عمومی

پایان نامه با کلید واژگان ———-، [Co(MeSaldien)(، MeIm)]B(Ph)4، (۲۹۰)۵۸۰

۵۷۶
۴
[Co(Me-Saldien)(3-MePy)]B(Ph)4
———–
(۴۸۲۰)۳۷۵
(sh2500) 421
(۳۳۵) ۴۹۶
(۳۱۴) ۵۸۳
۵
[Co(MeSaldien)( Py)]B(Ph)4
———-
(۳۹۰۰)۳۷۵
(sh2200)420
(۳۱۰)۵۰۳
(۲۹۰)۵۸۰
۶
[Co(MeSaldien)( MeIm)]B(Ph)4
———-
(۴۱۶۰)۳۷۰
(sh2480)417
(۳۲۳)۵۰۵
(۳۰۴)۵۷۳
* : ?-?* آزومتین

حتما بخوانید :
پایان نامه درموردظرفیت جذب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *