۳-۵ – ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس [Co(Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy
ساختار مولکولی کمپلکس فوق در شکل (۳-۷) نمایش داده شده و طول پیوند و زاویه پیوندهای انتخابی در جدول (۳-۸) ارائه گردیده است. همچنین کلیه مشخصات ساختاری (تمام طول پیوندها و زوایای پیوند و پارامترهای اتمی) در انتهای فصل چهارم آورده شده است.
در