورکینسجون۸۹فرندلیچتمکیندوبینین-رادشکویچلانگمویرجووانویک
ایزوترم جذب سطحی نشان داد که برهم کنش رنگ با کربن فعال در جذب مونولایه قرار گرفت. از نظر سینتیکی یک مدل درجه اول بیشترین تطبیق را داشت.
در کل ۴ روش برای حذف رنگ از پساب نساجی وجود دارد:

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه شناساگرهای، رنگزا، همزمان،، مکانیسمهای
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید