پایان نامه با کلید واژگان 
انتقالهای، nm,، d،

پایان نامه با کلید واژگان انتقالهای، nm,، d،

می شوند.
نوع دیگر انتقالهایی که در کمپلکسها مشاهده می شود انتقالهای میدان لیگاند (d – d) می باشد. این انتقالها درکمپلکسهای ۱و۲ به صورت یک پیک مجزا در nm 650 nm, 646 ویک شانه در ناحیه nm 495 nm, 580 مشاهده می شوند. در کمپلکسهای(۳-۶) انتقالهای d – d به صورت دو پیک مجزا درناحیه nm ,583-573 nm , 505-495 مشاهده می شوند.

Share