پایان نامه مدیریت

پایان نامه با کلید واژه آمیخته بازاریابی

دانشکده……………………………………………………۶۶
۴-۲-۱-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مقطع تحصیلی…………………………………………….۶۶
۴-۲-۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بومی یا غیربومی………………………………………….۶۷
۴-۲-۱-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن…………………………………………………………..۶۸
۴-۲-۱-۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دوره های آموزشی شبانه و روزانه…………………۶۸
۴-۲-۱-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی…………۶۹
۴-۳ استاندارسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق…………………………………………………………۶۹
۴-۳-۱ تحلیل عاملی تأییدی آمیخته¬های بازار………………………………………………………………۷۰
۴-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی مفهوم نهفته¬ی آمیخته بازاریابی…………………………………………۷۲
۴-۴- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………..۷۴
۴-۴-۱ محاسبه چولگی و کشیدگی …………………………………………………………………………….۷۴
۴-۴-۲ آزمون شاپیرو-ویلک یا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………..۷۴
۴-۵ نتایج حاصل از بررسی، تجزیه و تحلیل سؤالات………………………………………………………۷۵
۴-۵-۱ نتایج حاصل از بررسی سؤال اول تحقیق……………………………………………………………..۷۵
۴-۵-۲ نتایج حاصل از بررسی سؤال دوم تحقیق……………………………………………………………..۷۶
۴-۵-۳ نتایج حاصل از بررسی سؤال سوم تحقیق…………………………………………………………….۷۷
۴-۵-۴ نتایج حاصل از بررسی سؤال چهارم تحقیق………………………………………………………….۷۷
۴-۵-۵ نتایج حاصل از بررسی سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………۷۸
۴-۵-۶ نتایج حاصل از بررسی سؤال ششم تحقیق……………………………………………………………۷۹
۴-۵-۷ نتایج حاصل از بررسی سؤال هفتم تحقیق…………………………………………………………..۸۰
۴-۵-۸ رتبهبندی اجزای آمیخته…………………………………………………………………………………..۸۰
۴-۶ تحلیل براساس ویژگی جمعیت شناختی………………………………………………………………….۸۵
۴-۶-۱ تأثیر جنسیت بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………..۸۵
۴-۶-۲ تأثیر سن بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………………………………..۸۶
۴-۶-۳ تأثیر دانشکده بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………۸۶
۴-۶-۴ تأثیر بومی و غیر بومی بودن بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………۸۷
۴-۶-۵ تأثیر دوره های آموزشی روزانه و شبانه بر هرکدام از متغیرها……………………………………۸۷
۴-۶-۶ تأثیر تحصیلات بر هرکدام از متغیرها………………………………………………………………….۸۸
۴-۷خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………۸۹
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….۹۰
نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….۹۰
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۲ نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش…………………………………………………………………۹۰
۵-۲-۱ نتایج حاصل از سؤال اول…………………………………………………………………………………۹۰
۵-۲-۲ نتایج حاصل از سؤال دوم…………………………………………………………………………………۹۱
۵-۲-۳ نتایج حاصل از سؤال سوم………………………………………………………………………………..۹۱
۵-۲-۴ نتایج حاصل از سؤال چهارم……………………………………………………………………………..۹۲
۵-۲-۵ نتایج حاصل از سؤال پنجم……………………………………………………………………………….۹۲
۵-۲-۶ نتایج حاصل از سؤال ششم……………………………………………………………………………….۹۳
۵-۲-۷ نتایج حاصل از سؤال هفتم……………………………………………………………………………….۹۳
۵-۳ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۳-۱پیشنهاد به مدیران دانشگاه…………………………………………………………………………………۹۴
۵-۳-۲ پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۳-۳ محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..۹۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………۹۶
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
خروجی نرمافزار لیزرل…………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
مدلهای اندازه‌گیری متغیر های آمیخته بازاریابی………………………………………………………….۱۰۶

