منبع پایان نامه درباره 
۳-۲-۴-، آکواریم، ، کولر

منبع پایان نامه درباره ۳-۲-۴-، آکواریم، ، کولر

برای آزمایش های مورد نظر و نیز پمپاژ محلول نمونه و خروج آن بروی دستگاه نصب شد. بدین منظور از دو پمپ کولر آبی، یکی برای پمپ محلول نمونه و دیگری برای پمپ مایع جهت حمام دما استفاده شد. همچنین برای ایجاد جریانی از هوا برای در دسترس قرار گرفتن اکسیژن موجود درآن از پمپ هوای آکواریم استفاده شده است.

۳-۲-۴- روی اکسید ZnO

یکی از

Share