عمومی

منبع پایان نامه درباره ZnO/TiO2، بتو-کرومیک، بندگپ، کند]۳۰[.

کاهش ترکیب شدن زوج الکترون حفره شده و نیز با القاء جابجایی بتو-کرومیک سبب کاهش بندگپ شده که باعث می شوند نور مرئی را بهتر جذب کند]۳۰[.
همراه شدن TiO2 با اکسیدهای نیمهرسانا جداسازی الکترون حفره را تحت تابش افزوده و باعث خاصیت فوتوکاتالیستی بهتر می شود. در کامپوزیتی از ZnO/TiO2 ، انتقال الکترون از تراز هدایت ZnO فعال نوری به تراز

حتما بخوانید :
پایان نامه درمورد(۴-۳)، کاتد، مرطوبیت،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *