انحراف میان داده های بزرگ مقیاس مدل و داده های محلی نمی باشد. بنابراین استفاده از رابطه مذکور جهت کوچک مقیاس کردن داده های مدل ECHAM5 در مناطق جنوبی ایران توصیه نمی گردد.

۴-۲- روش تبدیل تابع گاما
از آنجا که مقایسه اولیه داده های مدل و داده های مشاهده ای نشاندهنده وجود انحراف در بین آنها بود در این روش ابتدا انحراف موجود