پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دوره های آموزش

وجامعیت دارد واجرا می‌شود به قرار ذیل است :
الف : تشخیص نیاز آموزشی
ب : تدوین اهداف برنامه آموزشی
ج : تعیین محتوای مورد نیاز برنامه آموزشی
د : انتخاب روش های آموزش
ذ : اجرای برنامه آموزشی
ه : ارزشیابی برنامه آموزشی
۲-۵- نیاز سنجی آموزشی:
آموزش در هر سازمانی بر حسب داده های نیازسنجی صورت می‌گیرد .
نیاز آموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش , مهارت یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسسئولیتهای مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری، انجام داده و در صورت امکان زمینه های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد . ( ابطحی، ۱۳۶۸ )
نیاز آموزشی به نیازهایی اطلاق می‌شود که از طریق آموزش قابل رفع است . این گونه نیازها تنها در حوزه های دانشی، مهارتی و نگرش مطرح می‌شود . اغلب صاحب نظران نیاز آموزشی کارکنان را به عنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه عملکردو سایر الزامات شغلی کارکنان تعریف کرده اند . پاره ای نیز آن را به مفهوم نقصان تعریف کرده اند . بر اساس این تعاریف، شناسایی نیازهای آموزشی معادل شناخت فقدان، کاستی یا زمینه های گسترش دانش، مهارت و نگرش های مرتبط با عملکرد رضایت بخش شغلی است . ( سلیمان پور، ۱۳۸۱ ) در برنامه ریزی آموزش کارکنان، تعیین نیاز آموزشی، بعد از شناخت دقیق سازمان با توجه به واحدها و نمودار سازمانی و همچنین شناخت سازمان از نظر نیروی انسانی، از طریق تجزیه وتحلیل شغل می‌باشد . یکی از فعالیتهای فنی در برنامه ریزی تجزیه شغل به اجزا و مراحل تشکیل دهنده آن و تحلیل چگونگی انجام کار در هر یک از مراحل می‌باشد . هدف از تجزیه وتحلیل شغل، شناسایی رفتار موجود، شناسایی رفتار مطلوب و بررسی تفاوت ها و تشابهات به طوری که به نیازهای فعلی برسیم . مقصود از تجزیه و تحلیل شغل، شناسایی دقیق نیازهای فعلی می‌باشد و در این راستا « نیاز » عبارت است از حد فاصل بین وضع موجود تا وضع مطلوب . و محقق لازم است از فنون مختلف نیاز شناسی در این فعالیت کارشناسانه استفاده کند . در تعیین نیازها، از نظریات و تجارب متخصصان نیز استفاده می‌شود و نیازها با توجه به اهمیت و فوریت آنها اولویت بندی می‌شوند و در مرحله بعد، اهداف برنامه با توجه به نیازهای اولویت بندی شده، تنظیم می‌شود به گونه ای که قابل فهم، تجزیه شده، روشن و قابل وصول و طبقه بندی شده باشد . اولین قدم برای آماده نمودن برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی عبارت است از تعیین نیازهای آموزشی کارکنانی که باید در برنامه آموزشی شرکت کنند .
۲-۶- تعیین اهداف آموزشی :
هدف ها عمدتا از طریق نیاز سنجی آموزشی به دست می‌آیند . معمولا انتظار می‌رود که نتیجه و ماحصل فرایند نیاز سنجی آموزشی، مجموعه ای از مهارت ها و دانش ها و نگرش های جدید باشد که کارکنان برای مسئولیتهای حرفه ای خود بدانها نیاز دارند . بنابراین می‌توان گفت که منظور اصلی از مطالعات نیازسنجی، دستیابی به هدف های دقیق و واقعی در فرآیند برنامه ریزی آموزش کارکنان است .
هدف ها از اهمیت و نقش محوری در برنامه ریزی آموزش کارکنان برخوردارند . مهمترین دلایلی که ضرورت تدوین اهداف آموزشی در برنامه ریزی آموزش کارکنان را توجیه می‌کنند، عبارتند از :
الف : هدف ها، منظور و مقصد روشنی برای آموزش کارکنان ترسیم می‌کنند .
