می شوند.
نوع دیگر انتقالهایی که در کمپلکسها مشاهده می شود انتقالهای میدان لیگاند (d – d) می باشد. این انتقالها درکمپلکسهای ۱و۲ به صورت یک پیک مجزا در nm 650 nm, 646 ویک شانه در ناحیه nm 495 nm, 580 مشاهده می شوند. در کمپلکسهای(۳-۶) انتقالهای d – d به صورت دو پیک مجزا درناحیه nm ,583-573 nm , 505-495 مشاهده می شوند.