این کمپلکس زوایای پیوندی اطراف کبالت از ?۹۰ انحراف نشان می دهند و یک تقارن اکتاهدرال انحراف یافته را بوجود می آورد. نکته ی قابل توجه این که، بر خلاف ساختار مشاهده شده در کمپلکسهای مشابه ، نظیر Co(Salen) و Co(MeOSalen)، که در انها اتمهای دهنده O1N1N2O2 موقعیتهای استوائی اطراف کبالت (با ساختار trans) را اشغال می کنند، (شکل ۳-۸