ب : هدف ها، به طراحان برنامه های آموزشی کمک می‌کنند تا در خصوص محتوا، روش ها، فعالیت ها و ساختار برنامه آموزشی تصمیم گیری نمایند .
ج : کارکنان و افراد متقاضی شرکت در دوره های آموزشی نیاز دارند که بدانند که آیا آموزش چیز جدیدی به آنها خواهد آموخت یا خیر ؟
د : هدف ها این امکان را فراهم می‌کنند تا مدیران در خصوص تناسب دوره های آموزشی با نیازهای کارکنان تصمیم گیری کنند .
ه : هدف ها برای مدرسان و کارآموزان جهت وسیر مشخصی را تعریف می‌کند، به نحوی که آنان می‌توانند در طی فرایند اجرای دوره آموزشی در چارچوب هدف ها فعالیت نمایند .
و سرانجام هدف ها به ارزشیابان دوره های آموزش کارکنان کمک می‌کند از اثر بخشی دوره های آموزشی و میزان تحقق مورد انتظار، ارزیابی واقع گرایانه ای به عمل آورد . ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۳)

 
 
صاحبنظران تربیت نیروی انسانی هدف های متنوعی را برای آموزش ذکر کرده اند، در یک جمع بندی کلی این اهداف را می‌توان به صورت زیر نام برد : هماهنگی با تغییرات و پیشرفت های علمی‌و تکنولوژیک – هماهنگی با تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه – هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع – توسعه مهارت های ادراکی، روابط انسانی و فنی – کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان – توسعه شناختی، نگرش و دید کلی افراد نسبت به سازمان – تامین نیروی انسانی به منظور جایگزین کردن افراد جدید به جای افراد خارج شده از خدمت – هماهنگی سیستم ها و فرا سیستم های سازمان – فراهم آوردن زمینه های ارتقاء، ترفیعات و چرخش شغلی نیروی انسانی – بروز استعداد و توان بالقوه نیروی انسانی – رشد کمی‌وکیفی تولید – اثر بخشی و کارامد ساختن نیروی انسانی با افزایش نگرش، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان – بهره گیری مناسب از امکانات و پرهیز از ضایعات کاری . (میر کمالی، ۱۳۷۷)
۲-۷- محتوای برنامه آموزش کارکنان :
نخستین گام برای تحقق اهداف در برنامه درسی انتخواب محتوای آموزشی مناسب است . از مباحثی که امروز به شدت روی آن تاکید می‌شود، یادگیری « چگونه فکر کردن و چگونه یاد گرفتن است » و به اینکه « چه باید یاد گرفته شود » کمتر اهمیت داده می‌شود . در حالی که در جهان یادگیری چگونه یاد گرفتن مهم است و به صلاح نیست که چگونه یاد گرفتن از چه یاد گرفتن جدا گردد و فاصله بگیرد . هر چند می‌توان گفت همان چیزی که به قصد یاد دادن یا چگونه یاد گرفتن تهیه می‌کنیم محتوای برنامه درسی است . اصول انتخواب محتوا در آموزش ضمن خدمت اولا تابع معیارهای علمی‌است و ثانیا بر اساس نتایج تحقیقات حاصل از تجزیه وتحلیل شغل و نیازسنجی می‌باشد . ضمنا با شناختی که از رفتارهای ورودی فراگیران حاصل می‌گردد می‌توان محتوا و فعالیت های یادگیری متناسب گروه را جهت وصول به هدف های تعیین شده ارائه نمود . ( سلیمان پور، ۱۳۸۱)
محتوا و مواد آموزشی در یک برنامه آموزش ضمن خدمت تابع اهداف ویژه ای است که برای دوره تدوین شده است . بنابراین در صورتی که هدف، از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار باشد، مشخص کردن رئوس اساسی مطالب مورد بحث در دوره آموزشی، تا حد زیادی آسان می‌شود . علاوه بر مشخص کردن سرفصل های اصلی هر درس در یک دوره آموزش، ضرورت دارد کمیته آموزش ضمن خدمت در تصمیم گیری درباره محتوا و مواد آموزشی بهتر است به موارد زیر توجه کنند :
به منظور دستیابی به منابع آموزشی مفید وجامع، از صاحبنظران و کارشناسان ذیصلاح به طور نظام دار نظرخواهی شود.
در تدوین منابع آموزشی، تناسب آن با ویژگیهای آموزش گیرندگان نظیر اطلاعات قبلی، تجارب شغلی و مسائل و مشکلات آنان مورد توجه قرار گیرد .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تدوین منابع آموزشی، تناسب آن با هدفها و سر فصلهای تعیین شده برای دوره به دقت مورد توجه قرار می‌گیرد .
منابع آموزشی‌‌‌ دست کم به صورت عملی و قابل کاربرد در محیط کار افراد تدوین شود .
در منابع آموزشی دروس مختلف، منابع اضافی برای مطالعه بیشتر کارکنان معرفی می‌شود . ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۳ )
۲-۸- اصول سازماندهی محتوای آموزشی:
ترتیب ارائه محتوا مرحله مهمی‌در فرایند تدوین برنامه درسی تلقی می‌شود . اگر محتوای آموزشی از تجریه وتحلیل شغل و وظیفه منتج شده باشد واضح است که شغل و وظایف آن دارای ترتیب منطقی ولازم خواهد بود.
اصل اول : ترتیب محتوای آموزشی باید از مطالب ساده به طرف مطالب مشکل و پیچیده باشد .
اصل دوم : از کل به جزء حرکت کند . اغلب مردم با مفاهیم کلی آشناتر هستند تا مفاهیم جزیی . این امر به ویژه وقتی صادق است که مفاهیم کلی را به آسانی می‌توان درک کرد .
اصل سوم : از یک روش سازماندهی رایج استفاده کنید . محتوای پاره ای از مطالب دارای یک نظم منطقی ذاتی و طبیعی است و باید در ارائه محتوا ترتیب زمانی رعایت شود .
اصل چهارم : مسیر حرکت از معلوم به طرف مجهول باشد. مربی و برنامه ریز آموزش باید ترکیب وترتیب محتوای آموزش را طوری تعیین کند که با معلومات فعلی فراگیران شروع شود و به طرف دانش جدید حرکت کند .
اصل پنجم : استفاده از ترتیب عملکرد شغلی ؛ یعنی اینکه ترتیب آموزش طبق روال عادی انجام وظایف شغلی تنظیم شود . ( ونتلینگ , ۱۳۷۵،)
۲-۹- روش های آموزش کارکنان :
روش به کلیه کوششهایی که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می‌آید و آنان را آماده انجام و پذیرش مسئولیت های شغلی خود می کند (ابطحی، ۱۳۷۹).
۲-۱۰- اجرای برنامه های آموزش کارکنان :
پس از نیاز سنجی و تدوین برنامه های آموزشی،گام بعدی اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت است، منظور از اجرای این برنامه عبارت است از فرایند به بوته عمل گذاشتن یک طرح با برنامه معین . برای اجرای دوره های آموزش کارکنان الگوهای مختلفی ارائه شده است . هدف اصلی این الگوها، فراهم آوردن زمینه های لازم برای توفیق بیشتربرنامه ها درتحقق هدف های آموزشی بویژه افزایش میزان استقبال کارکنان سازمان از دوره هاست. الگوهای آموزش کارکنان به سه دسته سنتی، گاسکی، ترکیبی تقسیم بندی می‌شود.