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول ۲-۱ خلاصه مطالعات انجام شده بازاریابی خدمات………………………………………………..۲۳
جدول ۳-۱ منابع مورد استفاده جهت اندازه‌گیری سازه‌های مدل………………………………………..۵۸
جدول ۳- ۲ دامنه پایای……………………………………………………………………………………………. ۵۸
جدول ۳-۳ پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر……………………………………………………………..۵۸
جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت………………………………………….۶۵
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشکده………………………………………………….۶۶
جدول۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مقطع تحصیلات…………………………………………۶۶
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بومی یا غیربومی……………………………………….۶۷
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………..۶۸
جدول۴-۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دوره های آموزشی شبانه و روزانه بودن…………..۶۸
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی………۶۹
جدول ۴-۸ تحلیل عامل تأییدی آمیختههای بازار…………………………………………………………..۶۹
جدول۴-۹ بار عاملی اجزای آمیخته بازار……………………………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۱۰ بار عاملی آمیختههای بازار………………………………………………………………………۷۱
جدول۴-۱۱ شاخصهای برازش مدل اندازگیری متغیرهای تحقیق…………………………………….۷۳
جدول ۴-۱۲ آزمون نرمال بودن داده ها (محاسبه چولگی و کشیدگی)………………………………..۷۴
جدول ۴-۱۳ آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)……………………….۷۵
جدول ۴-۱۴ آمارههای تی یک نمونهای متغیر قیمت……………………………………………………….۷۶
جدول ۴-۱۵ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه¬ای متغیر قیمت……………………………………….۷۶
جدول ۴-۱۶ آمارههای تی یک نمونهای متغیر مکان……………………………………………………….۷۶
جدول ۴-۱۷ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر مکان………………………………………….۷۶
جدول ۴-۱۸ آمارههای تی یک نمونهای متغیر ترفیع………………………………………………………..۷۷
جدول ۴-۱۹ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر ترفیع…………………………………………..۷۷
جدول ۴-۲۰ آمارههای تی یک نمونهای متغیر شواهد فیزیکی…………………………………………..۷۸
جدول ۴-۲۱ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر شواهد فیزیکی……………………………..۷۸
جدول ۴-۲۲ آمارههای تی یک نمونهای متغیر محصول…………………………………………………..۷۸
جدول ۴-۲۳ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر محصول………………………………………۷۹
جدول ۴-۲۴ آمارههای تی یک نمونهای متغیر فرایند……………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۲۵ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر فرایند………………………………………….۷۹
جدول ۴-۲۶ آمارههای تی یک نمونهای متغیر افراد………………………………………………………..۸۰
جدول ۴-۲۷ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر افراد………………………………………….۸۰
جدول ۴-۲۸ رتبهبندی اجزای آمیخته بازاریابی……………………………………………………………..۸۰
جدول ۴-۲۹ آمارههای آزمون رتبه های دبلیو کندال اجزای آمیخته بازاریابی………………………۸۱
جدول ۴-۳۰ رتبهبندی اجزای آمیخته محصول……………………………………………………………..۸۱
جدول ۴-۳۱ آماره های آزمون رتبه های دبلیو کندال آمیخته محصول………………………………۸۱
جدول ۴-۳۲ رتبهبندی اجزای آمیخته ترفیع…………………………………………………………………۸۲
جدول ۴-۳۳ آماره های آزمون رتبه های دبلیو کندال آمیخته ترفیع…………………………………..۸۲
جدول ۴-۳۴ رتبهبندی اجزای آمیخته شواهد……………………………………………………………….۸۲
جدول ۴-۳۵ آمارههای آزمون رتبه های دبلیو کندال آمیخته شواهد………………………………….۸۳
جدول ۴-۳۶ رتبهبندی اجزای آمیخته افراد………………………………………………………………….۸۳
جدول۴-۳۷ آمارههای آزمون رتبه های دبلیو کندال آمیخته افراد……………………………………..۸۳
جدول ۴-۳۸ رتبهبندی اجزای آمیخته مکان…………………………………………………………………۸۳
جدول۴-۳۹ آمارههای آزمون رتبه های دبلیو کندال آمیخته مکان…………………………………….۸۴
جدول ۴-۴۰ رتبهبندی اجزای آمیخته قیمت………………………………………………………………..۸۴
جدول ۴-۴۱ آمارههای آزمون رتبه های دبلیو کندال آمیخته قیمت…………………………………..۸۴
جدول ۴-۴۲ رتبهبندی اجزای آمیخته فرایند………………………………………………………………..۸۵
جدول ۴-۴۳ آمارههای آزمون رتبه های دبلیو کندال آمیخته فرایند……………………………………۸۵
جدول ۴-۴۴ تأثیر آمیختهها در بین دو جنس………………………………………………………………..۸۵
جدول ۴-۴۵ تأثیر آمیختهها در بین سنین مختلف………………………………………………………….۸۶
جدول ۴-۴۶ تأثیر آمیختهها در بین دانشکده-ها…………………………………………………………….۸۶
جدول ۴-۴۷ تأثیر آمیختهها در بین افراد بومی و غیر بومی………………………………………………..۸۷
جدول ۴-۴۸ تأثیر آمیختهها در بین دوره های آموزشی شبانه و روزانه………………………………….۸۷
جدول ۴-۴۹ تأثیر آمیختهها در بین سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………..۸۸
فه
رست نمودا
رها
عنوان صفحه

نمودار ۴-۱ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………….۶۵
نمودار ۴-۲ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب دانشکده ……………………………………………….۶۶
نمودار ۴-۳ درصد فراوانی پاسخگویان بر اساس مقطع تحصیلی………………………………………..۶۷
نمودار ۴-۴ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بومی یا غیر بومی…………………………………….۶۷
نمودار ۴-۵- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………..۶۸
نمودار ۴-۶- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع دوره های آموزشی شبانه روزانه…………..۶۹

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل ۲-۱ مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………..۵۴
شکل ۴-۳-۲-۱- تحلیل عامل تأییدی مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی بر اساس مقدار استاندارد شده……………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
شکل ۴-۳-۲-۲-تحلیل عامل تأییدی مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی بر اساس مقدار t………….72

 
 

فصل اول
کلیات تحقیق
۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *