هایی که در تحلیل معنی دار بودند مشخص شده و اگر گرهی معنی دار نبود حذف شده و مجددا بین سایر گره های معنی دار باقی مانده، رگرسیون چندگانه اعمال گردید.
همانطور که در بخش ۳-۲-۲ بیان شد بر اساس قرارداد در صورتیکه مقدار P-value کمتر از ۰۵/۰گردد فرض نول رد شده و می توان گره مورد نظر را مورد قبول دانست. از بین گره هایی که در نهایت