پایان نامه با کلید واژگان 
?),، (۰.۰۱mmol/L)، درحلال، M-1cm-1)

پایان نامه با کلید واژگان ?),، (۰.۰۱mmol/L)، درحلال، M-1cm-1)

لیگاندH2Me-Salbn
(۰.۰۱mmol/L) درحلال کلروفرم

شکل(۳-۶): طیف جذب الکترونی لیگاندH2Me-Saldien
(۰.۰۱mmol/L) درحلال کلروفرم

جدول (۳-۶) مشخصات طیف UV-VIS ترکیبات۱,۲ ?, nm (?, M-1cm-1)

ترکیب
? ( ?), ?- ?*
? (?), CT
?(?), CT+LF
? ( ?),

Share