حلقه کیلیت Salbn دانست که باعث دور شدن N1,N2 از مرکز کبالت شودو افزایش طول پیوند Co-N می شود.طول پیوند Co-N3 و Co-N4در این تر کیب ? ۹۷۷/۱و۹۸/۱ با طول پیوند Co-N3
و Co-N4 در ترکیب Co(Salen) مطابقت خوبی نشان می دهد.

شکل (۳-۷)- دیاگرامORTEP کمپلکس [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.