۲-۱۱- شرایط امکانات اجرایی دوره:

شرایط مدرسان . در برگزاری موفقیت آمیز یک دوره، مربی یا مربیان از نقش زیادی برخوردارند . در صورتی که مربیان از توانایی و مهارت لازم برخوردار باشند، نه تنها وظایف محول شده را به خوبی اجرا می‌کنند، بلکه ضعف های احتمالی در اهداف و منابع را نیز پوشش می‌دهد .
نحوه گزینش شرکت کنندگان . در آموزش ضمن خدمت افراد از لحاظ سن، تجربیات قبلی، تحصیلات، شغل مورد تصدی، میزان علایق و توانایی، تفاوت های زیادی با هم دارند . این عدم تجانس می‌تواند مشکل زیادی را در اجرای دوره به وجود آورد .
مدت زمان دوره و زمان برگزاری دوره . مدت زمان دوره تابع عوامل و شرایط متعددی نظیر اهداف و محتوای دوره، روش آموزشی و … است . زمان برگزاری دوره نیز باید معین شود . در این زمینه توجه به خصوصیات جوی فصل های مختلف، تراکم کاری سازمان در ایام مختلف سال و شبانه روزی و نیمه وقت بودن دوره حایز اهمیت است .
تجهیزات و امکانات و منابع مورد نیاز . چون در یک دوره آموزشی دروس مختلفی ارائه می‌شود و هر درس شامل فعالیت های ویژه ای است، امکانات و تجهیزات آموزشی را باید از قبل پیش بینی کرد . اجرای موفق یک دوره آموزشی تابعی از منابع و تسهیلات آموزشی در دسترس است . در ضمن محیط آموزشی باید از لحاظ تهویه، نور، صداههای مزاحم، دمای مناسب، وضیعت ظاهری، راحت بودن صندلی ها در وضیعت مطلوبی باشد .
۲-۱۲-مفهوم و تعریف ارزشیابی
ارزشیابی در لغت به مفهوم یافتن ارزشهاست،در واقع ارزشیابی قسمتی از فرایندبقای انسان است به ترتیبی که پیوسته درصدد ارزشیابی اعمال و تجربه هایی است تا عملکرد آینده، رضایت بیشتری را به دست آورد. ارزشیابی یک فعالیت مستمر سه مرحله ای می‌داند.پروفسور مایکل اسکریون،یک فیلسوف است که در رشد حرفه ی ارزشیابی سهم زیادی دارد.اسکریون ارزشیابی را((سنجش نظام دار ارزش یا شایستگی چیز ها می‌داند))و تأکید می‌کند که عامل ارزشیابی باید بتواند به نوعی قضاوت ارزشی برسدکه قابل دفاع باشد نه آن که صرفاً اندازه گیری کندو موفقیت یا عدم موفقیت برنامه در رسیدن به هدف ها را تعیین سازد(شهناز ۱۳۹۰) ارزشیابی یک فرآیند مستمر بر مبنای ضوابط بدست آمده از کار گروهی است که هدف آن سنجش فعالیت یادگیرنده کارایی استادان و کیفیت برنامه می‌باشدوزمانی دستیابی به اهداف ارزشیابی میسر است که در حین برگزاری برنامه آموزشی بوده و فراگیری در حال تکوین می‌باشد.(بر گرفته از مقاله مرکز توسعه و آموزش پزشکی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران،۱۳۸۸) ارزشیابی با نشان دادن نقاط ضعف و قوت برنامه و طرح های انجام شده یا در دست اجرا کمک می‌کند تا مناسب ترین روش ها و راه حل ها جهت پیشبرد اهداف تعیین شده ارائه گردد. ارزشیابی را می‌توان به عنوان چراغ راهنمایی محسوب نمود که مسیر حرکت را با توجه به اهداف و سیاست های تعیین شده نشان می‌دهد. ارزشیابی در حقیقت راهنمایی برای تنظیم کلیه اقدامات در جهت اهداف تعیین شده قبلی می‌باشد. بدین معنی که از این طریق می‌توان دریافت در هر موقعیتی تا چه حد از فعالیت ها انجام شده است؟ آیا فعالیت های انجام شده متناسب با وضعیت پیش بینی شده بوده است یا خیر؟ میزان تطابق این اقدامات با اصل و محتوای هدف های مورد انتظار چقدر است؟ مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که ارزشیابی فرایندی پیچیده می‌باشد و به جستجوی عوامل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طرح می‌پردازد تا انجام پذیری آن را مشخص نماید، راه حل هایی برای مشکلات اجرایی بیابد و طرح های مفید تری برای آینده طراحی کند. ارزشیابی از جمع آوری داده ها پیرامون روابط بین نهاده ها و ستاده های طرح فراترمی‌رود و آثار و تاثیر طرح را نیز در بر می‌گیرد(حجازی،۱۳۷۳). نویسندگان و دانشمندان در تعریف ارزشیابی چنین اظهار نظر می‌نمایند:
ارزشیابی آموزشی قضاوت در مورد ارزش یک برنامه آموزشی است ویا توضیح هرچه کاملتر یک برنامه آموزشی هنوز هم ارزشیابی آموزشی می‌تواند به عنوان مدرکی دال بر این که تاچه حد هدفهای برنامه به دست آمده اند در نظر گرفته شود و یا به مثابه کوششی برای فراهم آوردن اطلاعاتی مفید جهت تصمیم گیری می‌باشد.(خورشیدی،ملک شاهی راد،۱۳۸۵) ارزشیابی را می‌توان فرایندی دانست که کارگردآوری و استفاده از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم جهت برنامه های آموزشی سروکار دارد.ارزشیابی را باید بخشی از برنامه آموزشی به حساب آورد.از آنجا که یادگیری واقعی مستلزم آگاهی فراگیر از نتیجه کار خودش می‌باشد.آموزشگرباید وسایل و امکانات ارزشیابی میزان پیشرفت اورا فراهم آورد و آموزش خود را براساس مهارت کسب شده تنظیم نماید(موحد محمدی،۱۳۸۲) تعاریف متعددی از ارزشیابی در منابع مختلف وجود دارد. سلمانزاده و همکاران(۱۳۷۹) تعاریف زیر را از ارزشیابی ارائه داده اند:
برآوردکردن ارزش کمی‌و یا کیفی نتایج یا مراحل انجام فعالیت مورد نظر.
واکاوی میان مدت یا بلند مدت آثار یک برنامه یا خدمات آموزشی ترویجی.
ملک محمدی (۱۳۷۷) معتقد است با توجه به تعاریف مختلف از ارزشیابی می‌توان ارزشیابی را بطور مسجل و مجمل نوعی فعالیت پژوهشی ژرف دانست که در جهت شناخت مجموعه امتیازهای معنوی و مادی، اعم از ملموس یا غیر ملموس و عینی یا ذهنی، حاصل از فعالیتی یا پدیده ای بکار گرفته می‌شود. این امتیازها با معیارهای از پیش تعیین شده مقایسه می‌شوند و تحقق یا عدم تحقق کمی‌و کیفی موجودیت این امتیازات با در نظرگرفتن شرایط خاص در زمان بکارگیری و در نتیجه کارآیی
آن فعالیت و
وسعت دانش و آگاهی ارزشیاب در شناخت و احاطه به این شرایط، بررسی می‌شود.
دانیل استافل بیم معتقد است ارزشیابی عبارتست از توصیف اختلاف بین انتظارات از یک برنامه و طرز اجرای آن.در حالیکه اسکریون ارزشیابی را بدین گونه تعریف می‌کند: ارزشیابی عبارتست از جمع آوری و ترکیب داده های مربوط به عملکرد با یک سلسله مقیاسهای تفکیکی موزون که منجر به رتبه بندی مقایسه ای یا عددی بشود که خود مستلزم منظور داشتن ابزار گردآوری اطلاعات و انتخاب ملاکهاست. همچنین ارزشیابی را می‌توان به مفهوم کلیه اعمال و فعالیتهایی دانست که هدف آنها تعیین ارزش کمی‌و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *