پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
شبیه سازی

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبیه سازی

های مشاهده ای با چهار گره اطراف شیراز به ترتیب ۰۰۶/۰، ۰۱۸/۰، ۱۰۶/۰ و ۰۲۷/۰ بدست آمد که به لحاظ آماری مقدار قابل توجهی نیست و مورد قبول نمی باشد.
دلیل اصلی نا کارآمد بودن این معادله وجود انحراف بین مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر مشاهده ای می باشد. از این موضوع چنین بر می آید که استفاده از فاکتور مقیاس فصلی قادر به از بین بردن

Share