پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع وزارت جهاد کشاورزی

کارگران کنونی آن کشور نیاز به باز‌آموزی داشته‌اند. در کشور سوئد نیز برای پاسخگویی به چنین دگرگونی‌هایی سیاست فعال نگهداشتن نیروی انسانی را در پیش گرفته و سالانه ۲ تا ۳ درصد از تولید ویژه ملی خود را برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه می‌کند.
ب) تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور:
اندرسون (Anderson, 2000)، در تحقیق خود، به بررسی رابطه ی ارزشیابی آموزشی با موفقیت آموزشی و اثربخشی سازمانی پرداخت، او به این نتیجه دست یافت که ارزشیابی آموزشی رابطه ی مثبت و معناداری با موفقیت آموزشی و اثربخشی سازمانی دارد . هم چنین سینگ و کادوانی (۲۰۰۴) در بررسی اثربخشی فرآیند آموزش و توسعه ی سازماند هی دولتی هندوستان به این نتیجه دست یافتند که آموزش و توسعه و هم چنین ارزش یابی برنامه های آموزش نقش مهمی‌در بهبود اثربخشی سازمانی دارند.
بالوت و تایمز (۲۰۰۱)، طی تحقیقی در انگلستان نتیجه گرفتند که در فاصله سالهای ۱۹۸۴-۱۹۹۶ به دلیل افزایش کارکنان آموزش دیده در حوزه صنعت، بهره وری افزایش یافته است. یعنی با افزایش ۵ درصدی کارکنان آموزش دیده، بهره وری ۴ درصد افزایش یافته است.
مارسل و همکاران (۲۰۰۲)، (به نقل از شریعتی راد،۱۳۸۴)، در تحقیقی تحت عنوان “بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت” در دو سازمان مختلف انجام داده اند، یکی در مرکز تلفن و دیگری در دفاتر پست، نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که برنامه های آموزش کارکنان تاحدودی در تحقق اهداف آموزشی موفق بوده اند.
باشی سعید ( ۱۳۸۲) تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخهای واقعی برای تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان خدمات آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عای دولتی شهر تهران است. قلمرو تحقیق شامل ۱۲ دانشگاه دولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران است. ابزار تحقیق یک پرسشنامه با ۵۴ گویه در ۲ مقوله دانش، مهارت و نگرش بوده که با بهره گرفتن از طیف لیکرت طراحی گردید. یافته های پژوهش در ۳ مقوله دانش و اطلاعات حرفه ای، توانش و مهارت حرفه ای، و طرز تلقی ها و نگرش کارکنان خدمات آموزشی دانشگاههای مورد مطالعه نشان داد که نیازهای آموزشی کارکنان خدمات آموزشی در زمینه دانش و اطلاعات حرفه ای به ترتیب الویت شامل: نیاز به کسب آگاهی نسبت به روش های مکانیزه امور خدمات آموزشی، آگاهی از نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، آگاهی نسبت به دوره های آموزشی حین خدمت،
۲-۲۴- نتیجه گیری
بدین ترتیب از مطالب ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که عامل انسانی در سازمانها دارای اهمیت بوده و نقشی غیر قابل انکار دارد .در شرایط موجود که سازمان ها برای حیات خود نیاز مند رقابت شدید در جنبه های مختلف هستند، پویایی و تحرک سازمان که یکی از ضرورتهای موفقیت در این شرایط است، در گرو داشتن نیروی انسانی کارآمد،مستعد،متخصص و آموزش دیده است. اما کلمه آموزش دارای مفهوم وسیعی است جمعی از صاحب نظران آموزش را یادگیری دانش، مهارت ها و نگرش ها تعریف می‌کند و بیان می‌دارد که آموزش، یادگیری چگونه یاد گرفتن است و یادگیری، فرایندی است که دانش و رفتار را از طریق آموزش و تجربه، تغییر می‌دهد. آموزش به مجموعه ای از فعالیت های پیوسته و دارای تأثیر متقابل گفته می‌شود که آموزشگر به کمک فنون آموزشی و وسایل دیداری و شنیداری، نتایج حاصل از پژوهشها و تجربه ها را در قالب برنامه های آموزشی به فراگیران خود انتقال می‌دهد. و همچنین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش زمانی اهمیت دارد که منجر به یادگیری پایدار و تغییر در دانش، بینش و مهارت فرد گردد به همین علت است که مفهوم ارزیابی و ارزشیابی از فرآیند های آموزشی ضرورت پیدا می‌کند.
در تعریف ارزیابی متخصصان آموزشی، ارزیابی را تعیین،‌ توضیح و کاربرد معیار قابل دفاع در تعیین ارزش موضوع ارزیابی (ارزش یا شایستگی) کیفیت، سودمندی، اثربخشی یا اهمیت آن در ارتباط با این معیارهاست. مطابق نظر دیگر متخصصان ارزیابی مؤثر هم آموزش را و هم کارآموز یا فراگیر را بررسی می‌کند. عملیات ارزیابی می‌بایست در تمام مراحل آموزش عملی گردد و به همین علت در تعریف ارزیابی آن را به عنوان فرایندی برای تعیین میزانی که اهداف نظام آموزشی عملاً تحقق یافتهاند، تعریف می‌کنند و در ضمن ارزشیابی به عنوان یک سیستم پشتیبانی کننده آموزشی مطرح است نه یک عملیات فرعی. بطوریکه ارزشیابی را «فرایند نظامداری از تبدیل داده‌ها به اطلاعات برای اندازه‌گیریِ اثرات آموزش، کمک به تصمیم‌گیری، مستند کردن نتایج برای بهبود و اصلاح برنامه و فراهم کردن روشهایی برای تعیین کیفیّت آموزش دانسته اند .
۲-۲۵- چار چوب نظری تحقیق:
در این تحقیق از رویکرد های ارزشیابی مبتنی بر هدف استفاده شده است. رویکردهای ارزشیابی مبتنی بر هدف و ارزشیابی سیستم ها غالباً در ارزشیابی آموزش به کار رفته اند (فلیپس ۱۹۹۱). چارچوبهای مختلف ارزشیابی برنامه ها تحت تاثیر این دو رویکرد عرضه شده اند. اثرگذارترین چارچوب توسط کرک پاتریک عرضه شده است. کرک پاتریک (۱۹۵۹) برپایه رویکرد ارزشیابی مبتنی بر هدف براساس چهار سؤال ساده ای است که به چهار سطح ارزشیابی تبدیل شده، استوار است. واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل ۲-۱- مدل پیشنهادی تحقیق

فصل سوم
روش شناسی
۳- مقدمه
روش تحقیق در حقیقت استراتژی و چگونگی دستیابی به اهداف تحقیق می‌باشد و اتخاذ روش تحقیق، بستگی به ماهیت تحقیق، نوع تحقیق، فرضیات تحقیق و … دارد. انتخاب روش تحقیق مناسب نقش مهمی‌در دستیابی صحیح به اهداف تحقیق و نزدیکی به حقیقت را دارد. در این فصل به مواردی از جمله روش تحقیق، نوع تحقیق، جامعه آماری، ابزار تحقیق، متغیرهای تحقیق، حجم نمونه، روش نمونه گیری و روش جمع‌آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل داده ها و … اشاره می‌گردد.
۳-۱- نوع و روش تحقیق
این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارائه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد بنابراین تحقیق به لحاظ هدف “کاربردی” است و نتایج تحقیق می‌تواند مورد استفاده مسئولان و دست اندرکاران امر آموزش در وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین، از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق علاوه بر پرسشنامه، از اسناد و مدارک مکتوب کتابخانه ای همچنین مرور سایت های اینترنتی مرتبط داخلی و خارجی استفاده شده است.
۳-۲-متغیرهای تحقیق
الف) متغیر وابسته این تحقیق “دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی” می‌باشد برای سنجش این متغیر از ۲۵ گویه استفاده گردید که مشتمل بر گویه هایی نظیر رضایت مندی، عملکرد سازمانی، ارتقای دانش فنی، سواد اطلاعاتی و …است.
ب) متغیر های مستقل این تحقیق عبارتند از :
مشخصات فردی و حرفهای پاسخگویان
متغیر های مربوط به گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزش های بلند مدت
متغیر های مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان
متغیر های مربوط به شاخص های برنامه ریزی آموزش های بلند مدت
متغیر های مربوط به ضرورت و اهمیت آموزشهای بلندمدت کارکنان
متغیر های مربوط به انجام پایان نامه های تحصیلی کارکنان و پیامدهای آن
متغیر های مربوط به مسایل و مشکلات آموزش کارکنان
متغیر های مربوط به راهکار های توسعه آموزش های بلند مدت
۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی وزارت جهادکشاورزی است که به شیوه تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند . بدین ترتیب حجم نمونه ۱۳۰ نفر به شرح جدول زیر می‌باشد .
جدول ۳-۱- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق
ردیف جامعه آماری تعداد جامعه آماری
۱ مدیران موسسات تحقیقات ملی و مادری ۵۰
۲ مدیران مراکز آموزش کشاورزی استان ۳۶
۳ مدیران ترویج کشاورزی استان ۳۲

۴ مدیران ستادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ۱۰
۵ روسای مراکز تحقیقات استان ها ۳۲
۶ جمع ۱۳۰
از بین تعداد ۱۳۰ پرسشنامه توزیع شده ۹۷ پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که که نشان دهنده نرخ بازگشت پذیری ۶۱/۷۴ درصد می‌باشد .
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات
در مرحله نخست از طریق مرور منابع کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی به بررسی و مرور پیش نگاشته ها پرداخته شد و بر مبنای آن چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. سپس ابزار گردآوری اطلاعات که شامل پرسشنامه است طراحی گردید. در مرحله عملیات میدانی پس از اجرای پیش آزمون و حصول اطمینان از پایائی و روایی، از طریق گفتگو و مصاحبه حضوری با شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی پرسشنامه های مورد نظر بر اساس حجم نمونه و نمونه های تعیین شده تکمیل گردید.
۳-۶- ابزار تحقیق
پرسشنامه ساختار یافته ابزار اصلی این تحقیق است. محورهای اصلی پرسشنامه شامل موارد زیراست :
مشخصات فردی و حرفهای پاسخگویان به تعداد ۸ سؤال
سؤالات مربوط به گزینش کارکنان جهت گذران آموزش های بلند مدت به تعداد ۸ سؤال
سؤالات مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان به تعداد ۲۳ سؤال
سؤالات مربوط به شاخص های برنامه ریزی آموزش های بلند مدت به تعداد ۱۴سؤال
سؤالات مربوط به نگرش مدیران نسبت به ضرورت و اهمیت آموزشهای بلندمدت کارکنان به تعداد ۷ سؤال
سؤالات مربوط به اهداف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان(متغیر وابسته) به تعداد ۲۵ سؤال
سؤالات مربوط انجام پایان نامه های تحصیلی کارکنان و پیامدهای آن به تعداد ۷ سؤال
سؤالات مربوط به مسایل و مشکلات آموزش کارکنان به تعداد ۹ سؤال
سؤالات مربوط به راهکار های توسعه آموزش های بلند مدت به تعداد ۷ سؤال
۳-۷- روائی یا اعتبار
مقصود از روائی ابزار سنجش، این است که که آیا آنچه که می‌خوایم می‌سنجد یا نه و زمانی اهمیت پیدامی‌کند که ظاهر ابزار در انگیزش؛ رغبت و تمایل آزمودنی با همکاری و پاسخ دادن به سؤال ها اثر داشته باشد. از طرفی شواهد وابسته به محتوا را نشان می‌دهد که نمونه سؤال ها، تکالیف یا پرسش های وسیله اندازه گیری تا چه حد معرف مجموعه کلی یا حیطه ای از محتوای مشخص و قبلاً تعریف شده است.
از نقطه نظرات و پیشنهادهای ۵ نفر از کارشناسان، محققان و کارشناسان آموزشی استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد که سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.
۳-۸- پایائی یا اعتماد
مقصود از پایائی یک وسیله سنجش آن است که اگر خصیصه مورد نظر را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری و باز پدیدی باشد یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولید کند. اگر روش های اندازه گیری فاقد اعتبار کافی باشد، اجرای پژوهش تجربی بی معنا خواهد بود(ثرندایک،۱۹۸۲،ترجمه هومن،۱۳۷۶).
برای ‌آزمون ‌پایایی ‌پرسشنامه ‌پس ‌از انجام ‌مراحل ‌روایی‌ پرسشنامه از طریق‌ آزمون‌ ضریب ‌آلفای‌ کرونباخ‌ در نرم‌افزارSPSS مورد ارزیابی‌ قرار خواهد گرفت که مقدار آلفای بدست آمده برای مقایس ها بالاتر از ۷۰ بود که‌ پایایی آنها قابل‌ قبول ‌می‌باشد.
جدول۳-۲- ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه
ردیف محور های پرسشنامه تعداد گویه ضریب الفای کرونباخ
۱ گزینش کارکنان جهت گذران آموزش های بلند مدت ۸ ۷۹۴/۰
۲ اعمال و رفتار شغلی آموزش های بلند مدت ۲۳ ۸۹۱/۰
۳ نگرش مدیران نسبت به ضرورت و اهمیت آموزشهای بلندمدت کارکنان ۷ ۷۶۴/۰
۴ برنامه ریزی دوره های آموزش ۱۴ ۸۰۴/۰
اهداف برنامه آموزش بلندمدت کارکنان ۲۵ ۹۵۲/۰
۵ نظارت بر پایان نامه های تحصیلی آموزش های بلند مدت ۷ ۸۶۰/۰
۶ مسایل و مشکلات آموزش کارکنان ۹ ۷۴۹/۰
۷ راهکار های توسعه آموزش های بلند مدت ۷ ۹۲۶/۰

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل
در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های آمار مرکزی نظیر میانگین، میانه، مد، درصد، فراوانی، انحراف معیار، واریانس استفاده گردید. در قسمت آمار استنباطی ازضرایب همبستگی، آزمون های مقایسه میانگین برای بررسی روابط و تاثیر متغیر های مورد مطالعه استفاده شد در ضمن برای اولویت بندی متغیرهای مورد مطالعه از شاخص آماری ضریب تغییرات (C.V) استفاده شده است. علاوه بر موارد فوق از تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه برای بررسی روابط بین متغیر های استفاده گردید .

 
 

فصل چهارم
یافتههای تحقیق

۴- مقدمه
این فصل از گزارش تحقیق به یافتههای تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اطلاعات و داده های حاصل از پرسشنامههای تحقیق با بهره گرفتن از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. روش های آماری بکار گرفته شده شامل جداول توزیع فراوانی، ضریب تغییرات (C.V)، ضرایب همبستگی (اسپیرمن) و آزمون های مقایسه میانگین و تحلیل عاملی میباشد.
الف) آمار توصیفی
ویژگیهای فردی پاسخگویان
۴-۱-جنس
بررسی داده های تحقیق نشان میدهد که بیشتر افراد مورد مطالعه “مرد” با فراوانی ۹۳ نفر (۹/۹۵ درصد) و کمترین افراد مورد مطالعه “زن” با فراوانی ۴ نفر (۱/۴ درصد) میباشد.
۴-۲- سن
بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی”۴۵-۴۱ سال” با فراوانی ۳۵ نفر (۱/۳۶ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی “بیشتر از ۶۰” با فراوانی ۳ نفر (۱/۳ درصد) میباشد. فراوانی سایر گروه های سنی عبارتند از: “۴۰-۳۶ سال” ۲۰ نفر (۶/۲۰ درصد)، “۵۰-۴۶ سال” ۱۳ نفر (۴/۱۳ درصد)، “۵۵-۵۱ سال” و “۶۰-۵۶ سال” هر کدام به ترتیب با ۱۶ نفر (۵/۱۶ درصد) و ۱۰ نفر (۳/۱۰ درصد) میباشند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴/۴۶ سال، حداکثر ۶۱ سال، حداقل ۳۶ سال میباشد (جدول ۴-۱).

جدول (۴-۱) . توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن
سن فراوانی درصد درصد تجمعی
۴۰-۳۶ ۲۰ ۶/۲۰ ۶/۲۰
۴۵-۴۱ ۳۵ ۱/۳۶ ۷/۵۶
۵۰-۴۶ ۱۳ ۴/۱۳ ۱/۷۰
۵۵-۵۱ ۱۶ ۵/۱۶ ۶/۸۶
۶۰-۵۶ ۱۰ ۳/۱۰ ۹/۹۶
بالاتر از ۶۰ ۳ ۱/۳ ۱۰۰
جمع ۹۷ ۱۰۰
میانگین ۴/۴۶؛ بیشترین ۶۱ سال؛ کمترین ۳۶ سال؛ انحراف معیار ۷/۶؛ واریانس ۸/۴۴؛ میانه ۴۵
۴-۳- میزان تحصیلات
نتیجه بررسی نشان میدهد که بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلی “دکتری”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *