پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رگرسیون چندگانه، رگرسیون

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون چندگانه، رگرسیون

تصحیح گردید. عملیات تصحیح انحراف بر روی هر چهار گره اطراف هر ایستگاه زمینی به تفکیک برای ۶ ماهه دوم سال در دو سناریوی ۲۰C3M و ۱PTO2X انجام گردید.
با استفاده از تبدیل گاما سری زمانی جدید تصحیح شده از خروجی های مدل بدست آمد و سپس بین مقادیر دیده بانی شده و مقادیر جدید، رگرسیون چندگانه اعمال گردید. در نهایت نتایج حاصل از روابط

Share