عمومی

پایان نامه با کلید واژگان (M-1cm-1، H2Me-Saldien، H2Me-Salbnو، درشکل

لیگاند انتقال ?-?* (آزومتین C=N)هم مشاهده می شود که در لیگاند H2Me-Salbn درnm 394 (M-1cm-1 2700 ? : )ودر لیگاند H2Me-Saldien در nm 397 (M-1cm-1 2100?:) قرار دارند. طیف UV-VISلیگاندهای H2Me-Salbnو H2Me-Saldien درشکل ۳-۵ و ۶-۳ نشان داده شده است.
شکل(۳-۵): طیف جذب الکترونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *